نتایج جستجو
صفحه ۱۰ | ۴۱۲ نتیجه (۰.۱۴۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (2487 K)-دانشگاه تهران https://journal.ut.ac.ir/.../article_53477_b7e21da295acbaaa0725... ۱۳۹۵/۹/۷ -  شههوری، تصههاویر مهها واره بندی، ب علت ضهریب اركینها بهاب، ای ربق روش ای دیگر اسهتخراج ارحعهات اسهتهاده بیش از روش بنههدی از روش ربقهه ،شههود. در ایههن توقیههق مههی د.  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20130807165752-9838-55.pdf ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ -  ـارکین فی الاجتماع علی المنصة بتهمة التآمر علی الحاکم، ویتجه لإلقاء خطب ـة مؤکداً فیها أن مصلحة الوطن هی التی دفعته إلی ما قام به، لأن المقبوض علیهم هم متآمرون وعملاء...  
PDF ررسی ارتباط میان ابتلا به بیماری پسوریازیس و وجود کاندیدا البیکنس... http://iranmedex.com/ft/MJARU8372634.pdf ۱۳۹۲/۸/۸ -  کام ًلا نزدیک است . در تحقیق انجام (۹، ۱۱،۱۷). بنابراین همه مطالعات انجام شده تأیید کننده شده توسط ارکین ٢ و همکارانش در سال ۱۹۹۲، توصیه عدم تأثیر مدت بیماری بر روی...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20161031142512-9731-76.pdf ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ -  ــاعي گفتم ــان را ك ــه ماهيت ــا از دي ــد مش ــاركين آن مخف ــي م ــي (.72: 9731فركلاف،)سازيم ها تحليل گفتمان انتقادي در خطبه. 4 مرحله توصيف. 1- 4 و ربط منطقي...  
PDF گنایس میلونیتی تورمالین دار شمالشرق معدن ژان، استان-ژئوشیمی توده... https://econg.um.ac.ir/index.php/econg/article/view/.../pdf ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ -  1 سـنگ است و در واقع داراي پی دست آمده به ي آرکئنها سنگ جایی پالئوتتیس به حاشیه جنـوبی هکه در طول جاب هستندگندوانا .)4102 ,.la te namtuN(اوراســیا منتق ــل...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20140922125215-9493-167.pdf ۱۳۹۳/۱۲/۲۲ -  برخی از آنها اشاره می -وسیله داده های مرئیه مقدار بارش را می توان بهبیان کردند ک( 8891)11و آدلر و نیگری( 7891)01آرکین و میسنر ارتباط بین دمای قله ابر و محتوای بخار آب...  
PDF تحلیل عناصر ساختاری کوه کمر حاجی، شمال باختر بیرجند-فصلنامه علمی... http://www.gsjournal.ir/.../article_43425_5eb652307e9bdfdbde069... ۱۳۹۷/۸/۲۲ -  البرز و شمال ایران )3002 ,.la te nellA(، تطابق بین زمین ساخت آرکئن و فانروزوییک براساس نقشه برداری از ناحیه زون همگرای پلیت سنوزوییک ـ مزوزوییک در مکران )3002 ,llaCcM(...  
مقاله اولویتبندی شاخصهای مؤثر در کاهش مصرف آب در صنعت فرآوردههای... https://www.civilica.com/.../Paper-OWCI01-OWCI01_009=اولویتبندی... ۱۳۹۵/۷/۱۳ -  کدام مقالات به این منبع استناد نموده اند اولویت بندی تاثیر توزیع نهال رایگان به منظور زراعت چوب در ایرانمطالعه موردی: گروه صنعتی آرین سعید، شرکت آرین ارکین (۱۳۹۵)...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/.../20101004105218-بازنمايي ايران در سينما... ۱۳۹۳/۲/۱۷ -  اين صنعت با به كارگيری توان تكنولوژيک بالا سعی می كند جهان واقعی را به جهان رسانه ای پيوند بزند و در راه رسيدن به اين هدف از تمامی امكانات فنی، انسانی و...  
مقاله فاکتورهای کنترل کننده توزیع اورانیوم در نهشته فسفاتی دلیر، جنوب... https://www.civilica.com/Paper-GSI31-GSI31_116.html ۱۳۹۶/۶/۵ -  نتایج بدست آمده از آنالیزهای شیمیایی غنیشدگی اورانیوم نسبت به ترکیب شیل آرکئن پسین استرالیا PAAS در طی فسفاتزایی در منطقه دلیر را نشان میدهد. تلفیق نتایج بدست آمده...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.