نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۴۳۸ نتیجه (۱.۷۶۷ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دانلود فایل PDF واحد برنامه ریزی وکنترل دانلود http://www.irmgn.ir/.../578-دانلود-فایل-pdf-واحد-برنامه-ریزی-وک... ۱۳۹۶/۹/۲۵ -  یگه ار گو شناور - )egavlaS(ایبار کردن ضايعات درساحل وفراساحل - ) gnilluP erohS( از ساحل لاملیات کش لول - خ مات حفار فراساحلی - ri.ngmri 11 تعمیر...  
PDF اصل مقاله (339 K) تحلیل گفتمان دیدگاه‌های امام خمینی (ره) درباره حقوق... http://politicalstudy.ihcs.ac.ir/.../article_2937_069578e3499ad... ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ -  ّدفوٌد هسثجظ ثب هَضَ ػقَت هجقبثر ػکَهت ٍ هسکم اًجخبة ؾدًد اسکک، غپع ای اش آدبز پطٍّؿگساى کز ازثجبط ثب هَضَ هقبیِ ػبضس ازائِ هیاثجدا پیؿیٌِ پسکاخجلاِ خَاّلاد ؾلاد ٍ...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-756-566458.pdf ۱۳۹۸/۱/۲ -  تٌدآؾکبز هی .ثبؾلاد هجقبثر ػکَهت ٍ هسکم اش ک دابُ ثؼلیر افجوبى اًجقبکی ًَزهي فستلاف هی تلالام اهلابم اش زٍؼ ثؼقیق تیفی ٍ اش ًلاَ ثؼلیلار هؼجلاَی ٍ سبهآلاِ آهلابزی...  
PDF بررسی تطبیقی ارزیابی شناختی در رویکرد روانشناسی شناختی و قرآن http://jiqs.ir/WebUsers/iqna/.../1394102210294839-F.pdf ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ -  8631، به نقل اا براهني و همکاران، 7891در تعاملند (اتکینسون و هیلگارد، هم باوسیعي طور به ، الزام و وظیفه تأکید دارنند ايبار بهدانند که غیرمنطقي را باورهایي مي...  
PDF بررسی خصوصیات مهندسی منابع قرضه کوهی شمال شرق شهر مشهد-دانشگاه مذاهب... https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1053236.pdf ۱۳۹۶/۹/۲۵ -  كیخصوصیات فیزي 1 5482D MTSA Pسرعت موج 2 MTSA ,508C چكش اشمیت 3 1375D MTSA ایبار نقطه 4 4464D MTSA دوام وارفتگی 5 3734D MTSA کلسیم کربنات % 6 يفرد بجذ آب % کلسیم...  
PDF زمینه های تداوم خاصه سازی در عهد شاه عباس دوم صفوی-دانشگاه الزهرا(س) http://hii.alzahra.ac.ir/.../article_3304_486caadb09e7a694c8ccc... ۱۳۹۷/۹/۱۴ -  وسعت آن بسیار اف بر حلومت شاه عباس دوم ثیر آن در یاست در روزگار شکاه عبکاس دوم و تکأ با توجه به گسارش بیش از پیش ای س شکده، بررسک دلایک توسکعة امکلا ساکنانِ منکا...  
PDF اتلتیکو مادرید بازهم امتیاز از دست داد ش��اگردان دیگو س��یمئونه... http://www.karoondaily.ir/1395/06/08/.../13950608-3767-9-10.pdf ۱۳۹۵/۶/۸ -  در دیگر دیدار والنسیا در خانه ایبار با یک گل شکست خورد و اوساسونا نیز با دو گل مغلوب رئال سوسیداد شد. اولین شکست فصل میلان ناپولی در هفته دوم لیگ ایتالیا توانست...  
PDF برآورد درآمدهای مالیاتی دولت ساسانی بر اساس مدارک باستانشناسی و منابع... http://history.bojnourdiau.ac.ir/.../article_520190_e338cb03da9... ۱۳۹۵/۹/۱۳ -  دهندمی وضعیت اقتصادی این دوره را تا حدود زیادی روشن ،م این اط عات در کنار هماین دوره است و تما نیز بته همتین دلیت ما . دهد که این نظام تا چه اندازه دقیق و منظم...  
PDF اتلتیکو مادرید بازهم امتیاز از دست داد ش��اگردان دیگو س��یمئونه... http://www.karoonnewspaper.com/1395/.../13950608-3767-9-10.pdf ۱۳۹۵/۶/۸ -  در دیگر دیدار والنسیا در خانه ایبار با یک گل شکست خورد و اوساسونا نیز با دو گل مغلوب رئال سوسیداد شد. اولین شکست فصل میلان ناپولی در هفته دوم لیگ ایتالیا توانست...  
PDF تحلیل گفتمان دیدگاههای امام خمینی ره-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات... http://politicalstudy.ihcs.ac.ir/.../article_2937_598c70d9c3db9... ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ -  ّدفوٌد هسثجظ ثب هَضَ ػقَت هجقبثر ػکَهت ٍ هسکم اًجخبة ؾدًد اسکک، غپع ای اش آدبز پطٍّؿگساى کز ازثجبط ثب هَضَ هقبیِ ػبضس ازائِ هیاثجدا پیؿیٌِ پسکاخجلاِ خَاّلاد ؾلاد ٍ...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.