نتایج جستجو
صفحه ۱۰ | ۳۸۳ نتیجه (۰.۱۱۹ ثانیه)
نتایج علمی
PDF بررسی نمادها و کارکردهای کهنالگوی «دایره» با تأکید بر تفکر اسطورهای و... http://jmmlq.azad.ac.ir/.../article_546178_9ba7ebf39c6bd4bea80a... ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ -  تحقق پذیرد (اکنون ابدی) تحقیقسؤال نمادها و -3ت زیر پاسخ داده شود: الاؤس سعی شده است به پژوهش حاضر »ماندالا« ةه در اسطورچآنو فدر تصو »دایره«الگوی مشابه کهن...  
PDF وعمة دهش فرحان الطائی وعمة دهش فرحان الطائی وعمة دهش فرحان... http://arabic.balaghah.net/sites/.../nahj-fi-looghata.pdf ۱۳۹۵/۶/۱۸ -  ه إّلا النزر الیسیر بنحٍو لا یغطي مناحیه كّل ها فی واحدًا منهما لم یكتْب تتمایز مستویات ، وعلى قدر تحقق هذه السمات في البحوث ولا سیما العلمیة الأكادیمیة منها .  
PDF للإطلاع على نسخة الکتاب المتضمن للبحوث والمداخلات یرجى الضغط على هذا... http://www.alakhbaar.org/.../economy forum 24 and 25 march 2015... ۱۳۹۵/۴/۲۲ -  الأرض ولا شك في أن بلداننا العربية النامية وستبقي نامية إلي أن يرث الله الأرض ومن عليھا ھي ليست بمأمن من ھذه التداعيات وتأثيراتھا السلبية منھا والايجابية، وكل ما...  
PDF مدينــة زبيــــد http://andalusuniv.net/magazine/PDF/13th/13-11.pdf ۱۳۹۵/۳/۲ -  تٗىٕزلٍك العظٗي التي أزٖد لها أُ تكُٕ وأضأٖٛ ٗٛ وأضأٖٛ.(تساجٗدٖٛ) فّ٘ في حكٗكٛ الأوس وطسحٗٛ أخلاقٗٛ أكجس وٍّا وطسح 10 ةيعامتجلااو ةيناسنلإا مولعلل سلدنلأا...  
PDF اصل مقاله-نداء در زبان عربی و فارسی دری http://www.rnmagz.com/images/PDF40/RNmagz-40-7.pdf ۱۳۹۸/۲/۱۸ -  اسم اولی دو وجه جایز است: ضمه و فتحه مانند: یا سعُد سعد َالاوس. خلاصه حکم اعرابی منادي -3 آید: هرگاه مضاف و یا شبیه بالمضاف و یا نکره غیرمقصود باشد.منصوب میوجوبا...  
PDF نسخه Pdf-کلیک http://www.vatanemrooz.ir/Newspaper/PagePDF/18116 ۱۳۹۶/۱/۱۵ -  براساس شواهد این مستند، در اجساد سه نیروی کرد کشته شده آثار سوختگی و نقاط سفید وجود دارد در حالی که نشانه ای از خونریزی یا زخم عمیق ناشی از ضربه در اجساد آنها...  
PDF دﻻیل جستجوی سقط در زنان دارای بارداری ناخواسته: یک مطالعه کیفی عیسی... http://www.payeshjournal.ir/.../02aaaf152700436.pdf ۱۳۹۶/۵/۷ -  گرديتوسط ا شـد کـه ينان داده ميو به آنان اطم پاسخ کنندگان مشارکتت الاؤس قـادر بـه يبه همکار تمايلق، در صورت عدم يدر هر مرحله از تحق ، زمـان يم خصوصيو حفظ حر يراحت يبرا...  
PDF اصل مقاله (318 K)-فرهنگستان علوم ایران http://ijee.ias.ac.ir/.../article_2299_e88a2e993a433d51e5f2b3e2... ۱۳۹۷/۲/۱۵ -  نظر گرفته شود دانش و درك ريسك نيز بايد در ي ديدي بيش از حد خوش بين يا بيش از حد بدبين فناوره هست بدانند، معمولاً در برابر يك آنچ ها ممكن است اين آشنايي افراد با...  
PDF شرح مبسوط قانون اساسی؛ شرح اصل شصتم قانون اساسی-مرکز تحقیقات شورای... http://www.shora-rc.ir/Portal/file/?18951/Pogp940706-130.pdf ۱۳۹۶/۵/۱۸ -  قوه اسلامی می آن است ت محوری الاؤس لذا از مهمترین دارد. نیز آنخود کیفیت مجریه و محدوده و که ماهیت و مفهوم قوه مجریه و امور اجرایی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران...  
PDF اصل مقاله 171.65 K بررسی مثل¬ها در شعر نو*-دانشگاه تبریز https://perlit.tabrizu.ac.ir/.../article_1026_9262aef64ce868954... ۱۳۹۸/۱/۳۰ -  دست ما رسیده ، تراش طول تاریخ شخـصی هـر یـک از نگري و فلـسفۀ جهان فردي و طرز نگرش و حاصل تجربۀ ،برعکس آن و یـا ت الاؤس ـبرخورد آنان بـا جهـان هـستی و پاسـخ بـه از...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.