نتایج جستجو
صفحه ۸ | ۳۸۳ نتیجه (۰.۱۰۵ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله 839.24 K-دانشگاه الزهرا(س) https://tqh.alzahra.ac.ir/.../article_3854_59f42512555b9b7eae46... ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ -  ک: کتاب التطور الدلالی بین لغة الشعر الجاهلی و لغة القرآن از عودة خلیل عودة؛ در این کتاب مبنای مقارنه، .1 نیا، استدلال بر تطور یا عدم تطور معنایی واژگان قرآن بر...  
PDF بحوث في اللغة العربية وآدابها: نصف سنوية لقسم اللغة العربية وآدابها... http://rall.ui.ac.ir/.../article_23841_7b56e55363fb9ddbdf7a980e... ۱۳۹۸/۵/۱۶ -  بمم"دراسة المونتماج من أسلوب المونتاج وتبنياته ومن ضمن ال حوث الهامة التي دارت حول أسلوب المونتاج وتباناته مث موسموم م في فصلية إضماءات نبديمة لل ماحثين هاشمم محممد...  
PDF دریافت فایل-شورای عالی انقلاب فرهنگی http://mh.farhangoelm.ir/getattachment/.../208 ۱۳۹۵/۹/۴ -  فصلنامه در ويرايش مطالب و تغيير عناوين آزاد است. مطالب مندرج در فصلنامه، لزومًا بيانگر ديدگاه هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيست. اقتباس و نقل مطالب با ذكر...  
PDF اصل مقاله (622 K)-پژوهشگاه قرآن و حدیث http://hadith.riqh.ac.ir/.../article_12892_054d137b5a9e001f288c... ۱۳۹۸/۴/۲۷ -  طب این قاعده خبر غیرثقهه در مهورد احکها غیراله ا گیری در سهند نیهاز نیسهت. اصهل تسهامح بهه پایرش است و مانند احکا ال امی سهخت یان اهل سهنت آغهاز، سهک بها گهار...  
PDF العدد 17 من المجلة المحکمة للأکادیمیة العربیة فی الدنمارک http://www.ao-academy.org/ar/assets/academy magazine 17.pdf ۱۳۹۴/۹/۲۵ -  واسع وبصورة خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تتضمن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الناتجة عن حرارة .الخ...جوف الأرض والطاقة الكھرومائية، .إشكالية...  
PDF دﻻیل جستجوی سقط در زنان دارای بارداری ناخواسته: یک مطالعه کیفی عیسی... http://www.payeshjournal.ir/.../02aaaf152700436.pdf ۱۳۹۶/۵/۷ -  گرديتوسط ا شـد کـه ينان داده ميو به آنان اطم پاسخ کنندگان مشارکتت الاؤس قـادر بـه يبه همکار تمايلق، در صورت عدم يدر هر مرحله از تحق ، زمـان يم خصوصيو حفظ حر يراحت يبرا...  
PDF اصل مقاله 171.65 K بررسی مثل¬ها در شعر نو*-دانشگاه تبریز https://perlit.tabrizu.ac.ir/.../article_1026_9262aef64ce868954... ۱۳۹۸/۱/۳۰ -  دست ما رسیده ، تراش طول تاریخ شخـصی هـر یـک از نگري و فلـسفۀ جهان فردي و طرز نگرش و حاصل تجربۀ ،برعکس آن و یـا ت الاؤس ـبرخورد آنان بـا جهـان هـستی و پاسـخ بـه از...  
PDF ترجمه و روانسنجی فرم کوتاه بررسی فعالیت عضلانی اسکلتی در بیماران دچار... http://pajoohande.sbmu.ac.ir/.../admin-A-10-1-647-49d69cd.pdf ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ -  بیمار از عملکرد خود، ال میزان مشکلات ؤس 52ت دراین قسم. طراحی شده است فعالیت تواتر این مشکلات را حین انجام الؤس 9و ،بیمار ت تحت چهار عنوان فعالیت الاؤس این . سنجد روزمره...  
PDF دریافت فایل pdf-بانک مقالات قرآنی http://www.maarefquran.org/files/pdf/19177.pdf ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ -  جلد سوم . الخط و مباحث قرائات آمده است هاي دقیقی راجع به تاریخ رسم که در آن بررسی حتی ،اي از آنصد و پنجاه سال از تحریر نخست کتاب، ترجمه با گذشت خود در «تفسیر»در...  
PDF اصل مقاله (318 K)-فرهنگستان علوم ایران http://ijee.ias.ac.ir/.../article_2299_e88a2e993a433d51e5f2b3e2... ۱۳۹۷/۲/۱۵ -  نظر گرفته شود دانش و درك ريسك نيز بايد در ي ديدي بيش از حد خوش بين يا بيش از حد بدبين فناوره هست بدانند، معمولاً در برابر يك آنچ ها ممكن است اين آشنايي افراد با...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.