نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۵۱۱ نتیجه (۰.۱۲۳ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اینورتر رابط شبکه فتوولتائیک، با قابلیت متعادلسازی توان اکتیو و... https://tjee.tabrizu.ac.ir/.../article_8472_613bce29a0d0b78fad3... ۱۳۹۸/۱/۲۶ -  مهیچهارس مقابلوه بوا افوت یرا بکشد. برا CDداشتن بام ابت نگه یبرا ازیموردن CDخازن ،یقاع یحت ایبار دیشد یامتعادلنتر شبکه، بزرگ یولتاژها منبوع کیو]. 21شوود [ نیگزیجوا...  
PDF اصل مقاله (2857 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه http://civil-strj.iau-maragheh.ac.ir/.../article_531029_4bbb61a... ۱۳۹۷/۵/۶ -  تقويت سازه ايبارهاي چرخهسازي در برابر نياز به تقويت و مقاوم ف هاي مختلبراي مقابله با ارتعاشات و نيروهاي وارده در اثر زلزله با روش عي س در اين تحقيق و جديد از...  
PDF نام کتاب : تو را باید پرستید نویسنده : آزاده کریمی کاربر انجمن... http://dl2.98ia.com/.../2476 - to ra bayad parastid - mobile(ww... ۱۳۹۴/۱۰/۱۴ -  افتد ینم یاز کاج ینخواهد برگ یتا وقت و از هجوم داس ها پر پر نخواهد شد، یباغ و کوچکتر از باران، ينخواهد دانه ا یوقت خدا ..نخواهد شد لوفریبالا رونده مثل ن یگل...  
PDF اصل مقاله (585 K)-دانشگاه شاهد http://iws.shahed.ac.ir/.../pdf_82_966fe3df0baedab9e600d62c6086... ۱۳۹۴/۱/۲۹ -  انلد ای در پاکستان دخیل بودهگرایی فرقهنحوی در تشدید افراطگر، هریک به های اتیزهاایر اازمان . االت شلده ااتفاده» حمله انتحاری«و » گذاریبمب«گرایی از دو شاخص منیور...  
PDF اصل مقاله (552 K)-دانشگاه علامه طباطبایی http://journals.atu.ac.ir/.../article_300_a22ff401633df4c054bdb... ۱۳۹۵/۳/۲۲ -  امّا هي يک به طور خاص به بررسی نقاش اي خاصّ از اين موبوع توجّه داشته مقالات به جنبه گيري جامعة آرمانی ن رداخته است، لذا اين مقاله به تحقياق در گري امام در شكل و برورت...  
PDF مطالعه تطبیقی آموزش المپیک در ایران و کشورهای منتخب-دانشگاه خوارزمی... https://jrsm.khu.ac.ir/.../browse.php?a_id=2218&sid=1&s... ۱۳۹۷/۹/۲۰ -  در ایبار در نقطه هرچهارسال یک ،مسابقه المللی نهفته است. تلاش، کوشش، یادگیری، رقابت سالم، پرورشی نهضت المپیک در سطح بین های تعلیم و تربیت های متداول و مشترک در...  
PDF ساخت یک سلول خورشیدی و بررسی تجربی عملکرد یک ساله آن-دانشگاه آزاد... http://www.iaushk.ac.ir/afiles/up/admin/other/pa/.../514.pdf ۱۳۹۶/۳/۸ -  بع ونوان یک ایبار آزاد شده و بع اندازد کند و آنها را در یهی م ینی بع یریان میبرای الکسرون های آزاد شده توسط نور یرب شده ومل می ک ولسائیفلنی در یایین و بالای سلول فسوهای...  
PDF برای دانلود نشریه بشری شماره 15 و 16  کلیک کنید-جامعه المصطفی العالمیه http://boshra.hoda.miu.ac.ir/uploads/boshra15.pdf ۱۳۹۸/۷/۳۰ -  کنندکند در درك و فهم معانی کلام هم به شنونده کمک میمی که استاد فصاحت وبلاغت در سخن است بیش از همه از این امیر المؤمنین علی ایشان به خوبی فواید تشبه و صور خیالی...  
PDF دانلود فایل PDF راهنمای بهسازی لرزه­ ای پل­ ها (نشریه... https://afzir.com/.../راهنمای-بهسازی-لرزه-ای-پل-ها-نشریه-شماره-... ۱۳۹۷/۳/۲ -  داشته است بارزی تعیین کننده وهای به عمل آمده نقش تلاش ، دکتر شاهرخ مالک آقای بهو ارجاع امر طرح مجری مسؤولدر زمان انتخاب وقتاعضای محترم شورای کاهش خطر پذیری o عمل...  
PDF تأثیر بحران جهانی 9191 بر تجارت تریاک در ایران-دانشگاه الزهرا(س) https://hii.alzahra.ac.ir/.../article_801_e5e0afe00fda8187100d1... ۱۳۹۹/۳/۹ -  مقدمه9 وا ه.ق مارزدر قارن در اماا شاا؛ ایجام ما پرا را قرن اک ایران در تریاک توارا ورت قاایم انایز وا بااکارا برابار در شاا هکم نایافت توجه شایان پرررفت ار پای...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.