نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۴۱۲ نتیجه (۰.۰۸۶ ثانیه)
نتایج علمی
PDF بررسی تأثیر تأییدکننده های مشهور در تبلیغات بر خرید وسواسی با... http://dl.pgu.ac.ir/bitstream/Hannan/193828/1/پ2064.pdf ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ -  خریداران وسواسی سعی میباشدمی کنندهکه جنبه تاریک رفتار مصرف ها را جز آن دسته افرادی قلمداد کنند که دائماً در حال اینکه دیگران آن ترسند ازرا پنهان کنند؛ زیرا می...  
PDF اصل مقاله (1938 K)-دانشگاه تهران https://jos.ut.ac.ir/.../article_27035_156d6391cb0b4b10b32c5a33... ۱۳۹۵/۳/۱۴ -  اكنون جهت باريت در حال استخراج استباريكا رخ داده است كه هم مطالعاتي كه قبل از اين تحقيق بر روي محدوده معدني باريكا صورت ا جهت كانه زايي طلا در بر داشته است گرفته،...  
PDF نقش ادراک دلبستگی دوران کودکی، کنش وری خانواده و سبکهای اسنادی بر... http://jip.azad.ac.ir/.../article_512248_8df489b67858235b523216... ۱۳۹۵/۹/۱۳ -  علت شكست را به خود قرار آميز، انگيزه نسبت دهند و به دليل كاهش انتظارات موفقيت هاهاي اجتماعي داشته باشند و از آن كمتري براي مشاركت (.0891آركين، آپلمنت و بوگر، )دوري...  
PDF اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر کمرویی در دانش آموزان دختر-دانشگاه... http://jwc.iauahvaz.ac.ir/.../article_523003_fc0ed1e12a9e32b8cf... ۱۳۹۵/۹/۱۳ -  شود، تأیید شد) ؛ تروور 1002؛ زیمباردو ورادل، 0002؛ زیمباردو،0891پژوهش با نتایج تحقیقات چیک وباس، ؛ آرکین، آپلمن وبارگر، 2891س ،؛ جونز ورا5991؛ لیري وکوالسکی، 9891وگیلبرت، (...  
PDF دانلود : بررسی_مهارت__تفکر_انتقادی_اصل_مقاله.pdf-وب سایت دانشگاه علوم... http://webda.uswr.ac.ir/.../بررسی_مهارت__تفکر_انتقادی_اصل_مقاله... ۱۳۹۴/۱۱/۶ -  این فایل یک فایل اسکن شده است و قابلیت استخراج متن برای این قسمت را ندارد.  
PDF تحلیل کنش های ارتباطی و مدیریت تاثیر در گروه های تلگرام-سامانه آموزش... http://cjt.ir/.../تحلیل-کنش‌های-ارتباطی-و-مدیریت-تأثیر-در-گروه‌... ۱۳۹۷/۳/۶ -  شود یمارتباطات مثبت انجام يها گروه در افراد تعامل نحوه رسد یم نظر به ،کنند یم درج خاص افرادي حاتصف در که ییها مباحثه. دهد یم نشان را تعامل برقراري در ناتوانی یا...  
PDF اصل مقاله (336 K)-دانشگاه گرگان http://ejcp.gau.ac.ir/.../pdf_454_2bcf5f3ee4f3b7096c70eb55869e6... ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ -  های کل بوته اضافه گشت برگ به برگ2/7افزایش هر برگ در ساقه اصلی در مرحله اول و دوم . دارای دو مرحله بودارتباط بسیار نزدیکی با زوال برگ در ساقه اصلی داشت و های درصد...  
PDF ررسی ارتباط میان ابتلا به بیماری پسوریازیس و وجود کاندیدا البیکنس... http://iranmedex.com/ft/MJARU8372634.pdf ۱۳۹۲/۸/۸ -  کام ًلا نزدیک است . در تحقیق انجام (۹، ۱۱،۱۷). بنابراین همه مطالعات انجام شده تأیید کننده شده توسط ارکین ٢ و همکارانش در سال ۱۹۹۲، توصیه عدم تأثیر مدت بیماری بر روی...  
PDF دانلود : بررسی_مهارت__تفکر_انتقادی_اصل_مقاله.pdf-وب سایت دانشگاه علوم... http://iranslpcongress.uswr.ac.ir/.../بررسی_مهارت__تفکر_انتقادی... ۱۳۹۴/۱۰/۲۴ -  این فایل یک فایل اسکن شده است و قابلیت استخراج متن برای این قسمت را ندارد.  
PDF اصل مقاله (610 K)-دانشگاه بوعلی سینا همدان https://aes.basu.ac.ir/.../article_1236_135dc726a92de87bf9bd3b9... ۱۳۹۶/۷/۱۹ -  سرمایهو اثر هزینه دارد كشور افزایش 11دهد در كشور آفریقایي نشان مي 12) براي 1111( همچنين مطالعه اركين بایرام ه كشور هيچ اثر معكوس بر رشدمخارج مصرفي دولت اثر معكوس بر...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.