نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۵۰۶ نتیجه (۰.۲۹ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله 344.92 K-سامانه نشریات ایران (سنا) http://rmt.iranjournals.ir/.../article_38349_65acf2fd19c1e1732e... ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ -  مطالعوه ترين نکته، مسئولی متصدی حملجايي که در مبحث حمل و نقل دريايي، اصلياز آن المللوي از اهمیو ويوژه ای برخووردار هوای بوین های مباحث مرتبط با آن در حقوق ايران و...  
PDF زمینه های تداوم خاصه سازی در عهد شاه عباس دوم صفوی-دانشگاه الزهرا(س) https://hii.alzahra.ac.ir/.../article_3304_486caadb09e7a694c8cc... ۱۳۹۹/۱/۱۵ -  وسعت آن بسیار اف بر حلومت شاه عباس دوم ثیر آن در یاست در روزگار شکاه عبکاس دوم و تکأ با توجه به گسارش بیش از پیش ای س شکده، بررسک دلایک توسکعة امکلا ساکنانِ منکا...  
PDF اصل مقاله (339 K) تحلیل گفتمان دیدگاه‌های امام خمینی (ره) درباره حقوق... http://politicalstudy.ihcs.ac.ir/.../article_2937_069578e3499ad... ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ -  ّدفوٌد هسثجظ ثب هَضَ ػقَت هجقبثر ػکَهت ٍ هسکم اًجخبة ؾدًد اسکک، غپع ای اش آدبز پطٍّؿگساى کز ازثجبط ثب هَضَ هقبیِ ػبضس ازائِ هیاثجدا پیؿیٌِ پسکاخجلاِ خَاّلاد ؾلاد ٍ...  
SID.ir | علوم و مهندسي زلزله-پاييز 1394-دوره 2-شماره 3 #b00249-پایگاه... https://www.sid.ir/fa/journal/JournalListPaper.aspx?ID=64860 ۱۳۹۹/۱/۲۵ -  مرتضي*,موسوي اوريمي سيدمجتبي صفحه: از 37 تا 49 کلید واژه: زلزلهضريب باربري لرزه ايبار مايلپي هاي سطحيمعادله ي کوترتعادل حدي مراجع: (0) استنادها: (0) بارگیری متن کامل:  
SID.ir | آب و فاضلاب -تابستان 1386-دوره 18-شماره 2 (مسلسل 62)-پایگاه... https://www.sid.ir/fa/journal/JournalListPaper.aspx?ID=14691 ۱۳۹۴/۹/۳ -  ارگانيسم هاي رشته ايانتخابگر سه مرحله اي اناکسيکبار لخته ايبار لجن مراجع: (0) استنادها: (1) 6 : کنترل بالکینگ غیر رشته ای در فرآیند لجن فعال کارخانه نوشابه سازی در مقیاس...  
PDF اصل مقاله (385 K)-دانشگاه تهران https://jfava.ut.ac.ir/.../pdf_36245_2430c1e4a3a169b0deb4993015... ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ -  سیاسی به دولت گرفت که شاید کمتر وابستگی شد، به سرعت مورد سوء ظنّ منتقدانی قرار می می نویسد: ي چنین عقلانیتی که زمانی او را نیز تحت تأثیر قرار داد می درباره...  
PDF نوعثمانیگری و نوسلفیت: مقایسه موردی فتح اهلل گولن و یوسف... http://www.alwahabiyah.com/File.ashx?ID=6079 ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ -  است نبوده پذیرفته از را زناان دو هار ضااوی قر و گولن راستا همین در پذیرند؛ می را نفر، دموکراسی دو هر و بوده نزدیک شار پای را اسالامی شاوون تماامی رعایت ،گولن...  
PDF تاثیر مدلسازی بار بر پایداری ولتاژ شبکه های توزیع نامتعادل-دانشگاه... http://www.khuisf.ac.ir/Dorsapax/userfiles/file/.../2035.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۹ -  خطوط . شدند جاد ین دو ایبارها و در حد واسط ا ین هندسیانگیبارها، در م :شده اند ير گرداوریصل در جداول زج حاینتا. شدند ين هاین شیب) 91خط يتکفاز رو ين خطاین ها حیولتاژ...  
PDF ادامه مطلب در اینجا-سایت جام غور https://jame-ghor.com/assets/.../06062016_zakaria_fasihi.pdf ۱۳۹۷/۴/۲۰ -  خواھمکار من ساختھ نیست اما می بسیار ناچیزتر از آب منقار پرستوست کھ از جویبار با ایبار باغ رمضان، قطره . جویباری کھ شرنگ در منقار فھمم جای گرفتھ است ‰و چشمھ فیض...  
PDF اصل مقاله 504.74 K بهینه‌سازی دسترس‌پذیری نوعی سیستم‌ صنعتی چندوضعیتی... https://journals.ut.ac.ir/.../article_74568_0e8936065033b71e0fd... ۱۳۹۸/۱۱/۶ -  هاثـر اسـتفاده از قطع ـ ،در آخـر . حل شده اسـت ياضيمدل ر يساز نهيو به مياستفاده از هر دو روش شمارش مستق كـه در دهنـد يحاصل از حل مدل نشان م جينتا. شده است يمدل بررس جيبودجه...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.