نتایج جستجو
صفحه ۵ | ۲,۵۱۸ نتیجه (۰.۱۰۱ ثانیه)
نتایج علمی
PDF آسیب حرکتی در نارساخوانی: تاثیر اختلال های توجه-سامانه نشریه تعلیم و... http://exceptionaleducation.ir/.../browse.php?a_id=76&sid=1... ۱۳۹۸/۹/۲۲ -  او درجـات نـاتوانی طرفی مغز ایجاد می ي عدم غلبه ذهنی را نشان داد.توانیدر خواندن و عدم ارتباط آن با کم نشان داد که اورتون، ي ( با تایید نظریه2691) 3گشویند دسـتی،...  
PDF دریافت فایل http://77.36.163.159/.../3212ac69-03af-4ccb-9c11-7464423adb50 ۱۳۹۴/۷/۳۰ -  در همین راستا شبکه هایی همچون شبکه نسیم با محوریت ها به دلیل رویکرد تامینی در ارتباط تنگاتنگ با آرشیو طنز، نشاط و سرگرمی راه اندازی شده است و این شبکه د. لذا...  
PDF دریافت فایل مقاله-پایگاه اطلاعات پژوهشی ایران http://irisweb.ir/files/site1/.../article-727-165168.pdf ۱۳۹۶/۶/۲۵ -  او درجـات نـاتوانی طرفی مغز ایجاد می ي عدم غلبه ذهنی را نشان داد.توانیدر خواندن و عدم ارتباط آن با کم نشان داد که اورتون، ي ( با تایید نظریه2691) 3گشویند دسـتی،...  
PDF دریافت متن کامل متن کامل شماره 26 فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری... http://css.ir/Media/PDF/1397/02/26/636620892309720013.pdf ۱۳۹۷/۲/۲۶ -  به دلیل ماهیت سیاست گذاری عمومی، این فصلنامه در حوزه های میان رشته ای فعالیت می کند. واکاوی و تدقیق در سیاست گذاری های عمومی کشور در بخش های مختلف، نقد و بررسی...  
PDF شماره ٢ جلد ١٩/١ دوره پاییزو زمستان ١٣٨٨ شماره استاندارد بین المللی... http://tabrizu.ac.ir/Files/1388-19-2 Animal(1).pdf ۱۳۹۴/۷/۲۸ -  انداختن برداشت علوفه تا مرحلـه بلـوغ یضرورت به تعو ن آمدن ییشتر، باعث پا ی به ماده خشک ب یابیبه منظور دست يط نامطلوب جوین شرایهمچن. شودیت هضم آن میقابل و در مجمـوع...  
PDF دانلود فایل چکیده-دانشگاه تهران https://thesis2.ut.ac.ir/thesisinfo/.../250190264-15.pdf ۱۳۹۸/۱۰/۴ -  وره های ایشان برای بنده غنیمتی بودر استفاده از مشاو جناب دکتر مهرانی بزرگوار که افتخا را در راستای انجام ت خود برای مصاحبه ها، تیم تحقیق در ادامه باید از خبرگانی...  
PDF اصل مقاله (1508 K)-سایت دانشگاه فرهنگیان http://basicscience.cfu.ac.ir/.../article_836_d8adf599c7589f33e... ۱۳۹۸/۴/۳ -  با شند دا شته د سترس حل یبرا نیروت روش کی به که کنند حل م در را انتگرال طرحواره توانسته اند و رسیده بالاتر سطوح به کم تعداد و دارند قرار انتگرال مفهوم از فرآیند و...  
PDF گزارش تخصصی استثنائی-بهترین سایت مقاله، تحقیق ،پایان نامه و پروژه http://up.asemankafinet.ir/download/.../1naresakhanisevom.pdf ۱۳۹۸/۷/۲۷ -  خلاصه 22 :یشنهادیپ یها حل راه ارائه 12 :یسنت یکردهایرو 22 :فرنالد روش 12 :نگهامیگل -اورتون کردیرو 22 آموزش 52 :متفرقه یها واج 52 :یلیتحل یها واج...  
PDF اصل مقاله (207 K)-دانشگاه پیام نور http://etl.journals.pnu.ac.ir/.../pdf_2682_eee886ec29db0b64f24c... ۱۳۹۷/۳/۱۹ -  3002 ،5عثمان و اگوا از نقل به 6فروبیشرو و اورتون اورتون، همچون نظران صاحب از برخی مدارس در دروس بقیۀ از بیش ریاضی که دارند اعتقاد (4002) 7بارودي رابطه همین در...  
PDF اصل مقاله 1.25 MB http://www.jmbs.ir/.../article_95535_947ec0b40e2d3335d1b332284c... ۱۳۹۸/۹/۷ -  ت.ایناس ناهمگن اختلال رشدی یک هماهنگی اختلال اورتون شد. شناسایی7391اورتون در سال توسط بار نخستین برای این ولی کرد استفاده آن برای توصیف حرکتی خام اصطلاح از بعد...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.