نتایج جستجو
صفحه ۱۰ | ۵۱۱ نتیجه (۰.۱۲۸ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دانلود اصل مقاله http://joih1.jseas.ir/Admin/Articlefile/.../39554281.pdf ۱۳۹۶/۶/۲۴ -  مدلهای ترکیبی نیزاند کرده از ایبار ا آ معتقد است که هوش هیجانی مجموعه ) 6336و مدل شایستگی های گلمن ( )1336مدل گُلمن ( ،) 1336( هایی است که فرد برای سازگاری مؤثر با...  
PDF ه ع شی ‌ی ه ژپو-دانشگاه آزاد واحد نجف آباد http://research.iaun.ac.ir/pd/jadidi/pdfs/PaperM_7967.pdf ۱۳۹۷/۶/۱۴ -  اثنای ها و ایبار به پذی یزیخونراقدامات و توان توییه کرد. یناگرفت ویود ای روحیه، گیری ااتقادات طهااسب در فضایی بود که شاه اساااایو باه اناوان احیااگر شکو کارد و از...  
PDF مطالعه تطبیقی آموزش المپیک در ایران و کشورهای منتخب-دانشگاه خوارزمی... http://jrsm.khu.ac.ir/article-1-2218-en.pdf ۱۳۹۵/۹/۲۴ -  در ایبار در نقطه هرچهارسال یک ،مسابقه المللی نهفته است. تلاش، کوشش، یادگیری، رقابت سالم، پرورشی نهضت المپیک در سطح بین های تعلیم و تربیت های متداول و مشترک در...  
PDF اصل مقاله 1.45 MB-دانشگاه چمران اهواز http://aag.scu.ac.ir/.../article_14871_d7c21fe750968d9fa44bcba1... ۱۳۹۸/۸/۳ -  باید توجه داشت که تصاویر تهیه شده باید در کلیه تفکیک و دوضوح، شفافیت، حخصوصیات تصویری شامل مواردی مانند نور، ینشود (ایبار تکرار م 9هر نمونه یبرا یندفرا یناندازه کاملاً...  
PDF قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی بین المللی بررسی تطبیقی http://cila.ir/.../ShowFile.aspx?ID=3f770b48-5f89-428b-81d4-320... ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ -  برای بررسی و مطالعه ان خاب هایی در فضای مجازی روبه و ماهیت دعوا با چه چالق در این رن ی تجاری عدئ نقض از ناکی دعاوی رب حام صالح دادگاه« ،اسلواموا زوزانا مدنی در...  
PDF برای دانلود نشریه بشری شماره 15 و 16  کلیک کنید-جامعه المصطفی العالمیه http://boshra.hoda.miu.ac.ir/uploads/boshra15.pdf ۱۳۹۸/۷/۳۰ -  کنندکند در درك و فهم معانی کلام هم به شنونده کمک میمی که استاد فصاحت وبلاغت در سخن است بیش از همه از این امیر المؤمنین علی ایشان به خوبی فواید تشبه و صور خیالی...  
PDF خاستگاه نماد و اسطورۀ پرندگان در ادبیات پایداری بررسی موردی اشعار... http://mcal.yazd.ac.ir/.../article_1669_a0830656a9de08c99bf7ca2... ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ -  شده پرداخته يها در اشعار واز رنگ يشمار نِينماد يل معانيبه تحل در آن ن شاعر برجسته ينماد پرندگان در اشعار ا يبه بررس ييتنها که به يتاکنون پژوهشوجود، ن رابطه به ين...  
PDF اصل مقاله (256 K) کاوشی در وجهه در تعارف ایرانی-صنعتی اصفهان http://jrl.ui.ac.ir/.../article_22995_ca66b85122735c17daae944b4... ۱۳۹۷/۷/۲۹ -  روندکننده وجهه به کار میتهديدهای گفتاريا مخاطب با هدف تلطيف ک/گوينده و ۀجهت رعايت وجه را پنداری آنان شد که بعدها مشکلات نظری بسياری تنيدگی دو مفهوم ادب و وجهه در...  
PDF صنعتی اصفهان-اصل مقاله 1.22 MB http://jas.ui.ac.ir/.../article_23977_8730ebb83228f2c8475cc4323... ۱۳۹۹/۳/۹ -  0), which permits others to download this work and share it with others as long as they credit it, but they can’t change it in any way or use it commercially.  
PDF اصل مقاله (2981 K)-دانشگاه پیام نور http://localhistories.journals.pnu.ac.ir/.../pdf_1439_a70bb80cf... ۱۳۹۷/۳/۲۲ -  بای سلسله خيبا توار سهيدر مقا و تمرکز که برقراری وحدت سیاسی رسد یمنظر که منجر ،گرايی در دوره شاه عباس اول صفوی ی محلی شد، يکی از ها حکومتبه براندازی است ی...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.