نتایج جستجو
صفحه ۶ | ۵۱۱ نتیجه (۰.۱۱۳ ثانیه)
نتایج علمی
PDF نسخه Pdf-کلیک http://vatanemrooz.ir/Newspaper/PagePDF/22769 ۱۳۹۵/۱/۲۴ -  رئال برای ب��ازی با ایبار ک��ه به برتری 4 بر صفر مادریدی ها انجامید به 8 بازیکن اصلی خود استراحت داد تا برای دیدار سه شنبه شب آماده ش��وند. منچسترس��یتی در دیگر...  
PDF روشهای تحلیل خرابی پیشرونده ناشی از بارگذاری انفجاری در قابهای خمشی... http://modelling.journals.semnan.ac.ir/.../article_2688_ceab02d... ۱۳۹۷/۸/۲۶ -  نتا رقرا یابياعمال بار انفجار مورد ارز میو روش مستق نيگزيجا یارگذارب ،یعامل شروع خراب شرونده،یپ یوقوع خراب لیپتانس یابياست که اگر در هنگام ارز وقوع یابيکه به ارز...  
PDF دانلود فایل PDF راهنمای بهسازی لرزه­ ای پل­ ها (نشریه... https://afzir.com/.../راهنمای-بهسازی-لرزه-ای-پل-ها-نشریه-شماره-... ۱۳۹۷/۳/۲ -  داشته است بارزی تعیین کننده وهای به عمل آمده نقش تلاش ، دکتر شاهرخ مالک آقای بهو ارجاع امر طرح مجری مسؤولدر زمان انتخاب وقتاعضای محترم شورای کاهش خطر پذیری o عمل...  
PDF اصل مقاله (449 K)-دانشگاه عالی دفاع ملی http://ns.journals.sndu.ac.ir/.../article_589_7d5b60dc24a3e7fce... ۱۳۹۸/۱۰/۹ -  ماعي جمهوری های اجت ثر چالشؤهای م شناسایي عوامل و روندمقاله پژوهشي: سال آینده 14اسلامي ایران در 2سلیمان اینانلوو 1محمد رحیم عیوضی ۰398/18/1۹: رشیپذ...  
PDF تغییرترتیب ردیفهای تصاویر رنگی جهت کاهش نرخ فشرده سازی با استفاده از... http://confbank.um.ac.ir/modules/conf_display/.../84.pdf ۱۳۹۳/۱۲/۹ -  ستشنهاد شده این مسئله پی ای برای متعددیهاحلتاکنون راه نخستین یک برای ژنتیتم های اعمال الگورهن مقاله نحویدر ا ک ی ژنتیتم هایالگور. شده استیبررسن مسئله ی ایبار رو ی...  
PDF دانلود فایل PDF-دانشگاه مذاهب اسلامی http://infosci.um.ac.ir/index.php/jsw/article/download/.../351 ۱۳۹۳/۱۱/۱۱ -  در برخورد با ذرات رسوب معلق میزان پخشیدگی اشعه ستگاه های گیلوان و از ایبار بستر در هیچکدام .باشد درون آب می به همین منظور برای دانه بندی بار بستر، از . نمی شودلوشان برداشت...  
PDF مقاله پژوهشی: راهبردهای ارتقاء پیوستگی مردم و حکومت با تأکید بر وحدت... http://ns.journals.sndu.ac.ir/.../article_588_ecf6cb9a2cec357b4... ۱۳۹۸/۱۰/۹ -  بر تأکید با حکومت و مردم پیوستگي ارتقاء راهبردهایمقاله پژوهشي: ملي وحدت 5و حمید احمدی 4 دهكردی یمبین ، علی3 دهقان الله ، نبی2 عادل حداد غلامعلی ،1 رحیمی...  
PDF کاربرد روش سختی مرحله ای در رفتار شناسی مدول اﻻستیسیته ﻻیه های خاکی... http://www.sabainfo.ir/Content/Media/article/866.pdf ۱۳۹۵/۱۱/۳ -  KMSS    ,11  نشست مرحله اي، ,ENOZi، فشاري مرحله ايبار , PENOZi،3 و 2، 1سختی محوري شمع در مراحل , KMSSiکه درآن و شیب خط شکست در منحنی بارگذاريθ ،(مدول ژلاستیسیته)...  
PDF طراحی و ساخت موتور مغناطیسی خورشیدی برای خودروها-وب سایت دانشگاه سمنان http://modelling.journals.semnan.ac.ir/.../article_2930_0cd6b34... ۱۳۹۸/۱/۲۹ -  ارزان بودن یاديز اریمشکلات بس یفاز خود داراسه یهم به طور موثر CD یموتور نسبت به موتورها نيا . در کندیرا نم یامروز یهاطرح یبالا نهيجبران هز ز استفاده شده، وجود سه...  
PDF Full-Text [PDF 420 kb]-دانشگاه علوم پزشکی قم http://journal.muq.ac.ir/article-1-2257-en.pdf ۱۳۹۸/۲/۲۹ -  -5 مورد(. 63 ل،یآماده، دسرها و آج 9 يهاکنندگان براساس پاسخروزانه شرکت ییغذا هايیافتدر در شتریب ایبار 21»تا «در ماه باریککمتر از ایاز هرگز » نهیگز هر مورد يبرا ییگوپاسخ...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.