نتایج جستجو
صفحه ۵ | ۲,۵۱۹ نتیجه (۰.۲۳۱ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (207 K)-دانشگاه پیام نور http://etl.journals.pnu.ac.ir/.../pdf_2682_eee886ec29db0b64f24c... ۱۳۹۷/۳/۱۹ -  3002 ،5عثمان و اگوا از نقل به 6فروبیشرو و اورتون اورتون، همچون نظران صاحب از برخی مدارس در دروس بقیۀ از بیش ریاضی که دارند اعتقاد (4002) 7بارودي رابطه همین در...  
PDF اصل مقاله (207 K)-دانشگاه پیام نور http://etl.journals.pnu.ac.ir/.../pdf_2682_e9bfc820ee852672747f... ۱۳۹۷/۳/۲۲ -  3002 ،5عثمان و اگوا از نقل به 6فروبیشرو و اورتون اورتون، همچون نظران صاحب از برخی مدارس در دروس بقیۀ از بیش ریاضی که دارند اعتقاد (4002) 7بارودي رابطه همین در...  
PDF شماره ٢ جلد ١٩/١ دوره پاییزو زمستان ١٣٨٨ شماره استاندارد بین المللی... http://tabrizu.ac.ir/Files/1388-19-2 Animal(1).pdf ۱۳۹۴/۷/۲۸ -  انداختن برداشت علوفه تا مرحلـه بلـوغ یضرورت به تعو ن آمدن ییشتر، باعث پا ی به ماده خشک ب یابیبه منظور دست يط نامطلوب جوین شرایهمچن. شودیت هضم آن میقابل و در مجمـوع...  
PDF دریافت فایل http://77.36.163.159/.../3212ac69-03af-4ccb-9c11-7464423adb50 ۱۳۹۴/۷/۳۰ -  در همین راستا شبکه هایی همچون شبکه نسیم با محوریت ها به دلیل رویکرد تامینی در ارتباط تنگاتنگ با آرشیو طنز، نشاط و سرگرمی راه اندازی شده است و این شبکه د. لذا...  
PDF نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش-دانشگاه مذاهب اسلامی https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1068129.pdf ۱۳۹۷/۳/۱۳ -  دسته چهار به را انحرافی هایرفتار گذارد،می برجای رفتار این که آسیبی نوع و رفتار شدت بعد دو از استفاده با :)7221 ،4همکاران و اورتون( اندکرده بندیتقسیم بندیدسته شکل...  
PDF دانلود فایل چکیده-دانشگاه تهران https://thesis2.ut.ac.ir/thesisinfo/.../250190264-15.pdf ۱۳۹۸/۱۰/۴ -  وره های ایشان برای بنده غنیمتی بودر استفاده از مشاو جناب دکتر مهرانی بزرگوار که افتخا را در راستای انجام ت خود برای مصاحبه ها، تیم تحقیق در ادامه باید از خبرگانی...  
PDF شناسایی عوامل تسهیل کنندۀ شواهدمحور کردن فرایند خ طمشی گذاری در حوزۀ... http://www.css.ir/Media/PDF/1397/02/.../636624106967723803.pdf ۱۳۹۷/۳/۳ -  البته، تمامی جوامع در زمینۀ خط مشی گذاری کم وبیش با مشکلاتی مواجه اند و در اغلب متون مربوط به خط مشی گذاری می توان فهرستی از مشکلات عمومی موجود بر سر راه خط مشی...  
PDF اصل مقاله 1.25 MB http://www.jmbs.ir/.../article_95535_947ec0b40e2d3335d1b332284c... ۱۳۹۸/۹/۷ -  ت.ایناس ناهمگن اختلال رشدی یک هماهنگی اختلال اورتون شد. شناسایی7391اورتون در سال توسط بار نخستین برای این ولی کرد استفاده آن برای توصیف حرکتی خام اصطلاح از بعد...  
PDF اصل مقاله (1508 K)-سایت دانشگاه فرهنگیان http://basicscience.cfu.ac.ir/.../article_836_d8adf599c7589f33e... ۱۳۹۸/۴/۳ -  با شند دا شته د سترس حل یبرا نیروت روش کی به که کنند حل م در را انتگرال طرحواره توانسته اند و رسیده بالاتر سطوح به کم تعداد و دارند قرار انتگرال مفهوم از فرآیند و...  
PDF دریافت متن کامل متن کامل شماره 26 فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری... http://css.ir/Media/PDF/1397/02/26/636620892309720013.pdf ۱۳۹۷/۲/۲۶ -  به دلیل ماهیت سیاست گذاری عمومی، این فصلنامه در حوزه های میان رشته ای فعالیت می کند. واکاوی و تدقیق در سیاست گذاری های عمومی کشور در بخش های مختلف، نقد و بررسی...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.