نتایج جستجو
صفحه ۹ | ۲,۵۱۹ نتیجه (۰.۱۳ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دانلود اصل مقاله http://jase.ir/download/4164 ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ -  دنیایی زندگی می کنیم با سرعت زیادی مزایا و چالش های مختلفی را در زندگی ما عرضه می کند که دسترسی و یا عدم که درآن دسترسی به اطلاعات و ارتباطات بر نحوه ی زندگی...  
PDF اصل مقاله (2828 K) http://194.225.115.92/.../pdf_1379_6869462ead8d09fe3ca0fe49fb0d... ۱۳۹۷/۹/۲۰ -  در شبکه پلیمر، به طور شایان توجهی افزایش می یابد. محاسبه ضرایب نفوذ گازها در شبکه غشا نشان داد، افزایش ضریب نفوذ با افزایش محتوای زئولیت، سهم عمده را در افزایش تراوایی...  
PDF متن کامل [PDF 919 kb]-دانشگاه خوارزمی تهران https://cstp.khu.ac.ir/article-1-3062-fa.pdf ۱۳۹۹/۳/۱۷ -  تفرگ هیزجت و دیلحت نتدم هبحادصم اده هدب تروص یتسد و اب هدافتسا زا یوگلا مادجنا یزدیلاک دربهار .دشیاه یشخبرابتعا هب هداداه ادب هدافتدسا زا شوریاه یزیمم ینوریب ،...  
PDF مقاله کامل(PDF)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن http://tonekaboniau.ac.ir/psyedu/doc/y1n289/5.pdf ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ -  7891کارولین اورتون ) سالم، تدوین قواعد و مقررات واضح و روشن و آموزان با بیانی ساده و اثربخش، تفهیم مقررات به دانش نظارت مداوم معلم بر رعایت قواعد و مقررات در اداره...  
PDF - شماره46، زمستان1391 (برای دریافت متن کامل کلیک فرمایید.)-پژوهشگاه... http://en.rie.ir/uploads/46-_13296.pdf ۱۳۹۴/۴/۲۸ -  آنها نشانی محل اشتغال (ها) و باید همراه با نام نویسنده نیز کلمه 1 تا 3بین :های کلیدی واژه - هدف پژوهش یا سؤالات تحقیق وها های مربوط به آن، فرضیه پژوهش و نظریه...  
PDF دریافت مقاله-دانشگاه کردستان https://conf.uok.ac.ir/_JiroConference/Files/.../PA88.pdf ۱۳۹۷/۵/۲۴ -  که از سهامداران تيم فوتبال اورتون انگلستان است ميليارد دلار)؛ فرهاد مشيري، یك سرمایه 3/1( 6مدیر سابق تجاري گوگل المللی هاي بين. در حالی که بسياري از شرکت7ميليارد دلار)...  
PDF مطالعه نقش سرمایۀ فرهنگی بر میزان استفاده از فناوری های ارتباطی و... http://jase.ir/afile/6-27-2019_11-33-53_.pdf ۱۳۹۸/۴/۷ -  ٌتنِدر بینیم به طور آشکاری امکانات وسیعی را در اختیار ما برا شکاف «) یکی از این خ رات، نابرابری در بهره برداری از این امکانات توسط همه ی انسانها است که با اص لاح...  
PDF مجله مطالعات ناتوانی-Full-Text (PDF) http://jdisabilstud.ir/article-1-819-en.pdf ۱۳۹۷/۹/۲۱ -  حرکات یهماهنگ و انگشااتان را یحرکت خام اصااااطلاح که اورتون مثال یبرا. دارند یفیضااااع تعادل از اساااتفاده یبرا که کرد هیتشاااب یدساااتراسااات افراد به را آن برد کاربه...  
PDF برای دانلود مجله اینجا را کلیک کنید-دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی https://www.roshdmag.ir/Roshdmag_content/media/.../562.pdf ۱۳۹۳/۱۲/۱۴ -  چنان چه مقاله را خلاصه مي کنید، این موضوع را قید بفرمایید. مقاله یک خط در میان، در یک روي کاغذ و با خط خوانا نوشته یا تایپ شود. مقاله ها مي توانند با نرم افزار...  
PDF اصل مقاله 707.62 K-انجمن آبیاری و زهکشی ایران http://idj.iaid.ir/.../article_92967_4be4660255c3d0c11010b96d15... ۱۳۹۸/۶/۲۳ -  به گیری اندازه و اورتون و آمپت گرین و لوئیس کاستیاکف های مدل به نسبت آمریکا .)4داشتت( تطتابق بیشتتری و تناس حوضه این برای هال و هورتون -) افزایش مقتدار ر و عتدم...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.