نتایج جستجو
صفحه ۵ | ۴۵۶ نتیجه (۰.۰۹۸ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دانلود پی‌دی‌اف-پروبلماتیکا http://problematicaa.com/file/.../اقرارهای-تن-پروبلماتیکا.pdf ۱۳۹۸/۱/۲۱ -  نگارش این دو جلد ندشد منتشرتاریخ سکسوالیته کندخاطر نشان میطور که خود فوکو دو بار همان اما ؛بود آغاز شده او یک بار .بسیار دور بود اشی اولیهپروژه از هااین کتاب...  
PDF اصل مقاله (4074 K) شماره 22 متن بهار97-صنعتی اصفهان http://liar.ui.ac.ir/.../article_23138_730f6a3d8a366bfc820d4b5d... ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ -  بنابراين مقالات ارسالي بايد داراي صاحب نظران زبان و ادبيات فارسي را منتشر مي كند تا در دسترس علاقه شرايط زير باشد. شرايط علمي -الف سنده يا نويسندگان باشد.هاي...  
PDF وضعیت سواد اطلاعاتی دانشجویان دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی... http://ijme.mui.ac.ir/.../hamidsalehi-A-10-2107-16-b2795d5.pdf ۱۳۹۳/۱۰/۱۱ -  (درصد 22/94) نفر 05بار در هفته و 4و 3(درصد 85/85)نفر در هفته از منابع تر بیش ایبار و 5 (درصد41/97) نینفر به ا 11( درصد 3/62)کردند و می کتابخانه استفاده .پاسخ نداده...  
PDF واکاوی نیازهای آموزشی با رویکرد تجزیه و تحلیل شغل مطالعه موردی:... http://iueam.ir/article-1-466-fa.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ -  دارناد نياز ها آن به شان، شغلي وظایف آميختاه ناو از پاووهش، روش. اسات انجاام شاد شاغ تحليا و تجزیاه رویکرد با آموزشي شاهري بودناد اقتصاد و مالي خبرگان از نفر 13...  
PDF بررسی شکلپذیری و ضریب رفتار سیستمهای سازهای تونلی - فرم کوتاه مرتبه... http://modelling.journals.semnan.ac.ir/.../article_2937_80dd5e7... ۱۳۹۸/۱/۲۹ -  در اآن یاز عدم دقت کاف یحاک یشگاهيمطالعات آزما د بحث که توسط نرم مور یاسازه ستمینمونه از س 7 یافزون بر رو - بار یخط ریغ لیتحل یريپذشکل زانیاثر عوامل موثر در م...  
PDF اصل مقاله (552 K) نقش هدایت‌گری امام در شکل‌گیری جامعة آرمانی با تکیه... http://ajsm.atu.ac.ir/.../article_300_a22ff401633df4c054bdb657f... ۱۳۹۶/۲/۱۶ -  امّا هي يک به طور خاص به بررسی نقاش اي خاصّ از اين موبوع توجّه داشته مقالات به جنبه گيري جامعة آرمانی ن رداخته است، لذا اين مقاله به تحقياق در گري امام در شكل و برورت...  
PDF اصل مقاله (384 K)-صنعتی اصفهان http://ssoss.ui.ac.ir/.../article_22677_91fb673361d0bf65b461e55... ۱۳۹۷/۴/۱۲ -  است هبود اهواز محاروم مناطق در و دوم و نخست مرحله های رستانیدب در اهواز شهر در یعاد پسر نوجوانان از نفر 71 به ای مرحله ای خوشه صورت به یعاد باا ساازی ‌همسان...  
PDF بررسی و تحلیل قوانین و مقررات مرتبط با پیوند اعضا درایران-دانشگاه... http://ijme.tums.ac.ir/.../browse.php?a_id=5185&slc_lang=en... ۱۳۹۵/۸/۳۰ -  ان آن زنان و کودکان هستنديقربان تر بيش ن علت است كه انسان شأن و كرامت ياهميت موضوع به ا تا از نهد سپارد و اخلاق را زير پا مي خود را به فراموشي مي اقدام به رفع...  
PDF اصل مقاله (662 K) التزامی نو در شعر میرزا کاظم طبیب یزدی-صنعتی اصفهان http://liar.ui.ac.ir/.../article_22486_beecd459f2adaac1db89b54d... ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ -  بر ویژمی دند تا به هایی نیز دارد. تاها بعضی از شاعرام روزمار ااجار در پی نو وری بر ماشعار م تب بازمشت به شمار وریم، نو وری ای تازه در کالبد شعر ساتی فارسی بدماد. میرزا...  
PDF متن کامل [PDF 374 kb]-دانشگاه علوم پزشکی تهران http://ijme.tums.ac.ir/article-1-5185-fa.pdf ۱۳۹۵/۶/۱۳ -  ان آن زنان و کودکان هستنديقربان تر بيش ن علت است كه انسان شأن و كرامت ياهميت موضوع به ا تا از نهد سپارد و اخلاق را زير پا مي خود را به فراموشي مي اقدام به رفع...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.