نتایج جستجو
صفحه ۱۰ | ۴۶۶ نتیجه (۰.۱۶ ثانیه)
نتایج علمی
PDF شناسایی و اولویت بندی علل تاخیرات در پروژه های عمرانی با استفاده از... http://hospitalbuildiran.com/pdf/54.pdf ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ -  لیکن شغغناخت دتیل تاخیرال اولین قدم برای رسغغیدن به موفقیت بیشغغتر در کاه زمان با تو سعه و پی شرفت در تکنیک های ساخت و درک مدیریت پروژه ها با شد. ویی مالی میساخت...  
PDF اصل مقاله 837.27 K http://fp.ipisjournals.ir/.../article_37101_703cccc050c38346ccc... ۱۳۹۸/۹/۲ -  مومر فرهوگی جیبتدر، رو نیازا نامیکاازا حالاب در فرهوگ ژاپوی بر انتخام روحی ایبار و از خود گذشتگی ریتأثم ققان ب بررسی راسائ ).78 :6002 ,ttelwoH dna sitaL علی ناوگان...  
PDF اصل مقاله (1.28 MB) http://www.jsce.ir/.../article_87076_52b0b55b71774cbc0374cdcfa0... ۱۳۹۸/۲/۲۲ -  نتایج حاصله نشان داد که دیوار برشی فولادي باعث استفاده بیشتر شدهتقویتمرزي در مدل هايستونفولادي بود و افزایش صلبیت ورق پس کمانشیداراي مزیت بیشتر از ظرفیت شده با...  
PDF اصل مقاله (2152 K)-دانشگاه تبریز http://tjee.tabrizu.ac.ir/.../article_7925_6d9854e87dac3cc85a32... ۱۳۹۸/۱/۲ -  یت ،هدش ماجنا عبانم نیا بسانم تیفرظ زا هدافتسا هک تسا هداد ناشن نمضآنهک هفرص بجومییوج هتنیزه رد یاه هکبش یم تردقدوش، نانیمطا تیلباقهکبش ار زینهیامرس زا یریگولج ثعاب...  
PDF تجزیه ساختاری تولید جهت ارزیابی تحلیلی تلفات شبکه با در نظر گرفتن... http://tjee.tabrizu.ac.ir/.../article_7931_fa2d02726478b6dfe76c... ۱۳۹۸/۱/۲ -  خط یو حداکثر توان انتقال امlخط یتوان انتقال دیتول رییتغ ایبار رییقبل از تغ lاز خط یتوان عبور fl دیرات بار و تولییاثر تغدر lخط یتوان انتقال راتییتغ fl امgد واحد...  
PDF نسخه Pdf-کلیک http://vatanemrooz.ir/Newspaper/PagePDF/22769 ۱۳۹۵/۱/۲۴ -  رئال برای ب��ازی با ایبار ک��ه به برتری 4 بر صفر مادریدی ها انجامید به 8 بازیکن اصلی خود استراحت داد تا برای دیدار سه شنبه شب آماده ش��وند. منچسترس��یتی در دیگر...  
PDF قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی بین المللی بررسی تطبیقی http://cila.ir/.../ShowFile.aspx?ID=3f770b48-5f89-428b-81d4-320... ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ -  برای بررسی و مطالعه ان خاب هایی در فضای مجازی روبه و ماهیت دعوا با چه چالق در این رن ی تجاری عدئ نقض از ناکی دعاوی رب حام صالح دادگاه« ،اسلواموا زوزانا مدنی در...  
PDF اصل مقاله (552 K)-دانشگاه علامه طباطبایی http://ajsm.atu.ac.ir/.../pdf_300_a22ff401633df4c054bdb657f2826... ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ -  امّا هي يک به طور خاص به بررسی نقاش اي خاصّ از اين موبوع توجّه داشته مقالات به جنبه گيري جامعة آرمانی ن رداخته است، لذا اين مقاله به تحقياق در گري امام در شكل و برورت...  
PDF اصل مقاله (552 K)-دانشگاه علامه طباطبایی http://journals.atu.ac.ir/.../article_300_a22ff401633df4c054bdb... ۱۳۹۵/۳/۲۲ -  امّا هي يک به طور خاص به بررسی نقاش اي خاصّ از اين موبوع توجّه داشته مقالات به جنبه گيري جامعة آرمانی ن رداخته است، لذا اين مقاله به تحقياق در گري امام در شكل و برورت...  
PDF دانلود مقاله PDF-بانک اطلاعات آموزش و پرورش ایران http://www.edub.ir/data/media/contents/.../5ca872fe42c7a.pdf ۱۳۹۸/۲/۳ -  گهذارد مهی آباد خرم جوانان نشاط اجتماعیو سرمایه بر داریامعن و مثبت ثیرأت اجتماعی احساس امنیت درصد 13 اطمینان سطح در که .دارد آباد خرم بر نشاط اجتماعی جوانانمثبت و...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.