نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۱۸,۸۰۱ نتیجه (۰.۲۰۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (287 K)-  دانشگاه تهران https://jsm.ut.ac.ir/.../article_51504_ddf7fd86812d779a3ce71c1b... ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ -  2اي سودآور نيست؛ ها متناسب با يك باشگاه فوتبال حرفه باشگاه جا از طور يك آهن بدون طي فرايند ورود، به در مورد فرابورس نيز تنها سهام باشگاه راه. 3ورود به بازار بورس...  
PDF بازنگری سند مختصر طرح ارتقا زنان-4-:: استانداری خوزستان :: > صفحه نخست https://ostan-khz.ir/.../بازنگری-سند-مختصر-طرح-ارتقا-زنان-4.pdf ۱۳۹۸/۱۰/۳ -  استفاده خوزستان زنان استان روی پیش مشکلات بندی لویتوا و شناسایی جهت دلفی روش ازمحور است. نتیجه به شده، کنترل بازخورد انجام جهت در شد. آوری جمع تفکیک به شهرستان هر...  
PDF آزمون سازگاری جمع سازی جغرافیائی بنگاهها در بخش کشاورزی ایران-دانشگاه... http://confnews.um.ac.ir/images/41/conferences/.../PD263.pdf ۱۳۹۳/۱۰/۱۲ -  هر دو سری غیر ایستا باشند از آزمون . برای آزمون استقلال آنها استفاده می گردد (اسپیرمن ا باشد استقلال خطی چنانچه یکی از سریها ایستا و دیگری غیر ایست . استفاده می شود 5هم...  
PDF فایل PDF (673 K)-تالار ترویج و فنون کشاورزی http://www.agrilib.ir/book_967.pdf ۱۳۹۶/۸/۶ -  طریق کدام کشور وارد ایران شده، اما احتمال می وارد شـده ( یافتـه شـوروي سـابق مانند اوکراین، آذربایجان و سایر کشورهاي استقلال) ن، گـیلان، آذربایجـان، اصـفهان، یـزد، خوزسـتان،...  
PDF دانلود-1 ... http://library.sarayetarikh.ir/.../ملی-شدن-صنعت-نفت_www.library... ۱۳۹۶/۴/۳۱ -  عشایر او. بود گرفته دست به اسلحه کاشانی کاشانی تمجاهد این عراق استقلال تاریخ. بود کرده قیام عراق استقلال از دفاع به جبهه در مصطفیسید حاج اللهآیت. است کرده ثبت را...  
PDF دریافت نسخه پی دی اف-صبح صادق http://ssweekly.ir/comp/692/692.pdf ۱۳۹۴/۱/۳۰ -  خوزستان آشنایی با برخی از دیدگاه های حزب اعتماد ملی از فراز استقلال حزبی تا فرود در محاق فتنه دکتریدالله جوانی نگاهی به فیلم ضدایرانی «گلاب» ادامه در صفحه٣ پیشخوان...  
PDF اصل مقاله (592.33 K)-دانشگاه امام حسین https://journals.ihu.ac.ir/.../article_201088_80c22320a4e05deec... ۱۳۹۹/۳/۲۱ -  یاجتماع وقو وونههایپ حیث با بخش ای شیعه مذهب و از . مردم ای منطقه تماماًساه هستنهاستان خوزستان ، آذرو، بلوچ، واقوام هرد ریخوزستان نیز همچون سا قوم عرب در مرهزو...  
PDF اصل مقاله (386 K)-سایت دانشگاه پیام نور http://arsmb.journals.pnu.ac.ir/.../pdf_1546_785367f2c03f89f5e7... ۱۳۹۴/۱/۲۸ -  نتاباشند يمدل پژوهش م تأييدنشان دهنده برازش مطلوب و بـه برنـد در يبرنـد بـر وفـادار يـت برند و عامل هو يتداع يها ندارد. عامل نگرش داري يمعنتأثير يرانبرتر فوتبال ا...  
PDF عل فهرز کاتوس بیولوژی و مدیریت-موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور http://www.iripp.ir/.../LinkClick.aspx?fileticket=85TEB_b4DFo=&... ۱۳۹۴/۶/۴ -  كشور وارد ايران شده، اما احتمال مي رود از مرزهاي شمالي )مانند اوكراين، آذربايجان و ساير كشورهاي استقلال يافته شوروي سابق( وارد شده باشد. اين گياه از استان هاي گلستان،...  
PDF اینجا-خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) https://www.iqna.ir/files/fa/news/1395/7/27/295628_775.pdf ۱۳۹۵/۷/۲۹ -  گون نشستتوان در اینا،، تنها بخشی از صدها عنوانی است ک میعقاید و آداب و رسوم دینی و فرق شود، ک در قالب ها، جدید مرتبط میها در این حوزه، ب تربیت نیرو، انسانی متخصص...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.