نتایج جستجو
صفحه ۶ | ۴۱۲ نتیجه (۰.۰۹۹ ثانیه)
نتایج علمی
PDF رعایت حقوق بینالملل بشردوستانه از سوی روبات نظامی خودفرمان و مسئولیت... http://www.cila.ir/.../3-done-رعايت_حقوق_بين_الملل_بشردوستانه.p... ۱۳۹۸/۲/۶ -  در قبال اعمال آنتوان مسئولیت انسان را شود، تنها میها نوشته میای که برای آناز برنامه ها اصولاً بر ها، انتساب رفتار آناين روبات برمسئولیت اولیه شخص کاررغم پذيرش علی...  
PDF اصل مقاله (838.25 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن http://psyedu.toniau.ac.ir/.../article_561319_cbb7bf15ea11cad87... ۱۳۹۸/۸/۱۹ -  در بررسی پیشینه تحقیقات انجام شده در حوزه خود ناتون )، پیشنهاد می کنند که برای 1331(6سازی، آرکین و اولسون بررسی دقیق تر این سازه باید ترکیبی از صفات و ویژگی...  
PDF دانلود فایل PDF-دانشگاه شهید بهشتی تهران http://scj.sbu.ac.ir/index.php/AppliedPsychology/.../2896 ۱۳۹۶/۱/۱۹ -  8991،7 تايس؛5891 ، آركين و بام گاردنر؛1891،6نآركي )منتهي مي شود خود 5تعالي چون اصـولاً ،هاي اجتماعي مورد ارزيابي قرار بگيرد سازي بايد در موقعيت خودناتوان تمايلات...  
PDF پیش بینی رشد اقتصادی ایران و مقایسه ان با اهداف برنامه چهارم... http://jpbud.ir/article-1-209-en.pdf ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ -  عامل سرمایه بوده است ای متشکل از دو ای از نظریه توزیع درآمد کینز است، جامعه آن الگو که فرم ساده در. شود مشاهده می ها در قالب تولید و فروش کالا، فعالیت بنگاه. باشد...  
PDF تاثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادی در ایران با تاکید بر مدل... http://eco.iaufb.ac.ir/.../article_555472_02867c3b2c9f1f4b76cdc... ۱۳۹۸/۲/۲ -  ( ب ــر اس ــاس ق ــانون 8331-3731ي س ــري زم ــانی )ه ــا( ب ــا اس ــتفاده ازداده5731ل ــوکی)ب (و 0991( بر اساس تابع تقاضاي قراردادي ارکین بایرام )3831(، نظري)0991-9891)31بارو (به...  
SID.ir | تاثير اندازه دولت بر رشد اقتصادي در ايران-پایگاه اطلاعات... http://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=96908 ۱۳۹۶/۷/۲۵ -  اين مقاله با اهدافي از جمله جايگزين کردن يک چارچوب نظري بر اساس تابع تقاضاي قراردادي ارکين بايرام (1990) و با استفاده از داده هاي سري زماني دوره 84-1353 به تبيين...  
PDF بررسی وضعیت گفتمان انقلاب اسلامی در محیط مجازی ترکیه - فاز دوم-سازمان... http://ankara.icro.ir/uploads/enghelab2.pdf ۱۳۹۶/۷/۶ -  nikrA(که از طرف انتشارات آرکین ) جلد 11در (المعارف ۀاین دایر . ارس قرار می گیردبیشتر مورد استفاده دانش آموزان مد المعارف بزرگ لاروس ۀفرهنگ دایر) 8 )idepolkisnA...  
  PDF تحلیل کنش های ارتباطی و مدیریت تاثیر در گروه های تلگرام-فارس نیوز http://media.farsnews.com/media/Uploaded/.../13961008000616.pdf ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ -  شود یمارتباطات مثبت انجام يها گروه در افراد تعامل نحوه رسد یم نظر به ،کنند یم درج خاص افرادي حاتصف در که ییها مباحثه. دهد یم نشان را تعامل برقراري در ناتوانی یا...  
PDF اصل مقاله 1.61 MB-دانشگاه امام حسین https://dpj.ihu.ac.ir/.../article_202841_34d8692717cd214352010a... ۱۳۹۸/۱۰/۸ -  علمي نشريه، صلاحيت چاپ آن اعلام خواهد شد هـاي ناشـي از صـحت علمـي يـا پذيرش يا رد مقاله بر عهـده نخواهـد داشـت و كليـه مـسئوليت در . در مقاله بر عهده نويسنده يا...  
PDF مجموعه چکیده مقالات سومین همایش ملی اعجاز قرآن کریم.pdf-دانشگاه شهید... https://lib.sbu.ac.ir/.../مجموعه چکیده مقالات سومین همایش ملی ا... ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ -  در راستای اثبات اعجاز واژگانی قرآن)/ «بافت» و «متن» در تحلیل انتقادی گفتمان قدرت در قرآن کریم: رویکرد ون دایک/ پریشی آشنازدا در داستان حضرت آدم در قرآن کریم/ مریم‌بخشی‌،‌علی‌باقر‌طاهرینیا‌...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.