نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۲,۴۸۰ نتیجه (۰.۰۷۶ ثانیه)
نتایج علمی
PDF کیفیت سنجی سریع دانه انار با استفاده از طی فسنجی مرئی/مادون قرمز... https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1055286.pdf ۱۳۹۶/۶/۲۵ -  این نوع باند قابل تخصیص به اورتون سوم کششی پیوند HO، در مورد آب، می باشد. با توجه به روند بلوغ در هر مرحله، مقادیر حداکثر شدت بازتاب در باند مشاهده شده تفاوت معنی...  
PDF اصل مقاله (1402 K)-سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران http://jift.irost.ir/.../pdf_207_56abcebb1603921afe78b818af2f6d... ۱۳۹۵/۹/۱۶ -  این نوع باند قابل تخصیص به اورتون سوم کششی پیوند HO، در مورد آب، می باشد. با توجه به روند بلوغ در هر مرحله، مقادیر حداکثر شدت بازتاب در باند مشاهده شده تفاوت معنی...  
PDF سنجش کمی فنل کل انگور با استفاده از طیفسنجی فروسرخ نزدیک و شبکﮥ عصبی... http://journals.rifst.ac.ir/.../article_68435_ecb55520246f3f102... ۱۳۹۷/۷/۱۸ -  وجود نویز هاي ابتدایی و انتهایی به )طول موج پیک بسیار پهن 1حذف شدند(. طیف جذبی داراي ، و HOوابسته به اورتون دوم نانومتر 089اطراف هاي دوم هاي مشخص دیگري وابسته به...  
PDF قابلیت های پویا در استراتژی کسب مزیت رقابتی رابطه محور، مورد مطالعه... http://bar.yazd.ac.ir/.../article_1146_98ae471460e512a38255dcd0... ۱۳۹۷/۶/۱۱ -  گیردمبحث به صورت کمی مورد بررسی قرار نمی و انتخاب موجود در کمی سازي تاثیر روابط بر مزیت رقابتی را توجه مسئله حاضر ها و روابط به ناملموسی چون شبکهبراي تبدیل مفهوم...  
PDF کودکان استثنایی http://10.30.170.46/.../fileLoader.php?code=beef64d9b6a84c1540d... ۱۳۹۷/۸/۲۹ -  یشوه ناوت مک ناکدوک یتکرح یاه تراهم دشر رب کینوت یارب تانیرمت هرود کی ریثأت   یردیح انادنام ،ینارآ یتمحر دوعسم ،هداز یناقهد للاج رتکد بهذم یاهرواب یا هطساو شقن و یا...  
PDF کیفیت سنجی سریع دانه انار با استفاده از طی فسنجی مرئی/مادون قرمز نزدیک http://jift.irost.ir/.../article_207_56abcebb1603921afe78b818af... ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ -  این نوع باند قابل تخصیص به اورتون سوم کششی پیوند HO، در مورد آب، می باشد. با توجه به روند بلوغ در هر مرحله، مقادیر حداکثر شدت بازتاب در باند مشاهده شده تفاوت معنی...  
PDF - رمزگشایی خوانش‌پریشی (دیسلکسیا) / ریچارد کی. واگنر، پاتریشیا تی.... http://www.tmu-jlc.ir/[Zaban va Shenakht 1] 79-104.pdf ۱۳۹۷/۵/۲۹ -  بر اساس نظریسلط نیمکرهدست بودن یکی از موارد تجلی این تدست یا چپراست شود. برای دیده می bراست ۀبیند، توسط نیمکرمی dچپ به عنوان یک ۀیزی كه نیمکراورتون، چ ود. اما شها...  
PDF اصل مقاله (1508 K)-سایت دانشگاه فرهنگیان http://basicscience.cfu.ac.ir/.../article_836_d8adf599c7589f33e... ۱۳۹۸/۴/۳ -  با شند دا شته د سترس حل یبرا نیروت روش کی به که کنند حل م در را انتگرال طرحواره توانسته اند و رسیده بالاتر سطوح به کم تعداد و دارند قرار انتگرال مفهوم از فرآیند و...  
PDF دریافت متن کامل متن کامل شماره 26 فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری... http://css.ir/Media/PDF/1397/02/26/636620892309720013.pdf ۱۳۹۷/۲/۲۶ -  به دلیل ماهیت سیاست گذاری عمومی، این فصلنامه در حوزه های میان رشته ای فعالیت می کند. واکاوی و تدقیق در سیاست گذاری های عمومی کشور در بخش های مختلف، نقد و بررسی...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20150922121401-9786-90.pdf ۱۳۹۴/۸/۱۸ -  5230( 80شد که اورتون شروعاز جایی ا استعداد خاص مرتبط با که گاهی اوقات نارساخوانی ب شود. پس از آن در بسیاری از توانایی فضایی همراه می ، 30موارد نیز این موضوع تأیید شد...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.