نتایج جستجو
صفحه ۶ | ۸,۹۳۸ نتیجه (۰.۱۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (514 K)-دانشگاه تهران https://journal.ut.ac.ir/.../article_59405_363f5834c11eb8ad1870... ۱۳۹۵/۹/۱۲ -  می). 534.p ,1102 ,regizfaN) (آرسنال قدری رواج یافته باشد که تلقی شود، مشروط بر اینکه رنگ یادشدد در مقام و مفهوم ثانویۀ خود به ).49.p ,5102 ,relliM( شدشدد با پیوند...  
PDF اصل مقاله (782 K)-سایت دانشگاه پیام نور http://arsmb.journals.pnu.ac.ir/.../pdf_1544_cb006dd0ef11bd63d0... ۱۳۹۴/۱/۲۸ -  :ســه باشــگاه ،برتــر انگلســتان يـل دل يـن اشگاه به اسه ب ين. انتخاب ايدانتخاب گرد ارسنال و ترازنامه آنان قابل دسترس بـود. در يبود كه اطلاعات مال نگيداده هـا درمـورد...  
PDF دانلود فایل چکیده-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی http://thesis.iauctb.ac.ir/.../275_2016-01-24_01.43.40_آقای ملک... ۱۳۹۵/۹/۱۲ -  آلایند می علمی غیر هاي مثائبه به را پژوهش و علم حوزه که کسانی به نسبت موضع اعلام و اي حرفه غیر رفتار گونه هر از جویی برائت به التزام: برائت اصل-1 .اختیار در منابع...  
PDF شناسایی عوامل مؤثر بر کنترل انتظامی و اجتماعی لیگ برتر فوتبال در... http://smrj.ssrc.ac.ir/.../article_1238_a0e53becea71020abb411ab... ۱۳۹۷/۳/۲۹ -  آهای تیم چستر من، های آرسنال و چلسیمنچستر و لیورپول بین تیم، لندن هایهرآوردش باید به انگلستان بودن فوتبال. مسئلة قطبی)2931، (مهاجرین لیورپول و اورتون اشاره کرد.،...  
PDF بررسی صفات جوانه زنی بذر سنجد تلخ در رویشگاههای ایران، چین و... https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1060148.pdf ۱۳۹۶/۵/۲۴ -  سند لل يكنی از خشک نهینخشک و ی از كننن گ تین لثبهای پیشاهنگ ارزننن از نظر گونه ]. سنند 3[ اسنت و هنچنین با خواص دارويی مطنرح هنای بنومی منناطق اينران لنورانی...  
PDF خبرنامه ایران و چین http://irbccn.com/core/.../khabarnameh-IranoChin-1396.01.29.pdf ۱۳۹۶/۷/۱۹ -  کرده است. مسوت اوزیل گفت: می چینیستاره آرسنال مدعی شده پیشنهاد نجو ساله صد میلیون پوند بپردازند؛ پولی 5ها حاضر بودند برای یک قرارداد پیشنهادی دریافت کردم با مشاورم مشورت...  
PDF مجله حقوقی http://cila.ir/.../showfile.aspx?id=f7751bc8-fa16-4b6e-a3bb-f3b... ۱۳۹۳/۲/۱۷ -  … الملل جانبه در حقوق بين جدايي يك بررسي مشروعيت:استقلال كوزوو  دكتر ستار عزيزي 74 .....…..…… رويه ديوان اروپايي در ارتباط با مصونيت دولتها از اقدامات اجرايي ...  
، صفحه 0-0 PDF اصل مقاله (598.07 K)-دانشگاه آزاد واحد خمینی شهر http://jdep.iaukhsh.ac.ir/.../article_520806_ea6982f565bdd20397... ۱۳۹۷/۱۲/۵ -  باشگاه های فوتبال زمانی قادر خواهند بود به حیات خود ادامه دهند که بتوانند هزینه های خود را تامین کرده و درآمدزا باشند . ز مهمترین ارکان آن تلقی می گردد . صنعت...  
PDF ژنوتایپینگ جدایه های عفونت های بیمارستانی استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس با... http://jmw.jia.ac.ir/.../article_651361_6e611aed877264ff236d5bf... ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ -  از تایپیاگ نشان داد که تمام جدایه های مورد بررسی با آلل های قبلی گزارش شده مشابهت نتیجه گیری: دارند همچاین نتایج این پژوهش، تاوع ژنتیکی جدایه های مورد بررسی را نشان...  
PDF 363 جداسازی سالمونلا از مزارع و خوراک مرغ مادر گوشتی ایران-دانشگاه... http://jvcp.iaut.ac.ir/.../article_535421_8a1c9803c2cf6346f2b3e... ۱۳۹۶/۹/۲۹ -  متوماوت اسمت. در سراسر دنیما مختل های میزان وقموع ، 1442آرسنال و همکاران در سال بررسی درصد 91-45های بوقلمون، در گله سالمونلاییعوونت های ررسیب. )7002 ,.la te luanesrA(شده...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.