نتایج جستجو
صفحه ۵ | ۱۱۲,۵۶۴ نتیجه (۰.۱۰۲ ثانیه)
نتایج علمی
PDF پپززششککییققااننووننییددررررسسااننههههاا-سازمان پزشکی قانونی کل کشور http://www.lmo.ir/parameters/lmo/modules/cdk/.../981021.pdf ۱۳۹۸/۱۱/۳ -  اجتنابتهرانبهمراجعهاز ک مراجعه کنند تا اقدامات لازمزیرکز تشخیصی و آزمایشگاهی استان تهران واقع در منطقه کهرخانواده های ساکن تهران نیز می توانند با اوراق هویتی به...  
PDF دانلود آخرین نسخه-www.didras.ir https://www.didras.ir/sites/.../SE.PMG-MGT-CNT-02-V1.0_0.pdf ۱۳۹۸/۳/۲۸ -  دشو می ارائه آنها از بندی طبقه و گرفته قرار شناسايی مورد محتوا تولید میزان ارزيابی معیارهای و ها شاخص گزارش اين در یتخصص فعالیت های حوزه و گرفته قرار بررسی مورد...  
PDF اصل مقاله (1025 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات http://mediastudies.srbiau.ac.ir/.../pdf_4219_d79020872b1a7e772... ۱۳۹۵/۱۰/۱۰ -  در می در دو قطب مثبت و منفی قرار . شـود می اختلال در هر کدام از نیازهاي مزلو منجر به اختلال در کلیت اداره یک رسانه. کنند می مدیگر عملتضعیف ه . مهمتر آنکه آخرین نیاز...  
PDF بررسی مدیریت سازمانی روزنامه های دنیای اقتصاد و سرمایه-دانشگاه آزاد... http://mediastudies.srbiau.ac.ir/.../article_4219_d79020872b1a7... ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ -  در می در دو قطب مثبت و منفی قرار . شـود می اختلال در هر کدام از نیازهاي مزلو منجر به اختلال در کلیت اداره یک رسانه. کنند می مدیگر عملتضعیف ه . مهمتر آنکه آخرین نیاز...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://rafsanjan.selection.behdasht.gov.ir/.../gotodown.aspx?id... ۱۳۹۴/۱/۱۰ -  خبرگزاری سلامت ایرانیان -میلیارد تومان از سازمان ھای بیمه گر طلبکاریم ٧٩٣یک ھزار و - ٨۶ راز نیوز - آخرین مھلت انتخاب محل ھای جدید آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی فردا...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-2315-305465.pdf ۱۳۹۸/۲/۶ -  است یصیتشخ یها از عوامل و روش یا محقّق، به مجموعه توجّه ازمندین و قیدق یکه با وارس ییها روش .روش شناسی نسخ اصل را تشکیل می دهد .دیآ یگوناگون به دست م نیراق یها...  
PDF پپررسسش ش ههاایی بب یپپااسسخخ-لایحه راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد... https://www.vekalatonline.ir/.../Shargh831041031149749495618655... ۱۳۹۶/۱۲/۱ -  شاه وقت و وقعی به این نصیحت ننهاد و با بی توجهی به این انــذار و اخطار، همچنان به سیاســت های خود ادامه داد. او با جمود و عدم پذیرش افکار دیگر تا آنجا پیش رفت...  
PDF اصل مقاله (287 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی http://alr.iauctb.ac.ir/.../article_524912_6779bf321e7b31d9cd1e... ۱۳۹۵/۶/۳۰ -  در سـوم کمیته در آخرین نشسـت رسـمی 41.با حضور کارشناسان مورد بررسی قرار گرفت نشست غیر رسمی در فاصـله . نوامبر گزارشی را در خصوص درخواست عضویت فلسطین آماده کرده و به...  
PDF اصل مقاله (1179 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی http://alr.iauctb.ac.ir/.../article_524907_dd6fef0ebfcfef1b4354... ۱۳۹۵/۶/۳۰ -  خدمات آموزشی و پژوهشی بوده استمرکزي، توان افزایی از طریق پیوند میان ي نوین در ي حقوق و هر گونه نظریه و پژوهشی در زمینه علمی هاي رو آخرین یافته مباحث ذکر شده،...  
PDF منطقه ثامن 1394/10/10-روزنامه شهرآرا http://shahrara.com/news/neighborhoods/11d2a67b60.pdf ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ -  سه گزارش از وقایع و حوادث استان خراسان و اوضاع شهر را که در همان ایام، ساواک مشهد به مرکز مخابره کرده است، در خطوط زیر برای شما گرد آورده ایم تا از سوی دیگر هم...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.