نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۱۹,۸۰۹ نتیجه (۰.۲۹۳ ثانیه)
نتایج علمی
PDF تدوین راهبردهای توسعه شهری با رویکرد توسعه دانش بنیان مورد مطالعه:... https://iueam.ir/article-1-768-fa.pdf ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ -  یهست ایدن در شهرهاگونه این اسگتکهل و خیمگون بنیان؛ همچون بارسلونا، رویکرد دانش محگور هسگتند، دارای های موفق شهر دانگایی که از نمونه کگه ندباشگ مگی داریپا...  
PDF مجله حقوقی http://www.cila.ir/Portal/file/?2567/37.pdf ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ -  .بپردازيم در . دهيم براي رسيدن به اين هدف مطالب قابل طرح را در سه فصل مورد بحث قرار مي لهمـسئ فصل اول پس از نگاهي كلي به آن بخش از مقـررات اساسـنامه ديـوان كـه مـرتبط...  
PDF ( مجموعه مقاله های برگزیده هشتمین همایش پژوهش های ادبی منتشر شده در http://www.anjomanfarsi.ir/pdf/pa8/bargozideh8.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۲۴ -  رمضان رضایی دکتر مریم شریف نسب دکتر صابره سیاوشی دکتر قدرت الله طاهری علیرضا شعبانلودکتر دکتر زینه عرفت پور رضاییعاملیمریمدکترسیده دکتر عبدالحسین فرزاد هزادغلامحسینغلامحسیندکتر...  
PDF اصل مقاله (412 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی http://ccj.iauctb.ac.ir/.../article_510654_f662514639fa134f9efa... ۱۳۹۵/۹/۱۳ -  که بیان می) 2220( بارسلونا. مطالعه قرار گرفته است های غیرکلامی مانند و هم از راه، جمله و متن 8استفاده از واحدهای زبانی مانند کلمه، گروه ای است که این نوع ارتباط با...  
PDF نسخه  Pdf-کیهان http://kayhan.ir/files/fa/publication/pages/.../640_7583.pdf ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ -  به راه افتاد، وقت برنامه ها را پر کرد و صفحه روزنامه ها را سیاه کرد و... باز عوامل فرعی بزرگ شده و زیر ذره بین رفتند، و باز عوامل اصلی، با غرض و بی غرض، حسابشده...  
PDF دریافت-شب کنکور ارشد http://adlpub.com/wp-content/uploads/.../shab-konkore-arshad.pd... ۱۳۹۸/۹/۱۰ -  زمامداران و از علم حقوق دانست که به عمومی است. در قالب این رویکرد حقوق عمومی را نیز می توان شاخه ای یا واحدهای ، اداری یا مالی موجود بین دولتومی درباره کلیه روابط سیاسیینگونه...  
PDF تحلیلشناختی فنای نفس در غزلیات سنایی بر اساس طرحواره حرکتی چکیده... http://jmmlq.azad.ac.ir/.../article_528703_dc51c611f72812776230... ۱۳۹۷/۵/۳۰ -  زبان بازتاب توانا : 8151(بارسلونا .دآیمی دست به هاشناخت اندام اساس بر زیو ن یو فرهنگ یاجتماع شناسیموجب به وجود آمدن زبان ،یاسشندر زبان هینظر نیا یرکارگیبه) 1 توانمی...  
PDF دانلود آغاز دانلود-ایمان قم http://imandaily.ir/archive/send/29-mehr95/586-1395-07-26 ۱۳۹۸/۲/۶ -  وی در ادامه با اشاره به وقوع حوادث جاده ای که منجر به آتش سوزی وسایل نقلیه می شود گفت: در حال حاضر براساس قانون، اطفاء حریق در آتش سوزی های جاده ای به عهده هلال...  
PDF اصل مقاله (619 K)-صنعتی اصفهان http://urs.ui.ac.ir/.../article_20011_f26617191994d4b85e8feddc1... ۱۳۹۵/۶/۲۴ -  اندخود داشته اي كـه روي تحـرك سـكونتي در بارسـلونا مطالعه انجــام شــده اســت، حــاكي از ســهم بــالاي مهــاجرين erukA.3. 1931 بهار، دوازدهم، شماره سوماي،...  
PDF فایل PDF (23032 K)-تالار ترویج و فنون کشاورزی http://agrilib.ir/book_1587.pdf ۱۳۹۷/۸/۱۹ -  هاي جداگانه منتـشر شـد رايش در شماره زراعي و فيزيولوژي و هر گ به -2 :شود هاي زير چاپ و منتشر مي با عنوانمستقلو مجله مجله نهال و بذر به صورت د دي نهال و بذر نژا...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.