نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۱۲۰,۳۱۶ نتیجه (۰.۱۶۵ ثانیه)
نتایج علمی
PDF رست اهم عناوین 42 ساعت گذشته . 2 چکیده مطالب 6 شبکه های تلویزیونی. 71... https://www.ict.gov.ir/.../1417_634884860608280518.pdf ۱۳۹۴/۴/۲۸ -  يافتن پايان از پس و ماه , اقتصاد دنياي هاي روزنامه كه بود ويژه اخبار بخش در گروهي هاي رسانه خبر مهمترين خبر اين.شود مي افتتاح اين نيز مهر و موبنا, فارس, ايسنا, ايرنا...  
PDF اصل مقاله (475 K)-دانشگاه علامه طباطبایی http://journals.atu.ac.ir/.../article_8884_efbf192a0eb3d8741813... ۱۳۹۸/۸/۲۳ -  سی بررسی کنیم بی بی وایرنا، روداوو دارند، پرسی همه خاص خود را از انگاره سازي خبري يها ایتس از هرکدام . پرسی پرداخته است ذکر اخبار بازتابی به مخالفت با همهایرنا...  
PDF اصل مقاله 475.21 K-دانشگاه علامه طباطبایی http://nms.atu.ac.ir/.../article_8884_efbf192a0eb3d874181363aae... ۱۳۹۷/۷/۲۱ -  سی بررسی کنیم بی بی وایرنا، روداوو دارند، پرسی همه خاص خود را از انگاره سازي خبري يها ایتس از هرکدام . پرسی پرداخته است ذکر اخبار بازتابی به مخالفت با همهایرنا...  
PDF اصل مقاله 985.84 K http://www.culturalrelation.ir/.../article_38226_b3c7be093b1c31... ۱۳۹۹/۱/۷ -  ی ختد و تتین ا پ غ دق پژوهش پیشینه رت یرني تو ا رهک هغرن قد حنيرن دیرتی تری هذرتدر عر دک غ ضر تت اد اتط قد ر ايرنا هنا رو ک تری تند رو ق ير "اينا هنا روک ق...  
PDF خبرنامه ایران و چین http://irbccn.com/core/.../khabarnameh-IranoChin-1396.02.24.pdf ۱۳۹۶/۲/۲۶ -  1 یابد می گسترش چین و ایران نهفناورا های همکاری .2 چین در خودرو فروش کاهش بیشترین .3 ایرنا):( ایران اسلامی جمهوری خبرگزاری - اردیبهشت 02 چهارشنبه - چین های...  
PDF رست اهم عناوین 42 ساعت گذشته . 2 چکیده مطالب 6 شبکه های تلویزیونی. 51... https://www.ict.gov.ir/.../1309_634772567841406250.pdf ۱۳۹۴/۴/۲۸ -  شهروندان الكترونيك خدمات به دسترسي: گفت اطلاعات فناوري و ارتباطات وزير - ايرنا . شود مي اجرايي آينده سال هشت در توسعه ششم برنامه پايان تا طرح اين كه است "يكپارچه الكترونيكي...  
PDF دانشگاه در رسانه شماره 63-وب سایت دانشگاه تربیت مدرس http://www.modares.ac.ir/uploads/PR.R.63.pdf ۱۳۹۷/۱۲/۵ -  این مسابقھ سراسری، رویدادی علمی با رویکرِد مھارتی برای اقناع دانشگاه تربیت مدرس بھ گزارش روز سھ شنبھ ایرنا از ای کھ گونھ بھای جذاب، مختصر و مفید مطرح کنند؛ ھای علمی...  
PDF دانشگاه در رسانه شماره 63-وب سایت دانشگاه تربیت مدرس https://www.modares.ac.ir/uploads/PR.R.63.pdf ۱۳۹۹/۳/۱۷ -  این مسابقھ سراسری، رویدادی علمی با رویکرِد مھارتی برای اقناع دانشگاه تربیت مدرس بھ گزارش روز سھ شنبھ ایرنا از ای کھ گونھ بھای جذاب، مختصر و مفید مطرح کنند؛ ھای علمی...  
بررسي ميزان اعتماد دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اروميه به صحت و... https://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=279845 ۱۳۹۸/۹/۱۹ -  نتايج تحقيق حاکي نشان مي دهد که بين وابستگي انتفاعي و سياسي خبرگزاري ايرنا به دولت با گرايش آن به سوگيري در انتشار اخبار رابطه مثبت و بالايي وجود دارد. هم چنين بين...  
PDF پپززششککییققااننووننییددررررسسااننههههاا-سازمان پزشکی قانونی کل کشور http://www.lmo.ir/parameters/lmo/modules/cdk/.../981021.pdf ۱۳۹۸/۱۱/۳ -  اجتنابتهرانبهمراجعهاز ک مراجعه کنند تا اقدامات لازمزیرکز تشخیصی و آزمایشگاهی استان تهران واقع در منطقه کهرخانواده های ساکن تهران نیز می توانند با اوراق هویتی به...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.