نتایج جستجو
صفحه ۸ | ۲,۴۸۰ نتیجه (۰.۱۶۲ ثانیه)
نتایج علمی
PDF شماره بيست و نهم مرداد 95 http://www.kharazmi.ir/Resources/Doc/vakharazm/29.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۲۴ -  سهام داری شرکت و ترکیب سهام داران آن به دلیل تنوع چشم گیر آن ها شرایطی را فراهم آورده تا شرکت سرمایه گذاری خوارزمی از معدود شرکت های سهامی عام واقعی در اقتصاد بزرگ ایران...  
PDF !      Analysis and evaluation of the role of... http://www.edcbmj.ir/files/.../seyedreza-A-10-106-3-696c229.pdf ۱۳۹۲/۱۱/۲۲ -  مراحل کودکان را نارساخوان نامید . اورتون معتقد بود که مشکلات مختلف خواندن شامل رمزگشایی، صحت، سیالی خواندن و درک خواندن، ناشی از عدم برتری جانبی مغز است و در کودکانی...  
PDF دقیقآموزی: مداخلهای رفتاری برای دانشآموزان با اختلال یادگیری خواندن... http://jpe.atu.ac.ir/.../article_2593_8e83579aed079f86ddd57575c... ۱۳۹۷/۴/۱۷ -  با در نظر داشتن این نکته که کودکان خانواده توان عنوان کرد که پذیر هستند، میآسیب اساسهای آنها در برابر ادعاهای درمانی بیخانواده ، 7(اسپاولدینگهستند باکیفیتدمات های...  
PDF دانلود-تاثیر توانبخشی شناختی رایانهیار و دارو روان محرک در توانایی... https://arencenter.ir/images/kargah/JCPS19841363811400.pdf ۱۳۹۶/۱/۲۴ -  این کودکان را بهبود بخشند )اورتون، ورباتن، ها قادرند کارکردهاي شاست. این دارو ( که این تغییرات از طریق 4002، 3؛ اشویتزر، لی، هانفورد و همکاران3002، 2کمنر و همکاران هاي...  
PDF اصل مقاله (2443 K) بلوغ آموزش الکترونیکی آموزش عالی کشاورزی ایران، بر... http://jte.sru.ac.ir/.../article_728_2e29c01817130ecac20e774544... ۱۳۹۷/۲/۲۴ -  دمآ تسد هبهداد لیلحتعمج یاهیروآ هدافتسا یعونصم یبصع هکبش و اکو رازفا مرن زا ،هدش هداد قوف حطس شش ارگنید و ارسیم لدم ساسا رب ،هلاقم نیا رد .دیدرگهکبش طسوت لیلحت زا...  
PDF اینجا -تهاجم‌ب‌یامان‌بیابا‌نها http://mosaferweekly.ir/wp-content/uploads/2018/10/4.pdf ۱۳۹۷/۹/۱۵ -  کلوت ها اما برج واره هایی در دل کویر هستند که اثر فرسایش خاک توسط باد در طول سال ها پدید آمده آند و معروف ترین آنها در ایران کلوت های شهداد در کویر گندم بریان...  
PDF مطالعه نقش سرمایۀ فرهنگی بر میزان استفاده از فناوری های ارتباطی و... http://jase.ir/download/4164 ۱۳۹۸/۴/۷ -  ٌتنِدر بینیم به طور آشکاری امکانات وسیعی را در اختیار ما برا شکاف «) یکی از این خ رات، نابرابری در بهره برداری از این امکانات توسط همه ی انسانها است که با اص لاح...  
PDF - شماره46، زمستان1391 (برای دریافت متن کامل کلیک فرمایید.)-پژوهشگاه... http://en.rie.ir/uploads/46-_13296.pdf ۱۳۹۴/۴/۲۸ -  آنها نشانی محل اشتغال (ها) و باید همراه با نام نویسنده نیز کلمه 1 تا 3بین :های کلیدی واژه - هدف پژوهش یا سؤالات تحقیق وها های مربوط به آن، فرضیه پژوهش و نظریه...  
PDF مجله مطالعات ناتوانی-Full-Text (PDF) http://jdisabilstud.ir/article-1-819-en.pdf ۱۳۹۷/۹/۲۱ -  حرکات یهماهنگ و انگشااتان را یحرکت خام اصااااطلاح که اورتون مثال یبرا. دارند یفیضااااع تعادل از اساااتفاده یبرا که کرد هیتشاااب یدساااتراسااات افراد به را آن برد کاربه...  
PDF دانلود مقاله-نیروی انتظامی http://skh.jrl.police.ir/.../4e2156d6e7d9af79d7c3eafbfc374a5e7a... ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ -  5002میلادي رسیده است و تا سال 1002سال رایحه مطبوع با شدت و ضعف llemsiسازد که در سال آینده نیز مطرح می 2اورتون  براي انتقال به شود و در حال حاضر تحقیقات وسیعی...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.