نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۴۵۶ نتیجه (۰.۱۰۳ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دانلود فایل PDF-دانشگاه مذاهب اسلامی http://infosci.um.ac.ir/index.php/jsw/article/download/.../351 ۱۳۹۳/۱۱/۱۱ -  در برخورد با ذرات رسوب معلق میزان پخشیدگی اشعه ستگاه های گیلوان و از ایبار بستر در هیچکدام .باشد درون آب می به همین منظور برای دانه بندی بار بستر، از . نمی شودلوشان برداشت...  
PDF چاپ این مقاله-دانشگاه ع.پ اصفهان http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/download/.../4055 ۱۳۹۷/۹/۱۴ -  پزداختٌوذ بیواراى هبتلا بِ آعن، عزعاى ٍ پیًَوذ کلیوِ بوا یّوکواری بیؾوتز ،قَی فزف ًظز اس ًوَع بیوواری ّایباٍر دارایبیواراى .)21( درهاى داؽتٌذ یوک بخوؼ هزبوَط بوِ...  
PDF اصل مقاله (615 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات http://jfksa.srbiau.ac.ir/.../article_10662_78435cc18f231690cc0... ۱۳۹۶/۵/۱۲ -  یافته های تحقیق نشان می دهد که بین جریان نقد آزاد و رشد شرکت با همزمانی بازد سماد ارتباط معنی درصد از تغییرات متغیر همزمانی بازد سماد توسط این متغیرها بیان می...  
، صفحه 1-7 PDF تأثیر احساس امنیت اجتماعی بر سرمایه و نشاط اجتماعی-دانشگاه تهران https://journals.ut.ac.ir/.../article_62096_eb54e13fed2c773a243... ۱۳۹۷/۳/۲۲ -  گهذارد مهی آباد خرم جوانان نشاط اجتماعیو سرمایه بر داریامعن و مثبت ثیرأت اجتماعی احساس امنیت درصد 13 اطمینان سطح در که .دارد آباد خرم بر نشاط اجتماعی جوانانمثبت و...  
PDF رزیابیمتدلوژی تحقیق در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل-دانشگاه علوم پزشکی... http://jarums.arums.ac.ir/.../sadeghian-A-10-27-450-c009fcb.pdf ۱۳۹۳/۴/۱۲ -  سایر موارد مرتبط با مشکل جناب آقای دکتر شهرام حبیب زاده و همکاران ایشان در مطالعه خود محدودیت در شورای پژوهشی دانشگاه تشکر و قدردانی می مواجه است. ایبار رمون1 ناکافی...  
PDF ارزیابی شکنندگی مالی بانک ها با ب ه ک ارگری روش شبکه عصبی-دانشگاه... http://edp.alzahra.ac.ir/.../article_2526_21444095c354c9ce6f8f9... ۱۳۹۵/۹/۲۸ -  مبا2 بمه بینمی شمکنندگی ممالی بانمک هما بما پمیش با ت جه به هدف مقاله که ،در ایا بخش اس ادبیماپ ابتدا شاخص شکنندگی مالی بر اسم هد، سعی ششهکه عصهی است کارگیری و س...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-806-418490.pdf ۱۳۹۶/۶/۲۸ -  یافته های تحقیق نشان می دهد که بین جریان نقد آزاد و رشد شرکت با همزمانی بازد سماد ارتباط معنی درصد از تغییرات متغیر همزمانی بازد سماد توسط این متغیرها بیان می...  
PDF لام س هان ا ج عات ل طا م-دانشگاه شاهد http://iws.shahed.ac.ir/.../jufile?c2hvd1BERj04NSZfYWN0aW9uPXNo... ۱۳۹۴/۲/۲ -  .کنیدملادل لاتین آن را به صورت زیرنویس در پایین همان صفحه قید ) رجاعفقط در اولین ا( و سپس عددی و ترتییب اعیداد در عنیاوین ...) الف، ب، پ، (گذاری حرفی با روش شماره) تیترها(عناوین...  
PDF اصل مقاله (1233 K)-  دانشگاه تهران https://jtcp.ut.ac.ir/.../article_57358_dc1ce4c8acb10806317b255... ۱۳۹۵/۲/۱۷ -  های محروم شناسای، شدندزرندیه، آشتیان، و کمیجان به عنوان شهرستان یک، به مرکزیت اراک در قسمت جنوب، استان و دیگری در قسمت شمال، استان بیه مرکزییت سیاوه کیه در حیال...  
PDF بررسی تاثیر شاخص دوام بر ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی سنگهای آهکی مطالعه... https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1054177.pdf ۱۳۹۶/۳/۹ -  یشامل مقاومت تراکم یکیمکان ا یجذب آب و خصوص نی ا نیارتب اط ب ،یل یبرز یمقاوم ت کشش ،یمح ور ایبار نقط ه .شده است یبررس شکفتگی – دوام شاخص و هاپارامتر واژه هاي کلیدي...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.