نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۵۰۶ نتیجه (۰.۱۰۵ ثانیه)
نتایج علمی
PDF افسون یک نگاه http://bardiahaddadi.com/.../Afsune yek negah- Bardia 2010.pdf ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ -  در آن عصر گرم تابستان من بود که نفساز بوی آنها نبود، شاید هم . بود .آمدراحت بر نمی تپشوضوح حس کردم، این قلبم را بتپش بار دیگر ی از یهای اخیر به دقت حس کرده بودم،...  
PDF دریافت-پرتال جامع علوم انسانی http://www.ensani.ir/storage/.../20170826122956-9796-111.pdf ۱۳۹۶/۸/۲۰ -  شهرهای اسلامی مخانفتی نشان نمی ها نه تنها حاضر به قبهول مصهحفی یابد. مدنی اما در این میان مدینه وی گی یاژ می غیر از مصح مدنی نبودند، بلکه مصح یود را اصر و برتهر...  
PDF برآورد درآمدهای مالیاتی دولت ساسانی بر اساس مدارک باستانشناسی و منابع... http://history.bojnourdiau.ac.ir/.../article_520190_e338cb03da9... ۱۳۹۵/۹/۱۳ -  دهندمی وضعیت اقتصادی این دوره را تا حدود زیادی روشن ،م این اط عات در کنار هماین دوره است و تما نیز بته همتین دلیت ما . دهد که این نظام تا چه اندازه دقیق و منظم...  
PDF اصل مقاله 344.92 K-سامانه نشریات ایران (سنا) http://rmt.iranjournals.ir/.../article_38349_65acf2fd19c1e1732e... ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ -  مطالعوه ترين نکته، مسئولی متصدی حملجايي که در مبحث حمل و نقل دريايي، اصلياز آن المللوي از اهمیو ويوژه ای برخووردار هوای بوین های مباحث مرتبط با آن در حقوق ايران و...  
PDF اتلتیکو مادرید بازهم امتیاز از دست داد ش��اگردان دیگو س��یمئونه... http://www.karoonnewspaper.com/1395/.../13950608-3767-9-10.pdf ۱۳۹۵/۶/۸ -  در دیگر دیدار والنسیا در خانه ایبار با یک گل شکست خورد و اوساسونا نیز با دو گل مغلوب رئال سوسیداد شد. اولین شکست فصل میلان ناپولی در هفته دوم لیگ ایتالیا توانست...  
PDF بررسی خصوصیات مهندسی منابع قرضه کوهی شمال شرق شهر مشهد-دانشگاه مذاهب... https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1053236.pdf ۱۳۹۶/۹/۲۵ -  كیخصوصیات فیزي 1 5482D MTSA Pسرعت موج 2 MTSA ,508C چكش اشمیت 3 1375D MTSA ایبار نقطه 4 4464D MTSA دوام وارفتگی 5 3734D MTSA کلسیم کربنات % 6 يفرد بجذ آب % کلسیم...  
PDF زمینه های تداوم خاصه سازی در عهد شاه عباس دوم صفوی-دانشگاه الزهرا(س) https://hii.alzahra.ac.ir/.../article_3304_486caadb09e7a694c8cc... ۱۳۹۹/۱/۱۵ -  وسعت آن بسیار اف بر حلومت شاه عباس دوم ثیر آن در یاست در روزگار شکاه عبکاس دوم و تکأ با توجه به گسارش بیش از پیش ای س شکده، بررسک دلایک توسکعة امکلا ساکنانِ منکا...  
PDF طراحی و پایدارسازی ترانشههای سنگی دارای سطوح ناپیوستگی- مطالعه موردی... https://www.tsfc.ir/elFinder/files/.../05- Paper.pdf ۱۳۹۸/۹/۱۴ -  4نمونه 3نمونه 2نمونه 1نمونه آزمایش 12 03 51 12 ایبار نقطه آزمایش برش مستقیم 2.5 شده بر صرفحه بررش صورت تابعی از تنش عمودی اعمالهدف از این آزمایش، مقاومت برشی مستقیم...  
PDF بررسی تطبیقی ارزیابی شناختی در رویکرد روانشناسی شناختی و قرآن http://www.jiqs.ir/WebUsers/iqna/.../1394102210294839-F.pdf ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ -  8631، به نقل اا براهني و همکاران، 7891در تعاملند (اتکینسون و هیلگارد، هم باوسیعي طور به ، الزام و وظیفه تأکید دارنند ايبار بهدانند که غیرمنطقي را باورهایي مي...  
PDF اصل مقاله (339 K) تحلیل گفتمان دیدگاه‌های امام خمینی (ره) درباره حقوق... http://politicalstudy.ihcs.ac.ir/.../article_2937_069578e3499ad... ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ -  ّدفوٌد هسثجظ ثب هَضَ ػقَت هجقبثر ػکَهت ٍ هسکم اًجخبة ؾدًد اسکک، غپع ای اش آدبز پطٍّؿگساى کز ازثجبط ثب هَضَ هقبیِ ػبضس ازائِ هیاثجدا پیؿیٌِ پسکاخجلاِ خَاّلاد ؾلاد ٍ...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.