نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۴۱۲ نتیجه (۰.۱۰۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دانلود این فایل (نوع فایل:pdf, اندازه فایل: 247KB)-پایگاه اطلاعات... http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_PDF/78113913206.pdf ۱۳۹۲/۸/۲۵ -  مؤلفه شناختی) به صورت جداگانه در کمتری برای مشارک تهای اجتماعی داشته باشند و از آنها پژوه شهای پیشین بررسی شد هاند، اما پژوهشی که همه این دوری کنند (آرکین، آپلمنت و...  
PDF کانیشناسی و زمینشیمی عناصر نادر خاکی افق فسفاتی دلیر جنوبغرب چالوس،... http://jm.um.ac.ir/index.php/econg/article/download/.../2977 ۱۳۹۴/۱/۷ -  شده استپرداخته زایی فسفاتنادر خاکی در طی عناصر تحقیقروش ه انجام گردید آزمایشگاهی و صحرایی بخش دو در تحقیقاین اخت نش به منظور هایی پیمایش در بخش صحرایی، .است...  
PDF کاربرد صافی فرهنگی در ترجمۀ اصطلاحات: موردپژوهی ترجمۀ انگلیسی... https://jlts.um.ac.ir/article/download/47750/11968 ۱۳۹۸/۹/۲۶ -  مراد کرمانی از معدود نویسندنان معاصر ایرانی است که رسدیمال وها ندد ترجمه به نظر مواجه شــده اســت و اتفاقاً موا جوایز ریز و یالمللنیبآثارش با اقبال چشــم یر در س...  
PDF اصل مقاله (1938 K)-دانشگاه تهران https://jos.ut.ac.ir/.../article_27035_156d6391cb0b4b10b32c5a33... ۱۳۹۵/۳/۱۴ -  اكنون جهت باريت در حال استخراج استباريكا رخ داده است كه هم مطالعاتي كه قبل از اين تحقيق بر روي محدوده معدني باريكا صورت ا جهت كانه زايي طلا در بر داشته است گرفته،...  
PDF اصل مقاله (1938 K)-دانشگاه تهران https://jos.ut.ac.ir/.../pdf_27035_156d6391cb0b4b10b32c5a330f8f... ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ -  اكنون جهت باريت در حال استخراج استباريكا رخ داده است كه هم مطالعاتي كه قبل از اين تحقيق بر روي محدوده معدني باريكا صورت ا جهت كانه زايي طلا در بر داشته است گرفته،...  
PDF اصل مقاله (130 K)-دانشگاه آزاد اسلامی تبریز http://jwsf.iaut.ac.ir/.../article_519828_3eb5a74e16c3eb513185d... ۱۳۹۷/۴/۱۴ -  بررسی ( 0831)آقاجانی (.3991،5آرکین و گلدتیز)بهره می بردند مهارتهاي زندگی بر سلامت روانی و مکان کنترل نوجوانان نشان داد تاثیر آموزش اما بر موضع . بخشد ها را بهبود می...  
PDF اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر کمرویی در دانش آموزان دختر-دانشگاه... http://jwc.iauahvaz.ac.ir/.../article_523003_fc0ed1e12a9e32b8cf... ۱۳۹۵/۹/۱۳ -  شود، تأیید شد) ؛ تروور 1002؛ زیمباردو ورادل، 0002؛ زیمباردو،0891پژوهش با نتایج تحقیقات چیک وباس، ؛ آرکین، آپلمن وبارگر، 2891س ،؛ جونز ورا5991؛ لیري وکوالسکی، 9891وگیلبرت، (...  
PDF اصل مقاله (219 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب http://jip.azad.ac.ir/.../pdf_512248_8df489b67858235b523216982c... ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ -  علت شكست را به خود قرار آميز، انگيزه نسبت دهند و به دليل كاهش انتظارات موفقيت هاهاي اجتماعي داشته باشند و از آن كمتري براي مشاركت (.0891آركين، آپلمنت و بوگر، )دوري...  
PDF اصل مقاله (2091 K)-فصلنامه علمی پژوهشی علوم زمین http://www.gsjournal.ir/.../article_53693_30f35f087eeaad0c60e27... ۱۳۹۷/۸/۲۷ -  گندوانا بوده اند. نقشه کلی پراکندگی پوسته های آرکئن، پروتروزوییک و فانروزوییک در شکل 1 نشان داده شده است. زمین شناسی سرزمین ایران در پرکامبرین در مقایسه با سرزمین های...  
PDF اصل مقاله (1938 K)-دانشگاه تهران https://journals.ut.ac.ir/.../pdf_27035_156d6391cb0b4b10b32c5a3... ۱۳۹۵/۱۱/۸ -  اكنون جهت باريت در حال استخراج استباريكا رخ داده است كه هم مطالعاتي كه قبل از اين تحقيق بر روي محدوده معدني باريكا صورت ا جهت كانه زايي طلا در بر داشته است گرفته،...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.