نتایج جستجو
صفحه ۶ | ۱۸,۸۰۱ نتیجه (۰.۱۷۷ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله 1.01 MB-دانشگاه پیام نور http://fmss.journals.pnu.ac.ir/.../article_6285_035e8292bcb975c... ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ -  دراد یجنایم رثا لاکیدار یروآون اب شناد عونتهاگشاب ه- هتشاد هژیو هجوت شناد عونت و کارتشا هب دیاب روشک لابتوف یاه هعسوت هاگشاب رد لاکیدار یروآون نآ لابند هب و...  
PDF دانلود فرمت PDF http://cdn.romandooni.ir/uploads/TohfeNajes.pdf ۱۳۹۹/۱/۲۴ -  بود؛ خصوص ضد فوتبالی است، ها بهساغري که یکی از ضد ورزشی گونه خیرهآهن اصفهان آنگونه به بازي استقلال خوزستان با ذوبچه شده است؟ ببخشید خانم میشه بگید ما کجا بریم؟...  
PDF قدس م ع دافع م ناهم جا صل ف-http://defamoghaddas.ir http://defamoghaddas.ir/.../naghshe_avamele_mantaghe_e_va_fara_... ۱۳۹۶/۹/۲۷ -  از ایال باشد، اهمیت پیدا می ای از رییب بعثی عراق که دغدغه اصلی ایل پژوهش می فرامنطقه ای از عراق، برآنیب باه فرامنطقه ای و های منطقه رو با واکاوی و بررسی ابعاد میب...  
PDF بررسی موقعیت مکانی ورزشگاههای لیگ برتر فوتبال کشور با استفاده از سیستم http://arsmb.journals.pnu.ac.ir/.../article_5437_f74aa9cc5f364c... ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ -  دشاب جیاتن لصاح زا یبایزرااه رگنایب نیا تسا هک هاگشزروياه گیل رترب زا رظن ياهرایعم دروم رظن رد قیقحت رضاح توافتياه يدایز دنراد و زا رظن ياهرایعم یعیبط و یناسنا...  
PDF دانلود فایل PDF-دانشگاه شهید بهشتی http://scj.sbu.ac.ir/index.php/jmbsp/article/download/.../3656 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ -  استفاده از روش نمونه باشند يسال م 19 ات 19 ينوجوانان با دامنه سن يرده سن یهوش معنو اسیاز مق رهایمتغ یریگ اندازه یفولاد خوزستان و استقلال اهواز به عنوان نمونه انتخاب...  
  PDF متن-سایت تبیان http://dnl1.tebyan.net/.../74212f24e53761081307d5ced43057f6.pdf ۱۳۹۳/۱۲/۲۲ -  تسا هتفرگ رارق یسررب دروم یلیلحت و یفیصوت ۀویش هب اب یولهپ تلود نتسناد قلطم هک ییاج نآ زا نینچمه .دراد لوا یولهپ تلود تیهام اب یرتشیب قابطنا تاکسا زمیج ۀیرظن...  
PDF تمام توان خود را برای خدمت به مردم به کار برده ام http://amirkhojasteh.ir/upload/cheshmandazpdf100.pdf/ ۱۳۹۴/۱۰/۹ -  اگر چه افزایش درخواســت مجوز برای چاپ نشریه جدید به ویژه در زمان انتخابات ولو به طور موقت نیز به معضلات این امرمی افزاید.به هر حال بدیهی است که هیچ نشریه ای...  
PDF شماره 448       29 شهریور 1393-سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی http://fa.moscow.icro.ir/uploads/No448.pdf ۱۳۹۴/۱/۳۱ -  شماری از محققان و پژوهشگران بر این باورند که باید سال ها از واقعه ای بگذرد، آن گاه درباره اش به تحقیق تاریخی پرداخت و گروهی با نقض این دیدگاه که نمی توان دست...  
PDF شماره 448       29 شهریور 1393-سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی http://www.moscow.icro.ir/uploads/No448.pdf ۱۳۹۴/۱/۳۱ -  شماری از محققان و پژوهشگران بر این باورند که باید سال ها از واقعه ای بگذرد، آن گاه درباره اش به تحقیق تاریخی پرداخت و گروهی با نقض این دیدگاه که نمی توان دست...  
PDF » شماره 378-شکوفه های زیتون http://sh-zeitoun.ir/archive/378.pdf ۱۳۹۴/۸/۷ -  می دانم که به شما سخت می گذرد؛ مگر به پدر پیر شما سخت نمی گذرد؟ ولی تحمل کنید که خدا با صابران است. بغض و کینه انقلابی تان را در سینه ها نگه دارید؛ با غضب و...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.