نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۳۵۶ نتیجه (۰.۱۵۲ ثانیه)
نتایج علمی
PDF مطالعات مديريت ورزشي هفدهم، شمارة دهمسال پژوهشي... https://smrj.ssrc.ac.ir/.../pdf_295_7ee2c30b10e37d0ea3380785a65... ۱۳۹۹/۱/۱۱ -  در مرحلة اول و قبل از پژوهشگاهلازم به توضيح است كه مقالات دريافتي از طريق سايت بررسي قرار خواهد گرفت و در صـورت ارسال به داوري از نظر رعايت دستورالعمل زير مورد...  
  PDF سایت شهرداری تهران-شناسنامه گزارش http://air.tehran.ir/portals/0/ReportFiles/.../32.pdf ۱۳۹۴/۸/۸ -  که مشخصات فنی و عملکردی خودروهای هيبرید برقی ارائه شده از سوی سازندگان آنها به جز از آنجانهایت اینکه نندگی در سطح شهر اختلاف زیادی نشان داده گيری شده در شرایط...  
PDF اصل مقاله (930 K)-دانشگاه تهران https://journals.ut.ac.ir/.../pdf_51497_dfc0f27225e4fd617b3f6a7... ۱۳۹۵/۱۱/۸ -  مناساب اسات و ارتبا آب باا اجارا، از طریاق بودجاه )9002 ,tatibaH-NU(گيرد در بر می ، رانسيسلاو، لس آنجلاس و ریاو دونانيارو بارسلونا، ليسبوب، مالاگا، ساب. )951.p ,2102...  
PDF مغایر قانون اساسی-شهرداری مشهد https://zone3.mashhad.ir/parameters/.../Shargh 21-9-95.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ -  به واقع، تمدید این قانون و تفسیری که از آن یکباره در فضای سیاست داخلی ایران غالب شده، قطاری را به سمت تقابل مســتقیم با دولــت جدید آمریــکا به حرکت درآورده که...  
PDF PDF کل صفحات-https://asemandaily.ir https://asemandaily.ir/daily/pdf/591.pdf ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ -  سناریو پیش روی دیگر آن است که کره شمالی، با تکیه بر اهرم مذاکرات، از تاکتیک برد ـ برد پیروی کند و با ارائه پیش شرط هایی غیرهسته ای در ازای توقف فعالیت های هسته...  
PDF اصل مقاله (260 K)-وب سایت دانشگاه مازندران http://journals.umz.ac.ir/.../article_1150_817c83e71ac68d761957... ۱۳۹۵/۱۱/۲۹ -  از بخش تجاري 73درصد از حق پخش تلویزیونی و 93درصد درآمدها از روز مسابقه، سه تیم اول از لحاظ تولید درآمد )بدون درآمد حاصل از نقل و خیمونرنیباو تدیونایمنچسترهاي بارسلونا،...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20170603090748-10003-225.pdf ۱۳۹۶/۳/۱۶ -  دارند شب و روز در یشهر یفضاها از یمتفاوت ريتصاو ،مردم شب ساعات در گريد یبرخ و باشند نديخوشا و مطلوب روز ساعات در است ممکن فضاها از یبرخ کهیطور به است؛ متفاوت...  
PDF برنامه ریزی راهبردی و تدوین چشم انداز شهر ساوه-دانشگاه تهران https://jtcp.ut.ac.ir/.../article_51497_dfc0f27225e4fd617b3f6a7... ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ -  مناساب اسات و ارتبا آب باا اجارا، از طریاق بودجاه )9002 ,tatibaH-NU(گيرد در بر می ، رانسيسلاو، لس آنجلاس و ریاو دونانيارو بارسلونا، ليسبوب، مالاگا، ساب. )951.p ,2102...  
PDF اتــن؛ شهر کافه ها-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20120413152445-3086-237.pdf ۱۳۹۴/۴/۳۱ -  تا بارســــــــلونا روايتـــی از ســـفر به ۶ کشــــور اروپای غــربی آتــــن؛ شـهر کافه ها قسمت دوم – يونان؛ آتن � سفرنامه و عکس ها: مجيد عرفانيان هميشـه فکـر می...  
PDF فایل کلی مقالات این شماره-مجله حقوقی دادگستری http://www.jlj.ir/jufile?issue_pdf=1799 ۱۳۹۸/۸/۲۳ -  ر اولیۀ آن، ذکر کلمه همان، اگر مطلب در همان صفحه در صورت تکرار منبع بلافاصله پس از ذک  باشد، به همین اکتفا و در غیر این صورت، پس از ذکر کلمه همان، درج...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.