نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۷۴ نتیجه (۰.۲۸۲ ثانیه)
نتایج علمی
PDF قوه قضاییه-پیام آموزش شماره 5 http://shorazn.dadiran.ir/Portals/shorazn/PapersFiles/5.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۹ -  گردد رجوع به شعبه ارسال می :ندارد و این هدیه به خاطر چیست؟ پیامبر فرمود شـود حـرام ؛ یعنی هدایایی که به کـارگزاران حکومـت داده مـی «هدایا العمال حرام کلها » ؛...  
PDF پیام آموزش شماره 5-شورای حل اختلاف زنجان http://shorazn.ir/Portals/shorazn/PapersFiles/5.pdf ۱۳۹۴/۸/۲۴ -  گردد رجوع به شعبه ارسال می :ندارد و این هدیه به خاطر چیست؟ پیامبر فرمود شـود حـرام ؛ یعنی هدایایی که به کـارگزاران حکومـت داده مـی «هدایا العمال حرام کلها » ؛...  
PDF شورای حل اختلاف اصفهان-پیام آموزش 5 http://www.shoraes.ir/.../5.pdf?ver=1393-07-10-112755-403 ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ -  گردد رجوع به شعبه ارسال می :ندارد و این هدیه به خاطر چیست؟ پیامبر فرمود شـود حـرام ؛ یعنی هدایایی که به کـارگزاران حکومـت داده مـی «هدایا العمال حرام کلها » ؛...  
PDF پیام آموزش 5-شورای حل اختلاف اصفهان http://www.shoraes.ir/.../5.pdf?ver=1394-03-06-181603-360 ۱۳۹۵/۱۲/۸ -  گردد رجوع به شعبه ارسال می :ندارد و این هدیه به خاطر چیست؟ پیامبر فرمود شـود حـرام ؛ یعنی هدایایی که به کـارگزاران حکومـت داده مـی «هدایا العمال حرام کلها » ؛...  
PDF ینجا-جمعیت توسعه علمی ایران http://iasd.ir/files/site1/pages/final_report_93.12.5.pdf ۱۳۹۶/۴/۳۰ -  شود از كل آموزش عالی غيردولتی به غيردانشگاه آزاد اسلامی مربوط می% 7/6تنها ضمنا به مرز فاجعه 7313دولتی در سال غير در بخش آموزش عالی وقت تمام میعل هيات به دانشجو...  
PDF تحلیل نیازسنجی شاخصهای توانمندساز ارتقای معرفت فرهنگی دانشجویان-نهاد... http://ksiu.nahad.ir/.../article_654_478909b37e7403df8c57b555a5... ۱۳۹۸/۹/۳۰ -  8931 تابستان/ دومشمارة ،سومبیست و / سال 97در دانشگاه اسلامی فصلنامه مطالعات معرفتی 2.oN ,32 .loV ,97)remmuS(9102 ,ytisrevinU cimalsI ehT ni seidutS...  
PDF پشیمان نیستم-بانک اطلاعات نشریات کشور http://www.magiran.com/ppdf/nppdf/2387/p0238716250101.pdf ۱۳۹۴/۱۰/۹ -  طالبی افزود: 21 آتش نشان و چاه نورد پس از حضور در محل به وسیله تجهیزات امدادی، بستن سه پایه و طناب، سجاد 21ساله را که داخل چاهی به عمق حدود 02 متر افتاده بود...  
PDF دریافت-دانشگاه ع.پ ارومیه https://research.umsu.ac.ir/uploads/61_615_59_3.pdf ۱۳۹۸/۲/۲۲ -  دکتر دزاده،یفره هیانس نژاد، يمهدو نیغلامحس نیوالمسلم الاسلام حجت ،* یصادق سجاد: نویسندگان 61 يمرور یبررس کی: ثیوحد قرآن دگاهید از یعروق یقلب يها يماریب در موثر یروانشناخت...  
PDF نقش کنترل فعالیت در پیش بینی وسواس مذهبی افراد مبتلا به اختلال وسواس... https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1063261.pdf ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ -  در پیش بینی وسواس مذهبی افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری ـ عملی ی حاضر بررسی هدف از مطالعه رسد ادرست میبه این باور نفرد وسواس مذهبی تاثیر دارد در واقع در پیش بینی بود.  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1363-344615.pdf ۱۳۹۷/۱/۱۸ -  هــ 468جهادي جنید در سـال هــ 009کشته شدن سـلطان علـی پسـر حیـدر در سـال به دست نیروهاي رستم میرزا ترکمان را در بر .م5941./ق. گیرد و فصـل مهمـی از تـاریخ سیاسـی...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.