نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۵۰۶ نتیجه (۰.۱۱ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (658 K)-دانشگاه تهران https://jrm.ut.ac.ir/.../article_50178_96c3ee73bfa54fd8d4fd8694... ۱۳۹۵/۹/۱۱ -  نگرد می مرتبط با عدل الهی شارور در معرفتی ۀحوزکه در است نقش ابلیس در ارتباط با انسان از جمله مسائلی یشبهات کلاما نی، اولکتاب ملل و نحل ۀمقدمدر به بیان شهرستانی...  
PDF دانلود پی‌دی‌اف-پروبلماتیکا http://problematicaa.com/file/.../اقرارهای-تن-پروبلماتیکا.pdf ۱۳۹۸/۱/۲۱ -  نگارش این دو جلد ندشد منتشرتاریخ سکسوالیته کندخاطر نشان میطور که خود فوکو دو بار همان اما ؛بود آغاز شده او یک بار .بسیار دور بود اشی اولیهپروژه از هااین کتاب...  
PDF واکاوی نیازهای آموزشی با رویکرد تجزیه و تحلیل شغل مطالعه موردی:... http://iueam.ir/article-1-466-fa.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ -  دارناد نياز ها آن به شان، شغلي وظایف آميختاه ناو از پاووهش، روش. اسات انجاام شاد شاغ تحليا و تجزیاه رویکرد با آموزشي شاهري بودناد اقتصاد و مالي خبرگان از نفر 13...  
PDF دانلود فایل PDF-دانشگاه مذاهب اسلامی http://tpccp.um.ac.ir/index.php/jsw/article/download/.../351 ۱۳۹۳/۱۱/۵ -  هاي ليـزر در برخـورد بـا ذرات رسـوب معلـق ميزان پخشيدگي اشعه سـتگاه هـاي گيلـوان و از ايبار بستر در هيچكدام .باشد درون آب مي به همين منظور براي دانه بندي بار بستر،...  
PDF وضعیت سواد اطلاعاتی دانشجویان دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی... http://ijme.mui.ac.ir/.../hamidsalehi-A-10-2107-16-b2795d5.pdf ۱۳۹۳/۱۰/۱۱ -  (درصد 22/94) نفر 05بار در هفته و 4و 3(درصد 85/85)نفر در هفته از منابع تر بیش ایبار و 5 (درصد41/97) نینفر به ا 11( درصد 3/62)کردند و می کتابخانه استفاده .پاسخ نداده...  
PDF اصل مقاله (2191 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه http://civil-strj.iau-maragheh.ac.ir/.../article_520167_1ee3ab3... ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ -  سنجی و تحلیل شودصحت شد تا همگرایی و پایداري این روش تصادفی، در نظر گرفته نمونه یکه به داده هاي توج .باشد مناطق با خطر زلزله زیاد بوده و ریسک به وجود آمدن زلزله در...  
PDF دانلود فایل-وب سایت دانشگاه سمنان https://semnan.ac.ir/uploads/conf/.../HN10100920011.pdf ۱۳۹۶/۵/۱۸ -  دمای ثبات آيد، مي بدست بسته کننده خنک های بوسیله چرخه ثالبه عنوان م ایبار م تلا های است. با توجه به ابزار، تعدادی از روش رامکانپذي قدار سیال برشي مورد استفاده وجود...  
PDF دانلود فایل-وب سایت دانشگاه سمنان http://www.conf.semnan.ac.ir/uploads/conf/.../HN10100920011.pdf ۱۳۹۴/۱/۱۸ -  خنک های بوسیله چرخه ثالبه عنوان م ایبار م تلا های است. با توجه به ابزار، تعدادی از روش رامکانپذی قدار سیال برشی مورد استفاده وجود دارد. یک مثال ابزار باا م کاهش داخلی...  
PDF تحلیلی از جایگاه مطالعات تاریخی و تاریخنگاری در دایرهالمعارفها و... https://hph.alzahra.ac.ir/.../article_2406_95efba53839a0e149111... ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ -  اندداشته ایبار افازون ؛هساتند فیلساو نویسانالمعار دایره از ،)ق.ه 232 متوفی( خوارزمی موسی ،آثاار ایا در موجاود لاوم ع ارنادگان نگ دیادگاه از گذشاته ،آمدمی مذکور...  
PDF اصل مقاله 2.25 MB http://www.jsce.ir/.../article_54780_44f7835c15cb2693148fce81c2... ۲ روز پیش -  حتی در برخی حالات، هنگامی که زاویه بالایی صفر است، لنگر پیچشی بیشتری حاصل میبدون های دورپیچ، توصیه های تولید خاموتهای دورپیچ با زاویه بالایی صفر درجه با توجه به...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.