نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۱۸۵,۱۲۴ نتیجه (۰.۰۷۸ ثانیه)
نتایج علمی
PDF سناریوهای همهپرسی استقلال کردستان عراق-دانشگاه مذاهب اسلامی https://irlip.um.ac.ir/article/view/70070/17181 ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ -  خواهند کرد؟ افزون بر این، روابط همواره نقشه استقلال بیشتر را در سر پرورانده 2991سال خواهد گذاشت. در پی ریتأثخواهی کردها آنکارا عامل مهم دیگری است که بر آرمان استقلال-تهران وپاشی...  
PDF نقش تاکتیک های بازاریابی ارتباطی در وفاداری هواداران باشگاههای لیگ... https://jsm.ut.ac.ir/.../article_65915_4c7c375afc2cb481ae753c49... ۱۳۹۷/۴/۱۴ -  است گيـري عنـوان نمونـه و بـه روش نمونـه نفر بـه 663تحقيق، هواداران باشگاه ورزشي استقلال تهران بودند كه از بين آنها همبسـتگي پيرسـون و )ار توصـيفي و اسـتنباطي...  
PDF دریافت PDF روزنامه http://sobhe-emrooz.ir/wp-content/uploads/2017/08/7.pdf ۱۳۹۶/۶/۷ -  شد تیم فوتبال استقلال تهران در پنجمین هفته لیگ برتر فوتبال مقابل پدیده سومین شکست فصل خود را متحمل شد. در اولین بازی از هفته پنجم رقابت های لیگ برتر فوتبال تیم های...  
بررسي وضعيت تاکتيک هاي بازاريابي ارتباطي باشگاه هاي ليگ برتر فوتبال... https://www.sid.ir/fa/seminar/ViewPaper.aspx?ID=26082 ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ -  رایگان متن کامل مقاله همایش علمی بررسي وضعيت تاکتيک هاي بازاريابي ارتباطي باشگاه هاي ليگ برتر فوتبال ايران (مطالعه موردي: باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال تهران)...  
PDF اصل مقاله 770.65 K-دانشگاه الزهرا(س) https://ijar.alzahra.ac.ir/.../article_2813_13c45da22e2452c7102... ۱۳۹۹/۲/۲۸ -  liamg@، (دانشگاه پیام نورحسابداری ت علمی عضو هیأ 1 حسابداری پژوهش 6931 پاییز، 62شماره در سود کیفیت بر مدیرههیأتنسبت استقلال تأثیر شناخت بهادار تهران...  
PDF متن کامل [PDF 478 kb]-دانشگاه خوارزمی تهران http://jrsm.khu.ac.ir/.../browse.php?a_id=2202&slc_lang=fa&... ۱۳۹۵/۹/۱۱ -  پوششي داده ها نيز با استفاده از روش تحليلتيم هاي ملوان، سپاهان، استقلال تهران و نظر كارايي، تيم هاي اول تا سوم و از تهران، رتبه آهن و استقلال ذوب پنجم و ششم...  
PDF مطالعه تحلیلی عملکرد، پتانسیل و کارآیی تیمهای فوتبال لیگ حرفهای ایران... https://jrsm.khu.ac.ir/article-1-2202-en.pdf ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ -  پوششي داده ها نيز با استفاده از روش تحليلتيم هاي ملوان، سپاهان، استقلال تهران و نظر كارايي، تيم هاي اول تا سوم و از تهران، رتبه آهن و استقلال ذوب پنجم و ششم...  
PDF دنبال سهمیه اسیایی هستیم-آرمان امروز http://armandaily.ir/1392/06/23/.../13920623-2285-11-15.pdf ۱۳۹۴/۲/۱ -  در آخرین دیدار ایران در رقابت های والیبال انتخابی جام جهانی که در تهران برگزار می شد، تیم ملی ایران در سومین و آخرین مسابقه خود در این مسابقات عصر دیروز به مصاف...  
PDF اصل مقاله (2725 K)-دانشگاه تهران https://journals.ut.ac.ir/.../article_55376_7e890da759f0022317b... ۱۳۹۵/۹/۱۱ -  آلن و تهران برای محمدعلی سپانلو اتفاق می افتد. در این نوشــتار دو خیابان اســتقلال در اســتانبول و لاله زار در تهران در مقام ابژه های مورد مداقه طرح گشته اند. ۲-معرفی...  
PDF شماره 2693 یک شنبه 6 تیر-نصف جهان http://www.nesfejahan.net/files/fa/news/1395/4/1134_797.pdf ۱۳۹۵/۴/۸ -  این مســائل دستورى و شعارى نیســت و جوان باید بتواند آزادانه انتخاب کند. تفکیک جنسیتى در دادگاه ها ایرنــا: نماینده مــردم تهران در مجلس شــوراى اســلامى گفت:  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.