نتایج جستجو
صفحه ۵ | ۲,۴۹۴ نتیجه (۰.۰۹۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (207 K)-دانشگاه پیام نور http://etl.journals.pnu.ac.ir/.../pdf_2682_e9bfc820ee852672747f... ۱۳۹۷/۳/۲۲ -  3002 ،5عثمان و اگوا از نقل به 6فروبیشرو و اورتون اورتون، همچون نظران صاحب از برخی مدارس در دروس بقیۀ از بیش ریاضی که دارند اعتقاد (4002) 7بارودي رابطه همین در...  
PDF اصل مقاله (1508 K)-سایت دانشگاه فرهنگیان http://basicscience.cfu.ac.ir/.../article_836_d8adf599c7589f33e... ۱۳۹۸/۴/۳ -  با شند دا شته د سترس حل یبرا نیروت روش کی به که کنند حل م در را انتگرال طرحواره توانسته اند و رسیده بالاتر سطوح به کم تعداد و دارند قرار انتگرال مفهوم از فرآیند و...  
PDF گزارش تخصصی استثنائی-بهترین سایت مقاله، تحقیق ،پایان نامه و پروژه http://up.asemankafinet.ir/download/.../1naresakhanisevom.pdf ۱۳۹۸/۷/۲۷ -  خلاصه 22 :یشنهادیپ یها حل راه ارائه 12 :یسنت یکردهایرو 22 :فرنالد روش 12 :نگهامیگل -اورتون کردیرو 22 آموزش 52 :متفرقه یها واج 52 :یلیتحل یها واج...  
PDF دریافت متن کامل متن کامل شماره 26 فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری... http://css.ir/Media/PDF/1397/02/26/636620892309720013.pdf ۱۳۹۷/۲/۲۶ -  به دلیل ماهیت سیاست گذاری عمومی، این فصلنامه در حوزه های میان رشته ای فعالیت می کند. واکاوی و تدقیق در سیاست گذاری های عمومی کشور در بخش های مختلف، نقد و بررسی...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1259-421521.pdf ۱۳۹۶/۶/۲۸ -  ،آمپ-گرین و کاستیاکف فلیپ، های مدل ترتیب آنها به پژوهش -گرین لوئیس، کاستیاکف هایمدل به نسبت SCS و تناسب حوضه این برای هال ، اورتون، هورتن وآمپ .اندداشته تطابق بیشتری )...  
PDF کیفیتسنجی غیر مخرب انگور رقم عسگری بر پایۀ طیفسنجی فروسرخ... http://amsr.areeo.ac.ir/.../article_113321_fde6404a7caf98957ef3... ۱۳۹۷/۸/۱۳ -  استفاده از ای روش غیر هاای پیشارفته(روش 3سانجیهای شیمیهمراه با تكنی های مازامم ماذو و آن دادهبا که سنجیطیفآماری در شوند) منجر به ایجاد ابزاری ماورر های اصلی...  
PDF دانلود مقاله-نیروی انتظامی http://talar.jrl.police.ir/.../4e2fd260989fcd0b7a6c47643d912aee... ۱۳۹۶/۶/۴ -  5002میلادي رسیده است و تا سال 1002سال رایحه مطبوع با شدت و ضعف llemsiسازد که در سال آینده نیز مطرح می 2اورتون  براي انتقال به شود و در حال حاضر تحقیقات وسیعی...  
PDF اصل مقاله (830 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت http://jzpm.miau.ac.ir/.../article_2168_26265b7dac0afd5790f937f... ۱۳۹۶/۸/۶ -  اجتماعی پایداری ،0002 سال در 1ونیسبل استراتژی از پس حال این اب. بود گرفته شکل 0791 دهه اساسی نیازهای طرفداران مفهوم تبیین در 2سون شی و اورتون جان ،)C oinotnalodna ,enal7002...  
PDF اصل مقاله (2828 K)-پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران http://jips.ippi.ac.ir/.../pdf_1379_6869462ead8d09fe3ca0fe49fb0... ۱۳۹۶/۴/۹ -  در شبکه پلیمر، به طور شایان توجهی افزایش می یابد. محاسبه ضرایب نفوذ گازها در شبکه غشا نشان داد، افزایش ضریب نفوذ با افزایش محتوای زئولیت، سهم عمده را در افزایش تراوایی...  
  PDF شماره دو - 13 اردیبهشت 1394-پایگاه اطلاع رسانی تامین اجتماعی https://www.tamin.ir/file/file/34654 ۱۳۹۴/۱۱/۲ -  هر لحظه می توانند عذر من را بخواهند بدون اینکه دســتم به جایی بند باشد. صبح به صبح کلید ماشین پمپ بتن را می دهند دست ما و استخدام می شویم و شب کلید را از ما می...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.