نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۹,۵۶۱ نتیجه (۱.۶۳۵ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دریافت-دانشگاه قرآن و حدیث http://vu.qhu.ac.ir/uploads/Q-khavershenash.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۱ -  اسکاتلندخاورشناسان قرآن ف درسهد آشنایی با: پژوه در اسکاتلند.ریچارد بل و ویلیام مونتگمری وات؛ دو تن از خاورشناسان قرآن  اهداف درس پژوه در اسکاتلند خاورشناسان...  
PDF اصل مقاله (441 K)-دانشگاه تهران https://jcl.ut.ac.ir/.../pdf_54399_3625d06df542cccc82390e527839... ۱۳۹۶/۸/۲۲ -  از انتاارات معقول اشخاص ثالث باحس .)073 .p ,dibIانتاارات از رفتار اصیل ناشی شده باشد چه از عوامل دیگر ( رفترار اصریل خصروص در حقوق اسکاتلند نیز مانند حقوق انگلستان...  
PDF رویکردی طبیعتگرایانه به تاریخنگاری علم: مطالعۀ موردی داروین-دانشگاه... https://journals.ut.ac.ir/.../article_69658_6f78d9c945d90cc7b70... ۱۳۹۸/۸/۱۲ -  در این بخش است که علم شکل می نگاریتاریخو چهارم است که بخش دوم دهد و در ادامه در دفاع از پاسخ هایی را ارائه میمورخ ابتدا پاسخ خود به چنین پرسش ارائۀآید. مورخ این...  
PDF اصل مقاله (1263 K) ردﻳﺎﺑﻲ ﺳﺮوﻟﻮژﻳﻜﻲ و مولکولی وﻳﺮوس S ﺳﻴﺐ‌زﻣﻴﻨﻲ (PVS)... http://ocam.journals.pnu.ac.ir/.../article_4902_513d5c9892b7d72... ۱۳۹۷/۷/۱۶ -  تفرگ تروص ، هنومن یکیژولویب یسررب روظنم هب ،هناخلگ رد کحم ناهایگکشم یگرب ياه کو .دندش ینز هیام ،یگدولآ هبهنومناه اب نومزآ ازیلا زا رظن ولآیگد هب سوریو PVS دروم...  
PDF شماره هفتم-تیر1395-دانشگاه آزاد واحد چالوس http://www.iauc.ac.ir/Portals/0/Docs/zoonoses/end 7.pdf ۱۳۹۸/۸/۱۹ -  شوندسراسر جهان به آن مبتلا می با ها بهداشتی که بتوانند در پیشگیري از همه این بیماري ه مشارکت همه جانبه تمامی موفقیت عمل نماید، نیاز ب هاي بهداشتی دارد و این مسئله تاکیدي...  
PDF بررسی شیوعناباروریدر جهان بهروشمرورسیستماتیک-دانشگاه علوم پزشکی قم http://journal.muq.ac.ir/.../browse.php?a_id=443&slc_lang=f... ۱۳۹۸/۹/۱۰ -  21 10-32 اسکاتلند 2232 4332 )11( ayrahcattahB ماه 22 10-32 اسکاتلند 2232 4332 ayrahcattahB ماه 21 - چین 2747 2332 )20( ehC ماه 22 - چین 2747 2332 ehC ماه 21 21-22...  
PDF اصل مقاله (1263 K) ردﻳﺎﺑﻲ ﺳﺮوﻟﻮژﻳﻜﻲ و مولکولی وﻳﺮوس S ﺳﻴﺐ‌زﻣﻴﻨﻲ (PVS)... http://cropbiotech.journals.pnu.ac.ir/.../article_4902_513d5c98... ۱۳۹۷/۶/۲۵ -  تفرگ تروص ، هنومن یکیژولویب یسررب روظنم هب ،هناخلگ رد کحم ناهایگکشم یگرب ياه کو .دندش ینز هیام ،یگدولآ هبهنومناه اب نومزآ ازیلا زا رظن ولآیگد هب سوریو PVS دروم...  
PDF از تعیین سرنوشت تا مقاومت در مقابل سرکوب-دانشگاه شهید بهشتی http://scj.sbu.ac.ir/index.php/researchejuridique/.../5935 ۱۳۹۷/۷/۳۰ -  فصلنامه 15 پرسی بهرای اسهتقلال رش انگلستان ب برگزاری هم ن پذیهمچنی 1دهد؛ گیری را نشان می جهت 1»م این حرکت است.وید و مقؤک م 9520اسکاتلند از بریتانیای متحده در...  
PDF لینک دانلود مستقیم-دانلود کتاب الکترونیکی http://up.ketabfarsi.ir/books/pdf/maghalate-falsafi.pdf ۱۳۹۴/۳/۱۵ -  توصیف کرده بود« یک تن کم، اما از شمار خرد هزاران بیش از شمار دو چشم»سوگ شهید بلخی ضایعه فقدان او را اي از مهاجران پرتغالی در ولایات متحده به دنیا تبار دوران جدید...  
PDF تغذیه ارگانیک طیور-مرکز اطلاع رسانی طیور ایران http://bankpoultry.ir/upload/Public/maghale_229.pdf ۱۳۹۵/۶/۱ -  نشان های ادینبورگ و اسکاتلند، مصرف مینشانی ارگانیک بیشتری نسبت به کارمندان آتش ل آلودگی تولید ارگانیک، نقش مهمی در خرید گوشت ارگانیک دهد که افزایش آگاهی از سلامتی غذا...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.