نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۲,۵۱۸ نتیجه (۰.۱۰۲ ثانیه)
نتایج علمی
PDF سنجش کمی فنل کل انگور با استفاده از طیفسنجی فروسرخ نزدیک و شبکﮥ عصبی... http://journals.rifst.ac.ir/.../article_68435_ecb55520246f3f102... ۱۳۹۷/۷/۱۸ -  وجود نویز هاي ابتدایی و انتهایی به )طول موج پیک بسیار پهن 1حذف شدند(. طیف جذبی داراي ، و HOوابسته به اورتون دوم نانومتر 089اطراف هاي دوم هاي مشخص دیگري وابسته به...  
PDF فراتحلیل نقش جنسیت و سن آزمودنیها بر اثربخشی مداخلات آموزشی و... http://journals.atu.ac.ir/.../article_9585_d05441847f7e127fabc9... ۱۳۹۸/۱۱/۶ -  ه که به مدرسمی ها است هوششان کم و بیش عادی است اما هنگاحاکی از بهنجار بودن آن شوند و خود را متفاوت از دیگران می بینند و گاهی روند در یادگیری دچار مشکلاتی میمی به...  
PDF اصل مقاله (242 K)-دانشگاه مححق اردبیلی http://journals.uma.ac.ir/.../pdf_27_ff4140e573e2372ab8ebf95b38... ۱۳۹۵/۹/۱۵ -  و ي ي چندگانهها روش)، (7831)وند زيني. كودكان نارساخوان مؤثر بوده است اميري آهويي و تاراج ، زارع،(كاربرد وسيله آموزشي سينا)، (7831)نراقي ، بهاري و سيف(اورتون هاي خود...  
PDF [دریافت فایل الکترونیکی]-اتاق بازرگانی تهران http://www.tccim.ir/Images/.../North Korea confidential text.pd... ۱۳۹۹/۱/۲۳ -  ِجیمز پی یرسون ترجمه: محمدحسین باقی شورای سیاست گذاری: مصطفی درویشی، بهراد مهرجو گرافیک و طراحی: آتلیه آینده نگر / رضا دولت زاده چاپ اول: بهار 9931 مدیر تولید: مینا...  
PDF آسیب حرکتی در نارساخوانی: تاثیر اختلال های توجه-سامانه نشریه تعلیم و... http://exceptionaleducation.ir/article-1-76-fa.pdf ۱۳۹۵/۹/۲۶ -  او درجـات نـاتوانی طرفی مغز ایجاد می ي عدم غلبه ذهنی را نشان داد.توانیدر خواندن و عدم ارتباط آن با کم نشان داد که اورتون، ي ( با تایید نظریه2691) 3گشویند دسـتی،...  
PDF اصل مقاله (1508 K)-سایت دانشگاه فرهنگیان http://basicscience.cfu.ac.ir/.../article_836_d8adf599c7589f33e... ۱۳۹۸/۴/۳ -  با شند دا شته د سترس حل یبرا نیروت روش کی به که کنند حل م در را انتگرال طرحواره توانسته اند و رسیده بالاتر سطوح به کم تعداد و دارند قرار انتگرال مفهوم از فرآیند و...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20160528151222-9964-33.pdf ۱۳۹۵/۹/۲۵ -  در حالی که میرزا حسن یون ایرانی به امید کاهش نفوذ دیرپای روس و انگلیس در ایران به ای از ملّ هعدّ، طرفی کرده بود اعلان بی ها برای برانگیختن احساسات مردم علیه رو...  
PDF نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش-دانشگاه مذاهب اسلامی https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1068129.pdf ۱۳۹۷/۳/۱۳ -  دسته چهار به را انحرافی هایرفتار گذارد،می برجای رفتار این که آسیبی نوع و رفتار شدت بعد دو از استفاده با :)7221 ،4همکاران و اورتون( اندکرده بندیتقسیم بندیدسته شکل...  
PDF شناسایی عوامل تسهیل کنندۀ شواهدمحور کردن فرایند خ طمشی گذاری در حوزۀ... http://www.css.ir/Media/PDF/1397/02/.../636624106967723803.pdf ۱۳۹۷/۳/۳ -  البته، تمامی جوامع در زمینۀ خط مشی گذاری کم وبیش با مشکلاتی مواجه اند و در اغلب متون مربوط به خط مشی گذاری می توان فهرستی از مشکلات عمومی موجود بر سر راه خط مشی...  
PDF اصل مقاله (207 K)-دانشگاه پیام نور http://etl.journals.pnu.ac.ir/.../pdf_2682_eee886ec29db0b64f24c... ۱۳۹۷/۳/۱۹ -  3002 ،5عثمان و اگوا از نقل به 6فروبیشرو و اورتون اورتون، همچون نظران صاحب از برخی مدارس در دروس بقیۀ از بیش ریاضی که دارند اعتقاد (4002) 7بارودي رابطه همین در...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.