نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۲,۴۹۴ نتیجه (۰.۰۸ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1259-421521.pdf ۱۳۹۶/۶/۲۸ -  ،آمپ-گرین و کاستیاکف فلیپ، های مدل ترتیب آنها به پژوهش -گرین لوئیس، کاستیاکف هایمدل به نسبت SCS و تناسب حوضه این برای هال ، اورتون، هورتن وآمپ .اندداشته تطابق بیشتری )...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20150622130845-9970-412.pdf ۱۳۹۴/۵/۵ -  نمايشنامه نويسان جدي ــد را معرفي مي کرد. جو اورتون نيز با نمايشنامه هاي راديويي اش شناخته و اولين نمايشنامه اش در همين برنامه اجرا شد. سو تاونِسند، هارولد پينتر،...  
PDF گزارش تخصصی استثنائی-بهترین سایت مقاله، تحقیق ،پایان نامه و پروژه http://up.asemankafinet.ir/download/.../1naresakhanisevom.pdf ۱۳۹۸/۷/۲۷ -  خلاصه 22 :یشنهادیپ یها حل راه ارائه 12 :یسنت یکردهایرو 22 :فرنالد روش 12 :نگهامیگل -اورتون کردیرو 22 آموزش 52 :متفرقه یها واج 52 :یلیتحل یها واج...  
PDF اصل مقاله (207 K)-دانشگاه پیام نور http://etl.journals.pnu.ac.ir/.../pdf_2682_e9bfc820ee852672747f... ۱۳۹۷/۳/۲۲ -  3002 ،5عثمان و اگوا از نقل به 6فروبیشرو و اورتون اورتون، همچون نظران صاحب از برخی مدارس در دروس بقیۀ از بیش ریاضی که دارند اعتقاد (4002) 7بارودي رابطه همین در...  
PDF دریافت متن کامل متن کامل شماره 26 فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری... http://css.ir/Media/PDF/1397/02/26/636620892309720013.pdf ۱۳۹۷/۲/۲۶ -  به دلیل ماهیت سیاست گذاری عمومی، این فصلنامه در حوزه های میان رشته ای فعالیت می کند. واکاوی و تدقیق در سیاست گذاری های عمومی کشور در بخش های مختلف، نقد و بررسی...  
PDF آسیب حرکتی در نارساخوانی: تاثیر اختلال های توجه-سامانه نشریه تعلیم و... http://exceptionaleducation.ir/article-1-76-fa.pdf ۱۳۹۵/۹/۲۶ -  او درجـات نـاتوانی طرفی مغز ایجاد می ي عدم غلبه ذهنی را نشان داد.توانیدر خواندن و عدم ارتباط آن با کم نشان داد که اورتون، ي ( با تایید نظریه2691) 3گشویند دسـتی،...  
PDF نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش-دانشگاه مذاهب اسلامی https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1068129.pdf ۱۳۹۷/۳/۱۳ -  دسته چهار به را انحرافی هایرفتار گذارد،می برجای رفتار این که آسیبی نوع و رفتار شدت بعد دو از استفاده با :)7221 ،4همکاران و اورتون( اندکرده بندیتقسیم بندیدسته شکل...  
PDF اصل مقاله (1508 K)-سایت دانشگاه فرهنگیان http://basicscience.cfu.ac.ir/.../article_836_d8adf599c7589f33e... ۱۳۹۸/۴/۳ -  با شند دا شته د سترس حل یبرا نیروت روش کی به که کنند حل م در را انتگرال طرحواره توانسته اند و رسیده بالاتر سطوح به کم تعداد و دارند قرار انتگرال مفهوم از فرآیند و...  
PDF اصل مقاله (242 K)-دانشگاه مححق اردبیلی http://journals.uma.ac.ir/.../pdf_27_ff4140e573e2372ab8ebf95b38... ۱۳۹۵/۹/۱۵ -  و ي ي چندگانهها روش)، (7831)وند زيني. كودكان نارساخوان مؤثر بوده است اميري آهويي و تاراج ، زارع،(كاربرد وسيله آموزشي سينا)، (7831)نراقي ، بهاري و سيف(اورتون هاي خود...  
PDF شماره ٢ جلد ١٩/١ دوره پاییزو زمستان ١٣٨٨ شماره استاندارد بین المللی... http://tabrizu.ac.ir/Files/1388-19-2 Animal(1).pdf ۱۳۹۴/۷/۲۸ -  انداختن برداشت علوفه تا مرحلـه بلـوغ یضرورت به تعو ن آمدن ییشتر، باعث پا ی به ماده خشک ب یابیبه منظور دست يط نامطلوب جوین شرایهمچن. شودیت هضم آن میقابل و در مجمـوع...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.