نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۲,۴۸۰ نتیجه (۰.۱۱۱ ثانیه)
نتایج علمی
PDF شرق-وزارت نفت http://payeshgari.mop.ir/Portal/file/?289187/All.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ -  چه راه درازی پیموده بود، می آمد، هر ســال می آمد در درازترین شب ســال می آمد... می شکافت شب را و تاریکی را اسب سفید وحشی، شعله زیبای امید را فروزان می دارد و...  
PDF جهان صنعت-وزارت نفت http://payeshgari.mop.ir/Portal/file/?289839/All.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ -  اما آنچه اخیرا بانک مرکزى را برآن داشته تا از انتشار آمار مربوط به نرخ تورم خوددارى کند، به این موضوع برمى گردد که برآوردهاى آن نسبت به مرکز آمار قوى تر است و...  
PDF دانلود فایل PDF-دانشگاه شهید بهشتی http://apsy.sbu.ac.ir/article/download/3023/3013 ۱۳۹۶/۲/۲۸ -  يهاهینظر از یکی(. 6002، دوانشیر اورتون و) دارد ياژهیتداوم مصرف دارو نقش و و ولع را ؛ز معروف استین یعصب يسازگار الگويبه است که ت مشوقیحساس الگويمصرف يهاسمیمکان. داندیپاداش...  
PDF نتایج حاصل از یک طرح پژوهشی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر-دانشگاه... http://www.alzahra.ac.ir/dorsapax/Data/Sub_7/.../mokhaderr.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ -  رابطه منفی و معنی داری با مذهبی انجام فعالیت هایها نشان داد رابطه با مدرسه، رابطه با خانواده و اعتیاد و مصرف مواد در نوجوانان دانش آموز دارد. اما رابطه با معلم...  
PDF اینجا -تهاجم‌ب‌یامان‌بیابا‌نها http://mosaferweekly.ir/wp-content/uploads/2018/10/4.pdf ۱۳۹۷/۹/۱۵ -  کلوت ها اما برج واره هایی در دل کویر هستند که اثر فرسایش خاک توسط باد در طول سال ها پدید آمده آند و معروف ترین آنها در ایران کلوت های شهداد در کویر گندم بریان...  
PDF دانلود-تاثیر توانبخشی شناختی رایانهیار و دارو روان محرک در توانایی... https://arencenter.ir/images/kargah/JCPS19841363811400.pdf ۱۳۹۶/۱/۲۴ -  این کودکان را بهبود بخشند )اورتون، ورباتن، ها قادرند کارکردهاي شاست. این دارو ( که این تغییرات از طریق 4002، 3؛ اشویتزر، لی، هانفورد و همکاران3002، 2کمنر و همکاران هاي...  
  PDF شماره دو - 13 اردیبهشت 1394-پایگاه اطلاع رسانی تامین اجتماعی http://ennews.tamin.ir/file/file/34654/ ۱۳۹۴/۳/۸ -  هر لحظه می توانند عذر من را بخواهند بدون اینکه دســتم به جایی بند باشد. صبح به صبح کلید ماشین پمپ بتن را می دهند دست ما و استخدام می شویم و شب کلید را از ما می...  
PDF - شماره46، زمستان1391 (برای دریافت متن کامل کلیک فرمایید.)-پژوهشگاه... http://en.rie.ir/uploads/46-_13296.pdf ۱۳۹۴/۴/۲۸ -  آنها نشانی محل اشتغال (ها) و باید همراه با نام نویسنده نیز کلمه 1 تا 3بین :های کلیدی واژه - هدف پژوهش یا سؤالات تحقیق وها های مربوط به آن، فرضیه پژوهش و نظریه...  
PDF اصل مقاله (2443 K) بلوغ آموزش الکترونیکی آموزش عالی کشاورزی ایران، بر... http://jsaud.srttu.edu/.../article_728_2e29c01817130ecac20e7745... ۱۳۹۷/۲/۱۷ -  دمآ تسد هبهداد لیلحتعمج یاهیروآ هدافتسا یعونصم یبصع هکبش و اکو رازفا مرن زا ،هدش هداد قوف حطس شش ارگنید و ارسیم لدم ساسا رب ،هلاقم نیا رد .دیدرگهکبش طسوت لیلحت زا...  
PDF مجله مطالعات ناتوانی-Full-Text (PDF) http://jdisabilstud.ir/article-1-819-en.pdf ۱۳۹۷/۹/۲۱ -  حرکات یهماهنگ و انگشااتان را یحرکت خام اصااااطلاح که اورتون مثال یبرا. دارند یفیضااااع تعادل از اساااتفاده یبرا که کرد هیتشاااب یدساااتراسااات افراد به را آن برد کاربه...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.