نتایج جستجو
صفحه ۹ | ۲,۵۱۸ نتیجه (۰.۱۶۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF - شماره46، زمستان1391 (برای دریافت متن کامل کلیک فرمایید.)-پژوهشگاه... http://en.rie.ir/uploads/46-_13296.pdf ۱۳۹۴/۴/۲۸ -  آنها نشانی محل اشتغال (ها) و باید همراه با نام نویسنده نیز کلمه 1 تا 3بین :های کلیدی واژه - هدف پژوهش یا سؤالات تحقیق وها های مربوط به آن، فرضیه پژوهش و نظریه...  
PDF دانلود فایل PDF-دانشگاه شهید بهشتی http://jbmp.sbu.ac.ir/index.php/AppliedPsychology/.../3026 ۱۳۹۶/۲/۹ -  1هاي واپسگردو جهش یستندها همیشه رو به جلو نجهش (. 8002بیمر، راسل و اورتون، )دهد ي سردرگمی خواننده را نشان میاگونهکه به هستندمتن دهد، الشعاع قرار میچشم را تحت حرکاتاز...  
PDF اصل مقاله (2828 K) http://194.225.115.92/.../pdf_1379_6869462ead8d09fe3ca0fe49fb0d... ۱۳۹۷/۹/۲۰ -  در شبکه پلیمر، به طور شایان توجهی افزایش می یابد. محاسبه ضرایب نفوذ گازها در شبکه غشا نشان داد، افزایش ضریب نفوذ با افزایش محتوای زئولیت، سهم عمده را در افزایش تراوایی...  
PDF مجله مطالعات ناتوانی-Full-Text (PDF) http://jdisabilstud.ir/article-1-819-en.pdf ۱۳۹۷/۹/۲۱ -  حرکات یهماهنگ و انگشااتان را یحرکت خام اصااااطلاح که اورتون مثال یبرا. دارند یفیضااااع تعادل از اساااتفاده یبرا که کرد هیتشاااب یدساااتراسااات افراد به را آن برد کاربه...  
PDF تحلیل رخساره ای و محیط رسوبی سازند زاگون در برش سربندان، البرز... http://jssr.ui.ac.ir/.../article_16854_3065564d028df5ea8c084e6e... ۱۳۹۵/۶/۲۴ -  ‌ ای و محیط رسوبی سازند زاگون در برش سربندان، البرز مرکزی تحلیل رخساره مریم جافری سالور، ایران محبوبه حسینی برزی عباس صادقی واژه کلید ‌ ‌...  
PDF !      Analysis and evaluation of the role of... http://www.edcbmj.ir/files/.../seyedreza-A-10-106-3-696c229.pdf ۱۳۹۲/۱۱/۲۲ -  مراحل کودکان را نارساخوان نامید . اورتون معتقد بود که مشکلات مختلف خواندن شامل رمزگشایی، صحت، سیالی خواندن و درک خواندن، ناشی از عدم برتری جانبی مغز است و در کودکانی...  
PDF اصل مقاله 628.75 K پیش بینی رضایت از زندگی بر اساس سبکهای مقابلهای و... http://www.ceciranj.ir/.../article_63647_f8a0ee1ea6fd5d8261fec5... ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ -  بودند که در یک دوره زمانی آموزش 3با استفاده از رویکرد چند حسی اورتون گلینگهام دیدند نتایج نشان داد، استفاده از این روش باعث بهبود در ستم خواندن دانش آموزان مورد...  
PDF مقاله کامل(PDF)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن http://tonekaboniau.ac.ir/psyedu/doc/y1n289/5.pdf ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ -  7891کارولین اورتون ) سالم، تدوین قواعد و مقررات واضح و روشن و آموزان با بیانی ساده و اثربخش، تفهیم مقررات به دانش نظارت مداوم معلم بر رعایت قواعد و مقررات در اداره...  
PDF برای دانلود مجله اینجا را کلیک کنید-دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی https://www.roshdmag.ir/Roshdmag_content/media/.../562.pdf ۱۳۹۳/۱۲/۱۴ -  چنان چه مقاله را خلاصه مي کنید، این موضوع را قید بفرمایید. مقاله یک خط در میان، در یک روي کاغذ و با خط خوانا نوشته یا تایپ شود. مقاله ها مي توانند با نرم افزار...  
PDF دانلود-تاثیر توانبخشی شناختی رایانهیار و دارو روان محرک در توانایی... https://arencenter.ir/images/kargah/JCPS19841363811400.pdf ۱۳۹۶/۱/۲۴ -  این کودکان را بهبود بخشند )اورتون، ورباتن، ها قادرند کارکردهاي شاست. این دارو ( که این تغییرات از طریق 4002، 3؛ اشویتزر، لی، هانفورد و همکاران3002، 2کمنر و همکاران هاي...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.