نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۲,۵۱۸ نتیجه (۰.۱۳۹ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (1.56 MB)-دانشگاه تهران https://journals.ut.ac.ir/.../article_73284_f077eab5f25970902df... ۱۳۹۸/۹/۲۶ -  یسیو( پژوهشگران از یبرخ )4791( وارد و مونیس ؛)2891( اورتون توسط که ییابزارها ،مثال طوربه( کردند یبررس را است هبود موجود اطلاعات یآورجمع یبرا هامصاحبه. دارد وجود کودکان...  
PDF دانلود مقاله-نیروی انتظامی http://tms.jrl.police.ir/.../4e2fd260989fcd0b7a6c47643d912aeeed... ۱۳۹۶/۷/۷ -  5002میلادي رسیده است و تا سال 1002سال رایحه مطبوع با شدت و ضعف llemsiسازد که در سال آینده نیز مطرح می 2اورتون  براي انتقال به شود و در حال حاضر تحقیقات وسیعی...  
PDF شماره 2825 2825 https://zayanderoudonline.ir/pdf/2825.pdf ۱۳۹۸/۵/۶ -  آنچه این بار نقش عمان را پر رنگ تر کرده ، افزایش تنش ها در خلیج فارس و در آب های مرزی این کشور است. عمان به همراه ایران بر تنگه هرمز حاکمیت دارد. این اشتراک در...  
PDF برای دانلود مجله اینجا را کلیک کنید-دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی https://www.roshdmag.ir/Roshdmag_content/media/.../562.pdf ۱۳۹۳/۱۲/۱۴ -  چنان چه مقاله را خلاصه مي کنید، این موضوع را قید بفرمایید. مقاله یک خط در میان، در یک روي کاغذ و با خط خوانا نوشته یا تایپ شود. مقاله ها مي توانند با نرم افزار...  
PDF اصل مقاله 707.62 K-انجمن آبیاری و زهکشی ایران http://idj.iaid.ir/.../article_92967_4be4660255c3d0c11010b96d15... ۱۳۹۸/۶/۲۳ -  به گیری اندازه و اورتون و آمپت گرین و لوئیس کاستیاکف های مدل به نسبت آمریکا .)4داشتت( تطتابق بیشتتری و تناس حوضه این برای هال و هورتون -) افزایش مقتدار ر و عتدم...  
PDF اصل مقاله (2849 K) تهیه نانوذرات آکریلی عامل‌دار پاسخگو به نور... http://jips.ippi.ac.ir/.../article_1509_38f501c222cf2d6b91407d9... ۱۳۹۷/۲/۸ -  بنابراين، الکترون ها در حالت برانگيخته ناپايدارند و تمايل دارند با از دست دادن انرژی به حالت پايه باز گردند. اين عمل با نشر نور اتفاق می افتد و همين نشر نور سبب مشاهده...  
PDF اصل مقاله 628.75 K پیش بینی رضایت از زندگی بر اساس سبکهای مقابلهای و... http://www.ceciranj.ir/.../article_63647_f8a0ee1ea6fd5d8261fec5... ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ -  بودند که در یک دوره زمانی آموزش 3با استفاده از رویکرد چند حسی اورتون گلینگهام دیدند نتایج نشان داد، استفاده از این روش باعث بهبود در ستم خواندن دانش آموزان مورد...  
PDF اصل مقاله (2442 K) بلوغ آموزش الکترونیکی آموزش عالی کشاورزی ایران، بر... http://jte.srttu.edu/.../article_728_1dd2651abab057d647aece72e9... ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ -  دمآ تسد هبهداد لیلحتعمج یاهیروآ هدافتسا یعونصم یبصع هکبش و اکو رازفا مرن زا ،هدش هداد قوف حطس شش ارگنید و ارسیم لدم ساسا رب ،هلاقم نیا رد .دیدرگهکبش طسوت لیلحت زا...  
PDF مقاله کامل(PDF)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن http://tonekaboniau.ac.ir/psyedu/doc/y1n289/5.pdf ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ -  7891کارولین اورتون ) سالم، تدوین قواعد و مقررات واضح و روشن و آموزان با بیانی ساده و اثربخش، تفهیم مقررات به دانش نظارت مداوم معلم بر رعایت قواعد و مقررات در اداره...  
PDF اصل مقاله (2443 K) بلوغ آموزش الکترونیکی آموزش عالی کشاورزی ایران، بر... http://jte.sru.ac.ir/.../article_728_2e29c01817130ecac20e774544... ۱۳۹۷/۲/۲۴ -  دمآ تسد هبهداد لیلحتعمج یاهیروآ هدافتسا یعونصم یبصع هکبش و اکو رازفا مرن زا ،هدش هداد قوف حطس شش ارگنید و ارسیم لدم ساسا رب ،هلاقم نیا رد .دیدرگهکبش طسوت لیلحت زا...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.