نتایج جستجو
صفحه ۱۳ | ۲,۵۱۹ نتیجه (۰.۱۵۱ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (1008 K) نانوکامپوزیت آهن (III) هیدروکسید / گرافن اکسید و... http://jacr.iau-tnb.ac.ir/.../article_519727_9aa37fac193001d9ec... ۱۳۹۵/۹/۱۳ -  نوار ارتعاشی (نوار D2) كه مربوط به اورتون هاي نوار D است، نیز مشاهده شده است. 3 سا ٔلاحظٝ وشد. دس ٟ٘بیت یه 5371 1–mc ٌشٜٚ وشثٛوؼیُ دس ٘بحیٝ O=Cٚ پیٛ٘ذ 9261 1–mcذ...  
PDF مطالعه نقش سرمایۀ فرهنگی بر میزان استفاده از فناوری های ارتباطی و... http://jase.ir/afile/6-27-2019_11-33-53_.pdf ۱۳۹۸/۴/۷ -  ٌتنِدر بینیم به طور آشکاری امکانات وسیعی را در اختیار ما برا شکاف «) یکی از این خ رات، نابرابری در بهره برداری از این امکانات توسط همه ی انسانها است که با اص لاح...  
PDF دانلود-تاثیر توانبخشی شناختی رایانهیار و دارو روان محرک در توانایی... https://arencenter.ir/images/kargah/JCPS19841363811400.pdf ۱۳۹۶/۱/۲۴ -  این کودکان را بهبود بخشند )اورتون، ورباتن، ها قادرند کارکردهاي شاست. این دارو ( که این تغییرات از طریق 4002، 3؛ اشویتزر، لی، هانفورد و همکاران3002، 2کمنر و همکاران هاي...  
PDF اصل مقاله 628.75 K پیش بینی رضایت از زندگی بر اساس سبکهای مقابلهای و... http://www.ceciranj.ir/.../article_63647_f8a0ee1ea6fd5d8261fec5... ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ -  بودند که در یک دوره زمانی آموزش 3با استفاده از رویکرد چند حسی اورتون گلینگهام دیدند نتایج نشان داد، استفاده از این روش باعث بهبود در ستم خواندن دانش آموزان مورد...  
PDF - شماره46، زمستان1391 (برای دریافت متن کامل کلیک فرمایید.)-پژوهشگاه... http://en.rie.ir/uploads/46-_13296.pdf ۱۳۹۴/۴/۲۸ -  آنها نشانی محل اشتغال (ها) و باید همراه با نام نویسنده نیز کلمه 1 تا 3بین :های کلیدی واژه - هدف پژوهش یا سؤالات تحقیق وها های مربوط به آن، فرضیه پژوهش و نظریه...  
PDF دانلود مقاله-نیروی انتظامی http://talar.jrl.police.ir/.../4e2fd260989fcd0b7a6c47643d912aee... ۱۳۹۶/۶/۴ -  5002میلادي رسیده است و تا سال 1002سال رایحه مطبوع با شدت و ضعف llemsiسازد که در سال آینده نیز مطرح می 2اورتون  براي انتقال به شود و در حال حاضر تحقیقات وسیعی...  
PDF اصل مقاله (2443 K)-دانشگاه شهید رجایی http://jerce.srttu.edu/.../article_728_2e29c01817130ecac20e7745... ۱۳۹۷/۳/۱۲ -  دمآ تسد هبهداد لیلحتعمج یاهیروآ هدافتسا یعونصم یبصع هکبش و اکو رازفا مرن زا ،هدش هداد قوف حطس شش ارگنید و ارسیم لدم ساسا رب ،هلاقم نیا رد .دیدرگهکبش طسوت لیلحت زا...  
PDF اصل مقاله (2828 K) http://194.225.115.92/.../pdf_1379_6869462ead8d09fe3ca0fe49fb0d... ۱۳۹۷/۹/۲۰ -  در شبکه پلیمر، به طور شایان توجهی افزایش می یابد. محاسبه ضرایب نفوذ گازها در شبکه غشا نشان داد، افزایش ضریب نفوذ با افزایش محتوای زئولیت، سهم عمده را در افزایش تراوایی...  
PDF دانلود اصل مقاله http://jase.ir/download/4164 ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ -  دنیایی زندگی می کنیم با سرعت زیادی مزایا و چالش های مختلفی را در زندگی ما عرضه می کند که دسترسی و یا عدم که درآن دسترسی به اطلاعات و ارتباطات بر نحوه ی زندگی...  
PDF دانلود مقاله-نیروی انتظامی http://skh.jrl.police.ir/.../4e2156d6e7d9af79d7c3eafbfc374a5e7a... ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ -  5002میلادي رسیده است و تا سال 1002سال رایحه مطبوع با شدت و ضعف llemsiسازد که در سال آینده نیز مطرح می 2اورتون  براي انتقال به شود و در حال حاضر تحقیقات وسیعی...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.