نتایج جستجو
صفحه ۶ | ۲,۴۸۰ نتیجه (۰.۱۰۱ ثانیه)
نتایج علمی
PDF مقايسه نگراني‏های کودکان مضطرب و عادی در مدارس شهرستان... http://ijpcp.iums.ac.ir/files/.../admin-A-10-1-230-6d9685c.pdf ۱۳۹۴/۱/۴ -  کنند نگران کننده بیشتری را تجربه می اما اینکه وجود ای شایع است، اگرچه نگرانی پدیده تواند طبیعی تلقی شود، کاملاً روشن آن تا چه میزان می در زمینه اشکال مرضی نگرانی...  
PDF اصل مقاله (2443 K) بلوغ آموزش الکترونیکی آموزش عالی کشاورزی ایران، بر... http://journals.sru.ac.ir/.../article_728_2e29c01817130ecac20e7... ۱۳۹۷/۲/۱۶ -  دمآ تسد هبهداد لیلحتعمج یاهیروآ هدافتسا یعونصم یبصع هکبش و اکو رازفا مرن زا ،هدش هداد قوف حطس شش ارگنید و ارسیم لدم ساسا رب ،هلاقم نیا رد .دیدرگهکبش طسوت لیلحت زا...  
  PDF شماره دو - 13 اردیبهشت 1394-پایگاه اطلاع رسانی تامین اجتماعی https://www.tamin.ir/file/file/34654 ۱۳۹۴/۱۱/۲ -  هر لحظه می توانند عذر من را بخواهند بدون اینکه دســتم به جایی بند باشد. صبح به صبح کلید ماشین پمپ بتن را می دهند دست ما و استخدام می شویم و شب کلید را از ما می...  
PDF اصل مقاله (2828 K) http://194.225.115.92/.../pdf_1379_6869462ead8d09fe3ca0fe49fb0d... ۱۳۹۷/۹/۲۰ -  در شبکه پلیمر، به طور شایان توجهی افزایش می یابد. محاسبه ضرایب نفوذ گازها در شبکه غشا نشان داد، افزایش ضریب نفوذ با افزایش محتوای زئولیت، سهم عمده را در افزایش تراوایی...  
PDF دقیقآموزی: مداخلهای رفتاری برای دانشآموزان با اختلال یادگیری خواندن... http://jpe.atu.ac.ir/.../article_2593_8e83579aed079f86ddd57575c... ۱۳۹۷/۴/۱۷ -  با در نظر داشتن این نکته که کودکان خانواده توان عنوان کرد که پذیر هستند، میآسیب اساسهای آنها در برابر ادعاهای درمانی بیخانواده ، 7(اسپاولدینگهستند باکیفیتدمات های...  
PDF دانلود فایل PDF-دانشگاه شهید بهشتی تهران http://scj.sbu.ac.ir/index.php/AppliedPsychology/.../3013 ۱۳۹۶/۱/۱۹ -  يهاهینظر از یکی(. 6002، دوانشیر اورتون و) دارد ياژهیتداوم مصرف دارو نقش و و ولع را ؛ز معروف استین یعصب يسازگار الگويبه است که ت مشوقیحساس الگويمصرف يهاسمیمکان. داندیپاداش...  
PDF دانلود فایل PDF-دانشگاه شهید بهشتی http://jbmp.sbu.ac.ir/article/download/7217/4259 ۱۳۹۶/۳/۱۱ -  شدت تعدیلران خود قرار میروابط مدی حال عدم اطمینان در تقاضا دارای گردد. با اینتری نسبت به محیط نهادی محسوب میگر قویتعدیل مورد ایه مولفه از بسیاری در محور مشتری و...  
  PDF شماره دو - 13 اردیبهشت 1394-پایگاه اطلاع رسانی تامین اجتماعی http://ennews.tamin.ir/file/file/34654/ ۱۳۹۴/۳/۸ -  هر لحظه می توانند عذر من را بخواهند بدون اینکه دســتم به جایی بند باشد. صبح به صبح کلید ماشین پمپ بتن را می دهند دست ما و استخدام می شویم و شب کلید را از ما می...  
PDF !      Analysis and evaluation of the role of... http://www.edcbmj.ir/files/.../seyedreza-A-10-106-3-696c229.pdf ۱۳۹۲/۱۱/۲۲ -  مراحل کودکان را نارساخوان نامید . اورتون معتقد بود که مشکلات مختلف خواندن شامل رمزگشایی، صحت، سیالی خواندن و درک خواندن، ناشی از عدم برتری جانبی مغز است و در کودکانی...  
PDF دانلود-تاثیر توانبخشی شناختی رایانهیار و دارو روان محرک در توانایی... https://arencenter.ir/images/kargah/JCPS19841363811400.pdf ۱۳۹۶/۱/۲۴ -  این کودکان را بهبود بخشند )اورتون، ورباتن، ها قادرند کارکردهاي شاست. این دارو ( که این تغییرات از طریق 4002، 3؛ اشویتزر، لی، هانفورد و همکاران3002، 2کمنر و همکاران هاي...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.