نتایج جستجو
صفحه ۶ | ۲,۴۹۴ نتیجه (۰.۰۹۵ ثانیه)
نتایج علمی
  PDF شماره دو - 13 اردیبهشت 1394-پایگاه اطلاع رسانی تامین اجتماعی https://www.tamin.ir/file/file/34654 ۱۳۹۴/۱۱/۲ -  هر لحظه می توانند عذر من را بخواهند بدون اینکه دســتم به جایی بند باشد. صبح به صبح کلید ماشین پمپ بتن را می دهند دست ما و استخدام می شویم و شب کلید را از ما می...  
PDF اصل مقاله (830 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت http://jzpm.miau.ac.ir/.../article_2168_26265b7dac0afd5790f937f... ۱۳۹۶/۸/۶ -  اجتماعی پایداری ،0002 سال در 1ونیسبل استراتژی از پس حال این اب. بود گرفته شکل 0791 دهه اساسی نیازهای طرفداران مفهوم تبیین در 2سون شی و اورتون جان ،)C oinotnalodna ,enal7002...  
PDF تأثیر آموزش حافظهی فعال بر عملکرد خواندن و ظرفیت حافظه در دانشآموزان... http://www.jcp.semnan.ac.ir/.../article_2717_801437de5db3f0c434... ۱۳۹۸/۲/۲ -  ناکافی در ابتدا در آمریکا . اورتون)0(ست ا متفاوت مختلف، دانست ولی بعداً درصد می 0نارساخوانی را در کودکان درصد گزارش کردند. 40آمارهای متعدد این نسبت را حدود درصد 00تا...  
PDF متن کامل [PDF 637 kb]-مجله مطالعات ناتوانی http://jdisabilstud.ir/article-1-657-fa.pdf ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ -  مقاله کی نیا. یناتوان مطالعات مجله ،۵۹۳۱ © است محفوظ انتشار حق .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخهٔ به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد...  
PDF مقايسه نگراني‏های کودکان مضطرب و عادی در مدارس شهرستان... http://ijpcp.iums.ac.ir/files/.../admin-A-10-1-230-6d9685c.pdf ۱۳۹۴/۱/۴ -  کنند نگران کننده بیشتری را تجربه می اما اینکه وجود ای شایع است، اگرچه نگرانی پدیده تواند طبیعی تلقی شود، کاملاً روشن آن تا چه میزان می در زمینه اشکال مرضی نگرانی...  
PDF دانلود این فایل پی دی اف http://psychoscience.ir/ojs/index.php/psychoscience/.../170 ۱۳۹۶/۵/۷ -  9220آگراس، اشتهایی کم خوردن، بیدر روان ). علاوه بر این،5339؛ اورتون، سلوی، استرانگمن و هوستون، 1339مکاران، ؛ وایلد و ه1339همکاران، های منفی مطرح شده است (هیونز و...  
PDF اصل مقاله (1771 K)-دانشگاه تهران https://jphgr.ut.ac.ir/.../article_60829_beb158406c0a3bd99308a6... ۱۳۹۶/۸/۶ -  در این تحقیق از اتومات سلولی بر پایة همچنین در زمینة مدیریت بحران نی سیلاب در حوضة آبریز چرچر در شمال غرب ایران استفاده شده است. نتایج نشان داد بیشترین مسااحت...  
PDF اصل مقاله (2828 K) http://194.225.115.92/.../pdf_1379_6869462ead8d09fe3ca0fe49fb0d... ۱۳۹۷/۹/۲۰ -  در شبکه پلیمر، به طور شایان توجهی افزایش می یابد. محاسبه ضرایب نفوذ گازها در شبکه غشا نشان داد، افزایش ضریب نفوذ با افزایش محتوای زئولیت، سهم عمده را در افزایش تراوایی...  
، صفحه 47-63 PDF اصل مقاله (1013 K)-  دانشگاه تهران https://journals.ut.ac.ir/.../article_56670_93643068998e27fc90b... ۱۳۹۶/۱۰/۵ -  از ،سفال ارائه داده بود ةشمارش قطعات شکست ةدر زمین) 3991( تلاش کرد تا رهیافتی را که اورتون ،داشت ،در واقع آنچه شات ارائه داد .)0002 ,ttohS(رد بَبه کار های سنگی ساخته...  
PDF دانلود مقاله-نیروی انتظامی http://tms.jrl.police.ir/.../4e2fd260989fcd0b7a6c47643d912aeeed... ۱۳۹۶/۷/۷ -  5002میلادي رسیده است و تا سال 1002سال رایحه مطبوع با شدت و ضعف llemsiسازد که در سال آینده نیز مطرح می 2اورتون  براي انتقال به شود و در حال حاضر تحقیقات وسیعی...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.