نتایج جستجو
صفحه ۱۲ | ۴۵,۸۱۴ نتیجه (۰.۱۵۷ ثانیه)
نتایج علمی
PDF هران و پکن محور مذاکرات کلینتون با سران عرب-بانک اطلاعات نشریات کشور http://www.magiran.com/ppdf/nppdf/3291/p0329121750061.pdf ۱۳۹۲/۸/۱۹ -  » حمایت (یا لااقل عدم مخالفت) پکن از تحریمهاى ایران صریح و غیرمتملقانه مرا نمىپسندند. درباره نامهیى کهایلنا، سیدرضا تقوى در هشتمین شب از مراسم یک روز بود که تحت...  
PDF رست اهم عناوین 42 ساعت گذشته . 2 چکیده مطالب 5 شبکه های تلویزیونی. 41... https://www.ict.gov.ir/.../1548_635029161728669176.pdf ۱۳۹۴/۴/۲۸ -  • «32 ص» است گذاري سرمايه نيازمند انقلاب متعالي اهداف پيشبرد: ايلنا • بانك پست روستايي دفاتر به را خود خدمات بايد اجرايي دستگاههاي: بانك پست شركت عمومي روابط •...  
PDF رست اهم عناوین 42 ساعت گذشته . 2 چکیده مطالب 5 شبکه های تلویزیونی. 21... https://www.ict.gov.ir/.../1313_634775996810937500.pdf ۱۳۹۴/۴/۲۸ -  طراحي كه جديدي افزار نرم اين نيز ايلنا و ايسنا هاي خبرگزاري. داد قرار ارزيابي مورد را مختلف هاي دستگاه عملكرد روزانه صورت به توان مي «04 صفحه در ادامه» . كردند منعكس...  
PDF رست اهم عناوین 42 ساعت گذشته . 2 چکیده مطالب 5 شبکه های تلویزیونی. 11... https://www.ict.gov.ir/.../1518_634991196036786421.pdf ۱۳۹۴/۴/۲۸ -  شعب در امروز از زيرساخت ارتباطات شركت مشاركت اوراق - تسنيم «04 صفحه در ادامه» . كردند منعكس را خبر اين نيز خبر مركزي واحد و تسنيم, ايلنا هاي خبرگزاري 19 سال اول نيمه...  
PDF رست اهم عناوین 42 ساعت گذشته . 2 چکیده مطالب 4 شبکه های تلویزیونی. 9... https://www.ict.gov.ir/.../1540_635021330284104513.pdf ۱۳۹۴/۴/۲۸ -  كه دارد ادامه حالي در آن سرعت كندي و اينترنت اختلالات - ايلنا اخبار بخش در گروهي هاي رسانه خبر مهمترين خبر اين.اند آمده تنگ به وضعيت اين از كاربران حال اين كرده،با...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://alborz.selection.behdasht.gov.ir/.../1_1161_13900701.pdf ۱۳۹۷/۹/۱۵ -  صورت جدی پیگیری می شود بیمارستاننظارت بر پرداخت ھای مردم در - ٣٤ خبرگزاری ایلنا- کشور را متضرر می کند کتمان شیوع وبا، - ٤٤ خبرگزاری آریا-مھر ماه در تبریز برگزار می...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://fdo.behdasht.gov.ir/uploads/1_1161_13900701.pdf ۱۳۹۴/۱/۶ -  صورت جدی پیگیری می شود بیمارستاننظارت بر پرداخت ھای مردم در - ٣٤ خبرگزاری ایلنا- کشور را متضرر می کند کتمان شیوع وبا، - ٤٤ خبرگزاری آریا-مھر ماه در تبریز برگزار می...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1752-522092.pdf ۱۳۹۷/۸/۱۹ -  دانسته» خیل زیاد و زیاد«د درح» خبرگزاری ایلنا« درصاد باه اخباار 82/8، »خبرگازاری اججزیاره «گویان میزان اعتماد نشریه و روزنامه محل کارشان را باه اخباار درصد پاسخ...  
  PDF اینجا-خبرنگار مهر https://media.mehrnews.com/d/2019/10/25/0/3276385.pdf ۱۳۹۸/۸/۴ -  دانسته» خیل زیاد و زیاد«د درح» خبرگزاری ایلنا« درصاد باه اخباار 82/8، »خبرگازاری اججزیاره «گویان میزان اعتماد نشریه و روزنامه محل کارشان را باه اخباار درصد پاسخ...  
PDF رست اهم عناوین 42 ساعت گذشته . 2 چکیده مطالب 5 شبکه های تلویزیونی. 01... https://www.ict.gov.ir/.../1486_634957449136027982.pdf ۱۳۹۴/۴/۲۸ -  نظر از كرمانشاه استان: گفت مخابراتي، بحث در كرمانشاه استان خوب جايگاه به اشاره با مخابراتي اين نيز خبر مركزي واحد و ايلنا, مهر, فارس, ايسنا هاي خبرگزاري. دارد اختيار...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.