نتایج جستجو
صفحه ۶ | ۲,۵۱۸ نتیجه (۰.۱۲۷ ثانیه)
نتایج علمی
PDF کیفیتسنجی غیر مخرب انگور رقم عسگری بر پایۀ طیفسنجی فروسرخ... http://amsr.areeo.ac.ir/.../article_113321_fde6404a7caf98957ef3... ۱۳۹۷/۸/۱۳ -  استفاده از ای روش غیر هاای پیشارفته(روش 3سانجیهای شیمیهمراه با تكنی های مازامم ماذو و آن دادهبا که سنجیطیفآماری در شوند) منجر به ایجاد ابزاری ماورر های اصلی...  
، صفحه 47-63 PDF اصل مقاله (1013 K)-  دانشگاه تهران https://journals.ut.ac.ir/.../article_56670_93643068998e27fc90b... ۱۳۹۶/۱۰/۵ -  از ،سفال ارائه داده بود ةشمارش قطعات شکست ةدر زمین) 3991( تلاش کرد تا رهیافتی را که اورتون ،داشت ،در واقع آنچه شات ارائه داد .)0002 ,ttohS(رد بَبه کار های سنگی ساخته...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-579-147367.pdf ۱۳۹۷/۵/۳۰ -  است آرش کمانگیر پرداخته ۀبخش دوم نیز به بررسی افسان. دارد او بـا . دهد شناختۀ آرش نشان میتر پیگیري محقّقانۀ خانم کیا را درمورد شخصیت کم است آرش در متون مختلف و...  
PDF دانلود این فایل پی دی اف http://psychoscience.ir/ojs/index.php/psychoscience/.../170 ۱۳۹۶/۵/۷ -  9220آگراس، اشتهایی کم خوردن، بیدر روان ). علاوه بر این،5339؛ اورتون، سلوی، استرانگمن و هوستون، 1339مکاران، ؛ وایلد و ه1339همکاران، های منفی مطرح شده است (هیونز و...  
PDF متن کامل [PDF 637 kb]-مجله مطالعات ناتوانی http://jdisabilstud.ir/article-1-657-fa.pdf ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ -  مقاله کی نیا. یناتوان مطالعات مجله ،۵۹۳۱ © است محفوظ انتشار حق .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخهٔ به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد...  
PDF مقايسه نگراني‏های کودکان مضطرب و عادی در مدارس شهرستان... http://ijpcp.iums.ac.ir/files/.../admin-A-10-1-230-6d9685c.pdf ۱۳۹۴/۱/۴ -  کنند نگران کننده بیشتری را تجربه می اما اینکه وجود ای شایع است، اگرچه نگرانی پدیده تواند طبیعی تلقی شود، کاملاً روشن آن تا چه میزان می در زمینه اشکال مرضی نگرانی...  
، صفحه 29-39 PDF اصل مقاله (1266 K) http://www.iranjme.ir/.../article_54156_3019318e82a00702124f911... ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ -  علاوه بر سولونوییدهاي معمولی، محرکه متعددي براي تحریک شیرهاي تحریک مستقیم پیشنهاد شده يابا موتور پله قیممست تحریک شیر کی اورتون و همکاران ب. اند کی 2موگ شرکت. ساده...  
PDF دریافت فایل مقاله-پایگاه اطلاعات پژوهشی ایران http://irisweb.ir/files/site1/.../article-727-323165.pdf ۱۳۹۶/۶/۲۵ -  پردازش اطلاعات در حوزه ادراک دیداری به عنوان یکی از مهم ترین عوامل پیش بینی کننده آمادگی برای ورود به کلاس تعریف شده است. مهارت های ادراکی و ادراکی حرکتی، ابعاد...  
، صفحه 1-12 PDF اصل مقاله (1266 K) http://www.iranjme.ir/.../article_54156_3019318e82a00702124f911... ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ -  علاوه بر سولونوییدهاي معمولی، محرکه متعددي براي تحریک شیرهاي تحریک مستقیم پیشنهاد شده يابا موتور پله قیممست تحریک شیر کی اورتون و همکاران ب. اند کی 2موگ شرکت. ساده...  
PDF اصل مقاله (2443 K) بلوغ آموزش الکترونیکی آموزش عالی کشاورزی ایران، بر... http://jte.sru.ac.ir/.../article_728_2e29c01817130ecac20e774544... ۱۳۹۷/۲/۲۴ -  دمآ تسد هبهداد لیلحتعمج یاهیروآ هدافتسا یعونصم یبصع هکبش و اکو رازفا مرن زا ،هدش هداد قوف حطس شش ارگنید و ارسیم لدم ساسا رب ،هلاقم نیا رد .دیدرگهکبش طسوت لیلحت زا...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.