نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۲,۴۹۴ نتیجه (۱.۲۸۸ ثانیه)
نتایج علمی
PDF نسخه  Pdf-کیهان http://kayhan.ir/files/fa/publication/pages/.../1040_12385.pdf ۱۳۹۶/۴/۱۵ -  خود در تیم ملی انگلیس را هم از دست داده است، امیدوار است با حضور ثابت در ترکیب اورتون بتواند در سال جام جهانی بار دیگر به تیم ملی انگلیس دعوت شود. ژاوی دستیار سرمربی...  
PDF اصل مقاله (514 K)-پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران http://jips.ippi.ac.ir/.../pdf_1326_32ccc0df06e00842408197bf0e6... ۱۳۹۶/۴/۴ -  و تزریق شده اند. از تمام انواع چسب ها، چسب هاي آکریلي محلولي به دلیل مزایاي فراوان نسبت به سایر انواع چسب ها در این زمینه به طور گسترده استفاده مي شوند. در این پژوهش،...  
PDF سنجش کمی فنل کل انگور با استفاده از طیفسنجی فروسرخ نزدیک و شبکﮥ عصبی... http://journals.rifst.ac.ir/.../article_68435_ecb55520246f3f102... ۱۳۹۷/۷/۱۸ -  وجود نویز هاي ابتدایی و انتهایی به )طول موج پیک بسیار پهن 1حذف شدند(. طیف جذبی داراي ، و HOوابسته به اورتون دوم نانومتر 089اطراف هاي دوم هاي مشخص دیگري وابسته به...  
PDF کیفیت سنجی سریع دانه انار با استفاده از طی فسنجی مرئی/مادون قرمز... https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1055286.pdf ۱۳۹۶/۶/۲۵ -  این نوع باند قابل تخصیص به اورتون سوم کششی پیوند HO، در مورد آب، می باشد. با توجه به روند بلوغ در هر مرحله، مقادیر حداکثر شدت بازتاب در باند مشاهده شده تفاوت معنی...  
PDF کودکان استثنایی http://10.30.170.46/.../fileLoader.php?code=beef64d9b6a84c1540d... ۱۳۹۷/۸/۲۹ -  یشوه ناوت مک ناکدوک یتکرح یاه تراهم دشر رب کینوت یارب تانیرمت هرود کی ریثأت   یردیح انادنام ،ینارآ یتمحر دوعسم ،هداز یناقهد للاج رتکد بهذم یاهرواب یا هطساو شقن و یا...  
PDF اصل مقاله (1402 K)-سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران http://jift.irost.ir/.../pdf_207_56abcebb1603921afe78b818af2f6d... ۱۳۹۵/۹/۱۶ -  این نوع باند قابل تخصیص به اورتون سوم کششی پیوند HO، در مورد آب، می باشد. با توجه به روند بلوغ در هر مرحله، مقادیر حداکثر شدت بازتاب در باند مشاهده شده تفاوت معنی...  
PDF کیفیت سنجی سریع دانه انار با استفاده از طی فسنجی مرئی/مادون قرمز نزدیک http://jift.irost.ir/.../article_207_56abcebb1603921afe78b818af... ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ -  این نوع باند قابل تخصیص به اورتون سوم کششی پیوند HO، در مورد آب، می باشد. با توجه به روند بلوغ در هر مرحله، مقادیر حداکثر شدت بازتاب در باند مشاهده شده تفاوت معنی...  
PDF قابلیت های پویا در استراتژی کسب مزیت رقابتی رابطه محور، مورد مطالعه... http://bar.yazd.ac.ir/.../article_1146_98ae471460e512a38255dcd0... ۱۳۹۷/۶/۱۱ -  گیردمبحث به صورت کمی مورد بررسی قرار نمی و انتخاب موجود در کمی سازي تاثیر روابط بر مزیت رقابتی را توجه مسئله حاضر ها و روابط به ناملموسی چون شبکهبراي تبدیل مفهوم...  
PDF روز نامه افغانستان ما شماره 3199-کلیک http://www.dailyafghanistan.com/assets/.../Today Epaper.pdf ۱۳۹۶/۷/۱۶ -  در چنـد روز گذشـته نیروهـای دولتی عـراق در حال پاکسـازی آخرین هسـته های مقاومـت نیروهـای داعـش در موصـل بودنـد. فقط بخش کوچکی از شـهر موصـل در کنـار رود دجله در...  
PDF - رمزگشایی خوانش‌پریشی (دیسلکسیا) / ریچارد کی. واگنر، پاتریشیا تی.... http://www.tmu-jlc.ir/[Zaban va Shenakht 1] 79-104.pdf ۱۳۹۷/۵/۲۹ -  بر اساس نظریسلط نیمکرهدست بودن یکی از موارد تجلی این تدست یا چپراست شود. برای دیده می bراست ۀبیند، توسط نیمکرمی dچپ به عنوان یک ۀیزی كه نیمکراورتون، چ ود. اما شها...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.