نتایج جستجو
صفحه ۵ | ۲,۴۸۰ نتیجه (۰.۰۹۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (1508 K)-سایت دانشگاه فرهنگیان http://basicscience.cfu.ac.ir/.../article_836_d8adf599c7589f33e... ۱۳۹۸/۴/۳ -  با شند دا شته د سترس حل یبرا نیروت روش کی به که کنند حل م در را انتگرال طرحواره توانسته اند و رسیده بالاتر سطوح به کم تعداد و دارند قرار انتگرال مفهوم از فرآیند و...  
PDF اصل مقاله (207 K)-دانشگاه پیام نور http://etl.journals.pnu.ac.ir/.../pdf_2682_e9bfc820ee852672747f... ۱۳۹۷/۳/۲۲ -  3002 ،5عثمان و اگوا از نقل به 6فروبیشرو و اورتون اورتون، همچون نظران صاحب از برخی مدارس در دروس بقیۀ از بیش ریاضی که دارند اعتقاد (4002) 7بارودي رابطه همین در...  
PDF دانلود مقاله-نیروی انتظامی http://talar.jrl.police.ir/.../4e2fd260989fcd0b7a6c47643d912aee... ۱۳۹۶/۶/۴ -  5002میلادي رسیده است و تا سال 1002سال رایحه مطبوع با شدت و ضعف llemsiسازد که در سال آینده نیز مطرح می 2اورتون  براي انتقال به شود و در حال حاضر تحقیقات وسیعی...  
PDF دانلود فایل PDF-دانشگاه شهید بهشتی http://scj.sbu.ac.ir/index.php/AppliedPsychology/.../3026 ۱۳۹۶/۱/۱۴ -  1هاي واپسگردو جهش یستندها همیشه رو به جلو نجهش (. 8002بیمر، راسل و اورتون، )دهد ي سردرگمی خواننده را نشان میاگونهکه به هستندمتن دهد، الشعاع قرار میچشم را تحت حرکاتاز...  
PDF اصل مقاله (830 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت http://jzpm.miau.ac.ir/.../article_2168_26265b7dac0afd5790f937f... ۱۳۹۶/۸/۶ -  اجتماعی پایداری ،0002 سال در 1ونیسبل استراتژی از پس حال این اب. بود گرفته شکل 0791 دهه اساسی نیازهای طرفداران مفهوم تبیین در 2سون شی و اورتون جان ،)C oinotnalodna ,enal7002...  
PDF اصل مقاله (2828 K)-پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران http://jips.ippi.ac.ir/.../pdf_1379_6869462ead8d09fe3ca0fe49fb0... ۱۳۹۶/۴/۹ -  در شبکه پلیمر، به طور شایان توجهی افزایش می یابد. محاسبه ضرایب نفوذ گازها در شبکه غشا نشان داد، افزایش ضریب نفوذ با افزایش محتوای زئولیت، سهم عمده را در افزایش تراوایی...  
  PDF شماره دو - 13 اردیبهشت 1394-پایگاه اطلاع رسانی تامین اجتماعی http://news.tamin.ir/file/file/34654 ۱۳۹۴/۲/۱۶ -  هر لحظه می توانند عذر من را بخواهند بدون اینکه دســتم به جایی بند باشد. صبح به صبح کلید ماشین پمپ بتن را می دهند دست ما و استخدام می شویم و شب کلید را از ما می...  
PDF تأثیر آموزش حافظهی فعال بر عملکرد خواندن و ظرفیت حافظه در دانشآموزان... http://www.jcp.semnan.ac.ir/.../article_2717_801437de5db3f0c434... ۱۳۹۸/۲/۲ -  ناکافی در ابتدا در آمریکا . اورتون)0(ست ا متفاوت مختلف، دانست ولی بعداً درصد می 0نارساخوانی را در کودکان درصد گزارش کردند. 40آمارهای متعدد این نسبت را حدود درصد 00تا...  
PDF متن کامل [PDF 637 kb]-مجله مطالعات ناتوانی http://jdisabilstud.ir/article-1-657-fa.pdf ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ -  مقاله کی نیا. یناتوان مطالعات مجله ،۵۹۳۱ © است محفوظ انتشار حق .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخهٔ به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد...  
PDF دانلود این فایل پی دی اف http://psychoscience.ir/ojs/index.php/psychoscience/.../170 ۱۳۹۶/۵/۷ -  9220آگراس، اشتهایی کم خوردن، بیدر روان ). علاوه بر این،5339؛ اورتون، سلوی، استرانگمن و هوستون، 1339مکاران، ؛ وایلد و ه1339همکاران، های منفی مطرح شده است (هیونز و...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.