نتایج جستجو
صفحه ۵ | ۸,۹۶۹ نتیجه (۰.۱۵۵ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دانلود فایل pdf روزنامه نسخه pdf-فرهیختگان http://newspaper.fdn.ir/newspaper/pagepdf/25232 ۱۳۹۷/۵/۳۰ -  ها و پلاکاردهایی به استادیوم آمدند که روی آن از ونگال با ویروس ونگال یاد شـــده بود، کاری که بعدها هواداران آرسنال با پلاکارد «tuo regnew» انجام دادند و خشم خود را...  
PDF رزش یاد د اشت 5١ مورینیوی شکست خورده روی نیمکت جوانان! علی اکبر... http://armandaily.ir/1391/08/24/.../13910824-2053-11-15.pdf ۱۳۹۴/۱/۳۱ -  او گفته است: سفر به ایران جزو برنامه های من است اما تا به حال نتوانسته ام این فرصت را به دسـت بیاورم. به محض اینکه زمان مقتضی فرا برسـد، سفر به تهران را در برنامه...  
PDF دریافت فراخوان (PDF)-انجمن کامپیوتر ایران https://csi.org.ir/files/ckeditor/files/farakhan.pdf ۱۳۹۷/۹/۷ -  همزمنان ارسنال. باشند نشده چاپ دیگری مجله در یا و کنفرانس مقالات مجموعه ارسال لازم است .شد خواهد )شود مشخص که مرحله هر در( قالهم شدن رد موجب و باشدنمی مجاز مجلات بنندی...  
PDF متن کامل [PDF 1268 kb]-دانشگاه خوارزمی تهران http://jrsm.khu.ac.ir/.../browse.php?a_id=1608&slc_lang=fa&... ۱۳۹۵/۹/۱۱ -  به هر صورت، تغییر یک واقعیت بینی می گیري با قطعیت قریب به یقین قابل پیش پیامد هر تصمیم تواند تغییر ست. اما چه چیزي را هر مدیر میسازمانی است. رسیدگی به تغییر یکی...  
PDF اصل مقاله (568 K)-جهرم http://jmw.jia.ac.ir/.../article_22353_6e611aed877264ff236d5bf8... ۱۳۹۷/۱/۱۰ -  از تایپیاگ نشان داد که تمام جدایه های مورد بررسی با آلل های قبلی گزارش شده مشابهت نتیجه گیری: دارند همچاین نتایج این پژوهش، تاوع ژنتیکی جدایه های مورد بررسی را نشان...  
PDF تحلیل وضعیت تعادل رقابتی لیگ حرفهای فوتبال ایران علیرضا الهی*،... https://jrsm.khu.ac.ir/.../browse.php?a_id=1607&slc_lang=en... ۱۳۹۷/۹/۳ -  اگر باشگاهخ شدن در شرایط عدم اطمینان میهواداران تیم دلخواه خود را به همراه برنده ابقات جنبه نمایشی خواهد داشت تا رقابتی و ـپایین را شکست دهند، بیشتر مسهاي رده...  
PDF اصل مقاله (780.13 K)-دانشگاه تهران https://journals.ut.ac.ir/.../article_72876_7bb7819b4c3b841b69f... ۱۳۹۸/۹/۲ -  نگرش مربیان فوتبال نسبت به رايانه رئال مانندفوتبال معتبر یهای در ورزش است. باشگاهفناورنگر اهمیت رشد بیا یخوباین مسائل به و... کارشناسانی را به بارسلونا، 6آرسنال...  
PDF فایل مرتبط 1 931.35 KB فایل مرتبط 1-صدای افغان (آوا) http://www.avapress.com/images/docs/files/.../nf00106502-2.pdf ۱۳۹۵/۵/۷ -  چرا اسلام آباد از سال ها بدین سو تلاش می ورزد تا افغانستان را متقاعد سازد كه به این كشور به منظور آموزش نظامی نیرو بفرستد؟ واضح است كه در عقب این برنامه می...  
PDF ساخت، پایاسازی و اعتباریابی ابزار اندازهگیری برای اعتبارسنجی و تضمین... http://journals.atu.ac.ir/.../article_7547_85878512d8e07062069a... ۱۳۹۸/۸/۱۹ -  یوسیلهبهکه یجه گزارش سننجش را نتاز کارکنان آموزشی و اداری پرداخته و و مصاحبه ید از محلبازد یبررسن )ج. (کننند ارسنال منی اعتبارسننجی کنننده یکمیسنیون مؤسسنه به یهتوصدر...  
PDF بررسی صفات جوانه زنی بذر سنجد تلخ در رویشگاههای ایران، چین و... https://jfwp.ut.ac.ir/.../article_59038_e7784a378668357b2a0e3f4... ۱۳۹۵/۸/۱۷ -  سند لل يكنی از خشک نهینخشک و ی از كننن گ تین لثبهای پیشاهنگ ارزننن از نظر گونه ]. سنند 3[ اسنت و هنچنین با خواص دارويی مطنرح هنای بنومی منناطق اينران لنورانی...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.