نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۲,۰۷۰ نتیجه (۱.۷۷۳ ثانیه)
نتایج علمی
PDF تحولات معیار عقلایی بودن در نظارت قضایی ایالات متحده آمریکا-دانشگاه... http://journals.atu.ac.ir/.../article_9967_50cfa6c2df51b69b416e... ۱۳۹۸/۹/۲۶ -  ‌اصول ‌دیوان،‌‌26ماده ‌نظارت ‌دیوان ‌عدالت ‌اداری ‌بر ‌تصمیمات ‌اداره ‌است. ‌همچنین ‌طبق ‌تعریف‌موسع ‌این ‌اصل ‌(از ‌قبیل ‌توجه ‌به ‌ملاحظات ‌مرتبط) ‌را ‌به ‌عنوان...  
PDF اصل مقاله (514 K)-پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران http://jips.ippi.ac.ir/.../pdf_1326_32ccc0df06e00842408197bf0e6... ۱۳۹۶/۴/۴ -  و تزریق شده اند. از تمام انواع چسب ها، چسب هاي آکریلي محلولي به دلیل مزایاي فراوان نسبت به سایر انواع چسب ها در این زمینه به طور گسترده استفاده مي شوند. در این پژوهش،...  
PDF فراتحلیل نقش جنسیت و سن آزمودنیها بر اثربخشی مداخلات آموزشی و... http://journals.atu.ac.ir/.../article_9585_d05441847f7e127fabc9... ۱۳۹۸/۱۱/۶ -  ه که به مدرسمی ها است هوششان کم و بیش عادی است اما هنگاحاکی از بهنجار بودن آن شوند و خود را متفاوت از دیگران می بینند و گاهی روند در یادگیری دچار مشکلاتی میمی به...  
PDF ترجمه-کتاب-«اختراع-آینده»-متن-کامل http://turkmensahramedia.com/.../ترجمه-کتاب-«اختراع-آینده»-متن-... ۱۳۹۹/۲/۱۶ -  بود رویای ما قرن بیستمزیادی از های باور به آینده در طی سالت؟ رف کجارویایی ما آینده آن مابازایاغلب این باور بود. رهایی به باوراز ایگسترده ترکیب طیف ، چپانداز...  
PDF کیفیت سنجی سریع دانه انار با استفاده از طی فسنجی مرئی/مادون قرمز نزدیک http://jift.irost.ir/.../article_207_56abcebb1603921afe78b818af... ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ -  این نوع باند قابل تخصیص به اورتون سوم کششی پیوند HO، در مورد آب، می باشد. با توجه به روند بلوغ در هر مرحله، مقادیر حداکثر شدت بازتاب در باند مشاهده شده تفاوت معنی...  
PDF کودکان استثنایی http://10.30.170.46/.../fileLoader.php?code=beef64d9b6a84c1540d... ۱۳۹۷/۸/۲۹ -  یشوه ناوت مک ناکدوک یتکرح یاه تراهم دشر رب کینوت یارب تانیرمت هرود کی ریثأت   یردیح انادنام ،ینارآ یتمحر دوعسم ،هداز یناقهد للاج رتکد بهذم یاهرواب یا هطساو شقن و یا...  
PDF سنجش کمی فنل کل انگور با استفاده از طیفسنجی فروسرخ نزدیک و شبکﮥ عصبی... http://journals.rifst.ac.ir/.../article_68435_ecb55520246f3f102... ۱۳۹۷/۷/۱۸ -  وجود نویز هاي ابتدایی و انتهایی به )طول موج پیک بسیار پهن 1حذف شدند(. طیف جذبی داراي ، و HOوابسته به اورتون دوم نانومتر 089اطراف هاي دوم هاي مشخص دیگري وابسته به...  
PDF کیفیت سنجی سریع دانه انار با استفاده از طی فسنجی مرئی/مادون قرمز... https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1055286.pdf ۱۳۹۶/۶/۲۵ -  این نوع باند قابل تخصیص به اورتون سوم کششی پیوند HO، در مورد آب، می باشد. با توجه به روند بلوغ در هر مرحله، مقادیر حداکثر شدت بازتاب در باند مشاهده شده تفاوت معنی...  
PDF اصل مقاله (1402 K)-سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران http://jift.irost.ir/.../pdf_207_56abcebb1603921afe78b818af2f6d... ۱۳۹۵/۹/۱۶ -  این نوع باند قابل تخصیص به اورتون سوم کششی پیوند HO، در مورد آب، می باشد. با توجه به روند بلوغ در هر مرحله، مقادیر حداکثر شدت بازتاب در باند مشاهده شده تفاوت معنی...  
  PDF بهار 97-وزارت آموزش و پرورش https://medu.ir/.../fileLoader.php?code=beef64d9b6a84c1540d4661... ۱۳۹۸/۱۰/۳ -  یشوه ناوت مک ناکدوک یتکرح یاه تراهم دشر رب کینوت یارب تانیرمت هرود کی ریثأت   یردیح انادنام ،ینارآ یتمحر دوعسم ،هداز یناقهد للاج رتکد بهذم یاهرواب یا هطساو شقن و یا...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.