نتایج جستجو
صفحه ۹ | ۲,۴۹۴ نتیجه (۰.۵۳۷ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (1771 K)-دانشگاه تهران https://jphgr.ut.ac.ir/.../article_60829_beb158406c0a3bd99308a6... ۱۳۹۶/۸/۶ -  در این تحقیق از اتومات سلولی بر پایة همچنین در زمینة مدیریت بحران نی سیلاب در حوضة آبریز چرچر در شمال غرب ایران استفاده شده است. نتایج نشان داد بیشترین مسااحت...  
PDF اصل مقاله 707.62 K-انجمن آبیاری و زهکشی ایران http://idj.iaid.ir/.../article_92967_4be4660255c3d0c11010b96d15... ۱۳۹۸/۶/۲۳ -  به گیری اندازه و اورتون و آمپت گرین و لوئیس کاستیاکف های مدل به نسبت آمریکا .)4داشتت( تطتابق بیشتتری و تناس حوضه این برای هال و هورتون -) افزایش مقتدار ر و عتدم...  
PDF http://jdisabilstud.ir/article-1-819-en.pdf http://jdisabilstud.ir/article-1-819-en.pdf ۱۳۹۷/۹/۲۱ -  .............  
PDF اصل مقاله (458 K)-سایت دانشگاه گیلان https://adab.guilan.ac.ir/.../article_498_66dcbe8aa144f01135e9a... ۱۳۹۷/۵/۲۷ -  است آرش کمانگیر پرداخته ۀبخش دوم نیز به بررسی افسان. دارد او بـا . دهد شناختۀ آرش نشان میتر پیگیري محقّقانۀ خانم کیا را درمورد شخصیت کم است آرش در متون مختلف و...  
PDF اصل مقاله (1008 K) نانوکامپوزیت آهن (III) هیدروکسید / گرافن اکسید و... http://jacr.iau-tnb.ac.ir/.../article_519727_9aa37fac193001d9ec... ۱۳۹۵/۹/۱۳ -  نوار ارتعاشی (نوار D2) كه مربوط به اورتون هاي نوار D است، نیز مشاهده شده است. 3 سا ٔلاحظٝ وشد. دس ٟ٘بیت یه 5371 1–mc ٌشٜٚ وشثٛوؼیُ دس ٘بحیٝ O=Cٚ پیٛ٘ذ 9261 1–mcذ...  
PDF اصل مقاله 628.75 K پیش بینی رضایت از زندگی بر اساس سبکهای مقابلهای و... http://www.ceciranj.ir/.../article_63647_f8a0ee1ea6fd5d8261fec5... ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ -  بودند که در یک دوره زمانی آموزش 3با استفاده از رویکرد چند حسی اورتون گلینگهام دیدند نتایج نشان داد، استفاده از این روش باعث بهبود در ستم خواندن دانش آموزان مورد...  
PDF مطالعه نقش سرمایۀ فرهنگی بر میزان استفاده از فناوری های ارتباطی و... http://jase.ir/download/4164 ۱۳۹۸/۴/۷ -  ٌتنِدر بینیم به طور آشکاری امکانات وسیعی را در اختیار ما برا شکاف «) یکی از این خ رات، نابرابری در بهره برداری از این امکانات توسط همه ی انسانها است که با اص لاح...  
PDF اصل مقاله (376 K)-نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها http://ciu.nahad.ir/.../article_625_b32534e2146094929110f7db776... ۱۳۹۸/۴/۲۷ -  بشر امروزي، معناي خود را در کسب زندگی جستجو می تأثیر قرار می گذارند که شکل پذیرند و در همان مسیري قدم می کنند، از شکلهاي زندگی تأثیر می شکل زندگی معنا می اي کم و...  
PDF تحلیل رخساره ای و محیط رسوبی سازند زاگون در برش سربندان، البرز... http://jssr.ui.ac.ir/.../article_16854_3065564d028df5ea8c084e6e... ۱۳۹۵/۶/۲۴ -  ‌ ای و محیط رسوبی سازند زاگون در برش سربندان، البرز مرکزی تحلیل رخساره مریم جافری سالور، ایران محبوبه حسینی برزی عباس صادقی واژه کلید ‌ ‌...  
PDF شرق-وزارت نفت http://payeshgari.mop.ir/Portal/file/?289187/All.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ -  چه راه درازی پیموده بود، می آمد، هر ســال می آمد در درازترین شب ســال می آمد... می شکافت شب را و تاریکی را اسب سفید وحشی، شعله زیبای امید را فروزان می دارد و...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.