نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۵۰۶ نتیجه (۰.۰۹۷ ثانیه)
نتایج علمی
PDF خاستگاه نماد و اسطورۀ پرندگان در ادبیات پایداری بررسی موردی اشعار... http://mcal.yazd.ac.ir/.../article_1669_a0830656a9de08c99bf7ca2... ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ -  شده پرداخته يها در اشعار واز رنگ يشمار نِينماد يل معانيبه تحل در آن ن شاعر برجسته ينماد پرندگان در اشعار ا يبه بررس ييتنها که به يتاکنون پژوهشوجود، ن رابطه به ين...  
PDF مطالعه تطبیقی آموزش المپیک در ایران و کشورهای منتخب-دانشگاه خوارزمی... https://jrsm.khu.ac.ir/.../browse.php?a_id=2218&sid=1&s... ۱۳۹۷/۹/۲۰ -  در ایبار در نقطه هرچهارسال یک ،مسابقه المللی نهفته است. تلاش، کوشش، یادگیری، رقابت سالم، پرورشی نهضت المپیک در سطح بین های تعلیم و تربیت های متداول و مشترک در...  
PDF بررسی و تحلیل قوانین و مقررات مرتبط با پیوند اعضا درایران-دانشگاه... http://ijme.tums.ac.ir/article-1-5185-en.pdf ۱۳۹۵/۹/۶ -  ان آن زنان و کودکان هستنديقربان تر بيش ن علت است كه انسان شأن و كرامت ياهميت موضوع به ا تا از نهد سپارد و اخلاق را زير پا مي خود را به فراموشي مي اقدام به رفع...  
PDF تجزیه ساختاری تولید جهت ارزیابی تحلیلی تلفات شبکه با در نظر گرفتن... http://tjee.tabrizu.ac.ir/.../article_7931_fa2d02726478b6dfe76c... ۱۳۹۸/۱/۲ -  خط یو حداکثر توان انتقال امlخط یتوان انتقال دیتول رییتغ ایبار رییقبل از تغ lاز خط یتوان عبور fl دیرات بار و تولییاثر تغدر lخط یتوان انتقال راتییتغ fl امgد واحد...  
PDF نوعثمانیگری و نوسلفیت: مقایسه موردی فتح اهلل گولن و یوسف... http://iws.shahed.ac.ir/.../article_690_65b9f53bec75d60f153df69... ۱۳۹۷/۵/۱۰ -  است نبوده پذیرفته از را زناان دو هار ضااوی قر و گولن راستا همین در پذیرند؛ می را نفر، دموکراسی دو هر و بوده نزدیک شار پای را اسالامی شاوون تماامی رعایت ،گولن...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری https://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-691-420711.pdf ۱۳۹۷/۳/۲۷ -  اکبرپور سازه، دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستاندانشجوی دکتری دهیچک ایبارهای لرزه ها در معرضپذیر سازهشکل رفتار برای مانعی آن شکنندگی بتن سبک و باعث کاهش مقاومت هاکم...  
PDF کارکردها و کژکارکردهای انتخابات در ایران: به سوی تکمیل زنجیره سیاست... http://journals.atu.ac.ir/.../article_10459_940f274af13d10074ad... ۱۳۹۸/۱۰/۸ -  ‌استادیار‌ لوم‌سیاسی‌دانشااه‌تهرا ‌‌‌‌‌8 )11(پیاپی 13 اییزپ، 19شماره ،تمشهسال های راهبردی سیاست، پژوهش فصلنامه 11 مقدمه ای‌كاه‌‌‌ناز اه‌پایا ‌ ارای‌كساب،‌ا...  
PDF مقاله پژوهشی: راهبردهای ارتقاء پیوستگی مردم و حکومت با تأکید بر وحدت... http://ns.journals.sndu.ac.ir/.../article_588_ecf6cb9a2cec357b4... ۱۳۹۸/۱۰/۹ -  بر تأکید با حکومت و مردم پیوستگي ارتقاء راهبردهایمقاله پژوهشي: ملي وحدت 5و حمید احمدی 4 دهكردی یمبین ، علی3 دهقان الله ، نبی2 عادل حداد غلامعلی ،1 رحیمی...  
PDF اصل مقاله (709 K)-دانشگاه تربت حیدریه http://rdsj.torbath.ac.ir/.../article_46745_1fac8d5190d64ab1aa4... ۱۳۹۶/۹/۱۷ -  ایبار اند كه رشد تقاضان نتيجه رسيدهآآينده به اندازچشم و روند گذشته: هند در بالا ارزش كشات الگاوی در تغيير باعه روستايیجامعه فقير اقشار بين در حتی و شهری و روستايی در...  
PDF دانشگاه علوم پزشکی قم-[PDF-FA] http://journal.muq.ac.ir/article-1-2257-fa.pdf ۱۳۹۸/۹/۲۲ -  -5 مورد(. 63 ل،یآماده، دسرها و آج 9 يهاکنندگان براساس پاسخروزانه شرکت ییغذا هايیافتدر در شتریب ایبار 21»تا «در ماه باریککمتر از ایاز هرگز » نهیگز هر مورد يبرا ییگوپاسخ...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.