نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۳۸۳ نتیجه (۰.۱ ثانیه)
نتایج علمی
PDF بحوث في اللغة العربية وآدابها: نصف سنوية لقسم اللغة العربية وآدابها... http://rall.ui.ac.ir/.../article_23841_7b56e55363fb9ddbdf7a980e... ۱۳۹۸/۵/۱۶ -  بمم"دراسة المونتماج من أسلوب المونتاج وتبنياته ومن ضمن ال حوث الهامة التي دارت حول أسلوب المونتاج وتباناته مث موسموم م في فصلية إضماءات نبديمة لل ماحثين هاشمم محممد...  
PDF مردم نباید در ادارات سرگردان باشند http://www.payamdaily.ir/attachments/.../All- 3 Tir.pdf low.pdf ۱۳۹۷/۴/۱۱ -  بنده در یکی دو سال اخیر تلاش مفصلی را برای وادار کردن دستگاه ها چه قضایی چه اجرایی به مبارزه با قاچاق شروع کرده ام. قاچاق، پدیده عجیبی است و همین مفاسد از آن در...  
PDF ترجمه و روانسنجی فرم کوتاه بررسی فعالیت عضلانی اسکلتی در بیماران دچار... http://pajoohande.sbmu.ac.ir/.../admin-A-10-1-647-49d69cd.pdf ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ -  بیمار از عملکرد خود، ال میزان مشکلات ؤس 52ت دراین قسم. طراحی شده است فعالیت تواتر این مشکلات را حین انجام الؤس 9و ،بیمار ت تحت چهار عنوان فعالیت الاؤس این . سنجد روزمره...  
PDF اصل مقاله 171.65 K بررسی مثل¬ها در شعر نو*-دانشگاه تبریز https://perlit.tabrizu.ac.ir/.../article_1026_9262aef64ce868954... ۱۳۹۸/۱/۳۰ -  دست ما رسیده ، تراش طول تاریخ شخـصی هـر یـک از نگري و فلـسفۀ جهان فردي و طرز نگرش و حاصل تجربۀ ،برعکس آن و یـا ت الاؤس ـبرخورد آنان بـا جهـان هـستی و پاسـخ بـه از...  
PDF فصلنامه علمی پژوهشی «تحقیقات علوم قرآن و حدیث» دانشگاه الزهرا سال... https://tqh.alzahra.ac.ir/.../article_3854_31abb01e2fc3a7f6968a... ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ -  ک: کتاب التطور الدلالی بین لغة الشعر الجاهلی و لغة القرآن از عودة خلیل عودة؛ در این کتاب مبنای مقارنه، .1 نیا، استدلال بر تطور یا عدم تطور معنایی واژگان قرآن بر...  
PDF اصل مقاله (318 K)-فرهنگستان علوم ایران http://ijee.ias.ac.ir/.../pdf_2299_e88a2e993a433d51e5f2b3e2c6fb... ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ -  نظر گرفته شود دانش و درك ريسك نيز بايد در ي ديدي بيش از حد خوش بين يا بيش از حد بدبين فناوره هست بدانند، معمولاً در برابر يك آنچ ها ممكن است اين آشنايي افراد با...  
PDF نسخه Pdf-کلیک http://www.vatanemrooz.ir/Newspaper/PagePDF/18116 ۱۳۹۶/۱/۱۵ -  براساس شواهد این مستند، در اجساد سه نیروی کرد کشته شده آثار سوختگی و نقاط سفید وجود دارد در حالی که نشانه ای از خونریزی یا زخم عمیق ناشی از ضربه در اجساد آنها...  
PDF متن کامل (PDF)-پایش http://payeshjournal.ir/article-1-287-fa.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ -  مشارکتت الاؤس قـادر بـه يبه همکار تمايلق، در صورت عدم يدر هر مرحله از تحق ، زمـان يم خصوصيو حفظ حر يراحت يبرا .هستند خروج از مطالعه هـدف .شـد ين م ـيـي کنندگان تع شارکتها...  
PDF اصل مقاله (585 K)-صنعتی اصفهان http://bjm.ui.ac.ir/.../article_20379_98f4c883df73fd0bf34926df6... ۱۳۹۵/۸/۸ -  للتنگلتخ تاگا سشله لللتجس هلتخ ،تاگالاباگلت عسنل مهسبلال یالبااس بهلتوجعلبعلاشدلگسلد لللستاگ.لاوس لبوی9لعت بوی لالگسل مهسب لاکشل لیالاوسلگو لجدگسلهسلللرط لللاهلهلبلالاولللر...  
PDF نقد دیدگاه ابن تیمیه در شأن نزول آیه مباهله-پایگاه تخصصی نقد وهابیت http://alwahabiyah.com/File.ashx?ID=1459 ۱۳۹۵/۱۰/۲ -  ؛۹۲۱ص ۵ج و ۸۰۲ص ،۴ج محمــد، پیشــین، بخــاری،. 1 .۳۴ص ،۱ج ،ماجه ابن سنن يزيد، بن محمد قزوينی، ؛۲۰۳ص ،۵ج ،ترمذی سننعیسی، محمد بن .۷۴ص ،۸ج ،الأوسط المعجمسليمان، ؛ طبرانی،۶۹۵ص...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.