نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۲,۵۱۹ نتیجه (۰.۱۱۶ ثانیه)
نتایج علمی
PDF مقاله کامل(PDF)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن http://tonekaboniau.ac.ir/psyedu/doc/y1n289/5.pdf ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ -  7891کارولین اورتون ) سالم، تدوین قواعد و مقررات واضح و روشن و آموزان با بیانی ساده و اثربخش، تفهیم مقررات به دانش نظارت مداوم معلم بر رعایت قواعد و مقررات در اداره...  
PDF اصل مقاله 870.71 K-وب سایت دانشگاه سمنان https://jcp.semnan.ac.ir/.../article_2717_801437de5db3f0c434007... ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ -  ناکافی در ابتدا در آمریکا . اورتون)0(ست ا متفاوت مختلف، دانست ولی بعداً درصد می 0نارساخوانی را در کودکان درصد گزارش کردند. 40آمارهای متعدد این نسبت را حدود درصد 00تا...  
PDF اصل مقاله (1013 K)-  دانشگاه تهران https://jarcs.ut.ac.ir/.../article_56670_93643068998e27fc90ba12... ۱۳۹۴/۱۲/۳ -  از ،سفال ارائه داده بود ةشمارش قطعات شکست ةدر زمین) 3991( تلاش کرد تا رهیافتی را که اورتون ،داشت ،در واقع آنچه شات ارائه داد .)0002 ,ttohS(رد بَبه کار های سنگی ساخته...  
PDF اصل مقاله (547 K) تهیه و بهینه‌سازی نانوذرات نشان‌دار کیتوسان و... http://jips.ippi.ac.ir/.../article_1289_ad7d6c7b480d9c751b95ce3... ۱۳۹۷/۲/۵ -  هر پاسخ پیشنهاد شد که آثار اصلی و متقابل هر متغیر را در پاسخ مدنظر به شکل عوامل آثار خطی و مربعی، اثر متقابل و نیز ضریب ثابت نشان می دهد. تهیه نانوذرات نشان دار کیتوسان برای...  
PDF «پسـابرجام» اشـ کها و لبخندهـا!-روزنامه تابناک http://tabnakdaily.ir/files/fa/publication/.../154_1362.pdf ۱۳۹۴/۱۱/۱ -  .. شهاب الدین عزیزی خادم از جمله مدیرانی فوتبالی است که در حوزه اقتصاد و سیاست حرف هایی برای گفتن دارد. وی بعد از مدت ها سکوت مدتی است در خصوص اتفاقات و جریانات...  
PDF اصل مقاله (1.56 MB)-دانشگاه تهران https://journals.ut.ac.ir/.../article_73284_f077eab5f25970902df... ۱۳۹۸/۹/۲۶ -  یسیو( پژوهشگران از یبرخ )4791( وارد و مونیس ؛)2891( اورتون توسط که ییابزارها ،مثال طوربه( کردند یبررس را است هبود موجود اطلاعات یآورجمع یبرا هامصاحبه. دارد وجود کودکان...  
PDF اصل مقاله 707.62 K-انجمن آبیاری و زهکشی ایران http://idj.iaid.ir/.../article_92967_4be4660255c3d0c11010b96d15... ۱۳۹۸/۶/۲۳ -  به گیری اندازه و اورتون و آمپت گرین و لوئیس کاستیاکف های مدل به نسبت آمریکا .)4داشتت( تطتابق بیشتتری و تناس حوضه این برای هال و هورتون -) افزایش مقتدار ر و عتدم...  
PDF اصل مقاله (2828 K) http://194.225.115.92/.../pdf_1379_6869462ead8d09fe3ca0fe49fb0d... ۱۳۹۷/۹/۲۰ -  در شبکه پلیمر، به طور شایان توجهی افزایش می یابد. محاسبه ضرایب نفوذ گازها در شبکه غشا نشان داد، افزایش ضریب نفوذ با افزایش محتوای زئولیت، سهم عمده را در افزایش تراوایی...  
PDF اصل مقاله (2443 K) بلوغ آموزش الکترونیکی آموزش عالی کشاورزی ایران، بر... http://jte.sru.ac.ir/.../article_728_2e29c01817130ecac20e774544... ۱۳۹۷/۲/۲۴ -  دمآ تسد هبهداد لیلحتعمج یاهیروآ هدافتسا یعونصم یبصع هکبش و اکو رازفا مرن زا ،هدش هداد قوف حطس شش ارگنید و ارسیم لدم ساسا رب ،هلاقم نیا رد .دیدرگهکبش طسوت لیلحت زا...  
PDF دانلود فایل PDF-دانشگاه شهید بهشتی http://jpap.sbu.ac.ir/index.php/AppliedPsychology/.../3026 ۱۳۹۶/۲/۹ -  1هاي واپسگردو جهش یستندها همیشه رو به جلو نجهش (. 8002بیمر، راسل و اورتون، )دهد ي سردرگمی خواننده را نشان میاگونهکه به هستندمتن دهد، الشعاع قرار میچشم را تحت حرکاتاز...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.