نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۴۵۶ نتیجه (۰.۱۰۳ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دانلود فرمت pdf برای استفاده در سیستم های مختلف با نمایش ساختار اصلی... http://download.ghbook.ir/.../download.php?id=13427&file=94... ۱۳۹۶/۸/۲۰ -  نیا هروس 7 هیآ دراد و رد لاس موس تثعب هدمآ و لهچ و نیموس هروس تسا هک رد هکم لزاـن هدـش .تسا یـضعب مه نیا هروـس ار نیلوا هروس هتـسناد .دـنا هدـش .تسا یـضعب مه نیا...  
PDF متن گزارش پژوهشی آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی؛ بررسی مفهوم «عناوین... http://www.shora-rc.ir/.../ShowFile.aspx?ID=23a60931-cd28-49ea-... ۱۳۹۵/۱۱/۴ -  یگویم ید حکم ثانویم جدشود که به حکیم ینسبت به آن موضوع جار یگریحکم د است و تا ییط استثنایصرفاً مربوط به همان شرا ید توجه داشت که احکام ثانویالبته با ن صورت حکم یر ایپابرجا...  
PDF دانلود فایل PDF راهنمای بهسازی لرزه­ ای پل­ ها (نشریه 511) https://afzir.com/.../راهنمای-بهسازی-لرزه-ای-پل-ها-نشریه-شماره-... ۱۳۹۷/۳/۲ -  داشته است بارزی تعیین کننده وهای به عمل آمده نقش تلاش ، دکتر شاهرخ مالک آقای بهو ارجاع امر طرح مجری مسؤولدر زمان انتخاب وقتاعضای محترم شورای کاهش خطر پذیری o عمل...  
PDF مطالعه تطبیقی آموزش المپیک در ایران و کشورهای منتخب-دانشگاه خوارزمی... https://jrsm.khu.ac.ir/.../browse.php?a_id=2218&slc_lang=en... ۱۳۹۷/۹/۲۰ -  در ایبار در نقطه هرچهارسال یک ،مسابقه المللی نهفته است. تلاش، کوشش، یادگیری، رقابت سالم، پرورشی نهضت المپیک در سطح بین های تعلیم و تربیت های متداول و مشترک در...  
PDF دانلود مقاله PDF-بانک اطلاعات آموزش و پرورش ایران http://www.edub.ir/data/media/contents/.../5ca872fe42c7a.pdf ۱۳۹۸/۲/۳ -  گهذارد مهی آباد خرم جوانان نشاط اجتماعیو سرمایه بر داریامعن و مثبت ثیرأت اجتماعی احساس امنیت درصد 13 اطمینان سطح در که .دارد آباد خرم بر نشاط اجتماعی جوانانمثبت و...  
PDF اصل مقاله (603 K)-دانشگاه الزهرا(س) http://hii.alzahra.ac.ir/.../article_801_e5e0afe00fda8187100d19... ۱۳۹۵/۹/۱۱ -  مقدمه9 وا ه.ق مارزدر قارن در اماا شاا؛ ایجام ما پرا را قرن اک ایران در تریاک توارا ورت قاایم انایز وا بااکارا برابار در شاا هکم نایافت توجه شایان پرررفت ار پای...  
PDF کاربرد روش سختی مرحله ای در رفتار شناسی مدول اﻻستیسیته ﻻیه های خاکی... http://www.sabainfo.ir/Content/Media/article/866.pdf ۱۳۹۵/۱۱/۳ -  KMSS    ,11  نشست مرحله اي، ,ENOZi، فشاري مرحله ايبار , PENOZi،3 و 2، 1سختی محوري شمع در مراحل , KMSSiکه درآن و شیب خط شکست در منحنی بارگذاريθ ،(مدول ژلاستیسیته)...  
PDF بررسی و تعیین قابلیت اطمینان عملکردی سد بتنی دو قوسی کارون 4-دانشگاه... http://civil-strj.iau-maragheh.ac.ir/.../article_520167_31e94c4... ۱۳۹۷/۴/۲۰ -  صحت شد تا همگرایی و پایداری این روش تصادفی، در نظر گرفته نمونه یکتوجه به داده های .باشداین منطقه بالا میمناطق با خطر زلزله زیاد بوده و ریسک به وجود آمدن زلزله در...  
مقاله بررسی نقش اکوپارک ها در ایجاد زمینه برای گسترش بهره گیری از... https://www.civilica.com/Paper-ICESE01-ICESE01_080.html ۱۳۹۷/۸/۱۰ -  مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند : آیبار، منیره سادات؛ احمدی، فاطمه هرسینی، ایرج، (۱۳۹۱)، "آموزش...  
PDF نسخه Pdf-کلیک http://vatanemrooz.ir/Newspaper/PagePDF/22769 ۱۳۹۵/۱/۲۴ -  رئال برای ب��ازی با ایبار ک��ه به برتری 4 بر صفر مادریدی ها انجامید به 8 بازیکن اصلی خود استراحت داد تا برای دیدار سه شنبه شب آماده ش��وند. منچسترس��یتی در دیگر...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.