نتایج جستجو
صفحه ۶ | ۲,۵۱۹ نتیجه (۰.۱۰۶ ثانیه)
نتایج علمی
PDF - رمزگشایی خوانش‌پریشی (دیسلکسیا) / ریچارد کی. واگنر، پاتریشیا تی.... http://www.tmu-jlc.ir/[Zaban va Shenakht 1] 79-104.pdf ۱۳۹۷/۵/۲۹ -  بر اساس نظریسلط نیمکرهدست بودن یکی از موارد تجلی این تدست یا چپراست شود. برای دیده می bراست ۀبیند، توسط نیمکرمی dچپ به عنوان یک ۀیزی كه نیمکراورتون، چ ود. اما شها...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-579-147367.pdf ۱۳۹۷/۵/۳۰ -  است آرش کمانگیر پرداخته ۀبخش دوم نیز به بررسی افسان. دارد او بـا . دهد شناختۀ آرش نشان میتر پیگیري محقّقانۀ خانم کیا را درمورد شخصیت کم است آرش در متون مختلف و...  
، صفحه 47-63 PDF اصل مقاله (1013 K)-  دانشگاه تهران https://journals.ut.ac.ir/.../article_56670_93643068998e27fc90b... ۱۳۹۶/۱۰/۵ -  از ،سفال ارائه داده بود ةشمارش قطعات شکست ةدر زمین) 3991( تلاش کرد تا رهیافتی را که اورتون ،داشت ،در واقع آنچه شات ارائه داد .)0002 ,ttohS(رد بَبه کار های سنگی ساخته...  
PDF مقايسه نگراني‏های کودکان مضطرب و عادی در مدارس شهرستان... http://ijpcp.iums.ac.ir/files/.../admin-A-10-1-230-6d9685c.pdf ۱۳۹۴/۱/۴ -  کنند نگران کننده بیشتری را تجربه می اما اینکه وجود ای شایع است، اگرچه نگرانی پدیده تواند طبیعی تلقی شود، کاملاً روشن آن تا چه میزان می در زمینه اشکال مرضی نگرانی...  
PDF متن کامل [PDF 637 kb]-مجله مطالعات ناتوانی http://jdisabilstud.ir/article-1-657-fa.pdf ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ -  مقاله کی نیا. یناتوان مطالعات مجله ،۵۹۳۱ © است محفوظ انتشار حق .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخهٔ به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد...  
PDF دانلود این فایل پی دی اف http://psychoscience.ir/ojs/index.php/psychoscience/.../170 ۱۳۹۶/۵/۷ -  9220آگراس، اشتهایی کم خوردن، بیدر روان ). علاوه بر این،5339؛ اورتون، سلوی، استرانگمن و هوستون، 1339مکاران، ؛ وایلد و ه1339همکاران، های منفی مطرح شده است (هیونز و...  
، صفحه 29-39 PDF اصل مقاله (1266 K) http://www.iranjme.ir/.../article_54156_3019318e82a00702124f911... ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ -  علاوه بر سولونوییدهاي معمولی، محرکه متعددي براي تحریک شیرهاي تحریک مستقیم پیشنهاد شده يابا موتور پله قیممست تحریک شیر کی اورتون و همکاران ب. اند کی 2موگ شرکت. ساده...  
PDF دریافت فایل مقاله-پایگاه اطلاعات پژوهشی ایران http://irisweb.ir/files/site1/.../article-727-165035.pdf ۱۳۹۶/۶/۴ -  (.7002، 91هاي شـغلی دارنـد )آلتـاراك سلامتی و موفقیت ی ــادگیري اخ ــتلال ت ــرین ان ــواع اخــتلالات یک ــی از ش ــایع ، به 8991، 02)جامعه نارساخوانی اورتون نارساخوانی...  
، صفحه 1-12 PDF اصل مقاله (1266 K) http://www.iranjme.ir/.../article_54156_3019318e82a00702124f911... ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ -  علاوه بر سولونوییدهاي معمولی، محرکه متعددي براي تحریک شیرهاي تحریک مستقیم پیشنهاد شده يابا موتور پله قیممست تحریک شیر کی اورتون و همکاران ب. اند کی 2موگ شرکت. ساده...  
PDF اصل مقاله (547 K)-پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران http://jips.ippi.ac.ir/.../pdf_1289_ad7d6c7b480d9c751b95ce3ac46... ۱۳۹۶/۴/۴ -  هر پاسخ پیشنهاد شد که آثار اصلی و متقابل هر متغیر را در پاسخ مدنظر به شکل عوامل آثار خطی و مربعی، اثر متقابل و نیز ضریب ثابت نشان می دهد. تهیه نانوذرات نشان دار کیتوسان برای...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.