نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۸,۴۱۷ نتیجه (۰.۱۱۳ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (593 K) برآورد ارزش اقتصادی باشگاه فوتبال فولاد مبارکه... http://ue.ui.ac.ir/.../article_22419_8aab520c86a192e07f778a82b7... ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ -  elbadulcxE-noN .9 93 اصفهان شهر یبرا سپاهان مبارکه فولاد فوتبال باشگاه یاقتصاد ارزش برآورد ایر موفقیرت برا مررتبط خبرهرای کرردن دنبال شهروندان، بره شردن...  
PDF اصل مقاله (369 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی http://spj.ssrc.ac.ir/.../article_26_6bfce3400585816b539fa2da73... ۱۳۹۵/۳/۱۹ -  24/54±5/52 xam2oVو 02/50±1/07درصد چربی ،سال شدند. باشگاه سپاهان اصفهان و اداره کل ورزش و ،طرح مذکور در کمیته پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی جوانان استان اصفهان مطرح شد...  
PDF دریافت-پرتال جامع علوم انسانی http://www.ensani.ir/storage/.../20170226052404-10088-68.pdf ۱۳۹۶/۱/۵ -  باشگاه سپاهان اصفهان و اداره کل ورزش و جپژوهشی دانشگاه شهیدور در کمیته طرح مذک از موافقت این نهادها عملیات اجرای آن پس از دو جلسه هماهنگی با حضور کلیه اصفهان مطرح شد...  
PDF دانلود فایل چکیده-دانشگاه آزاد واحد نجف آباد https://thesis.iaun.ac.ir/39304919-fa.pdf ۱۳۹۷/۵/۶ -  جامعه آماري پژوهش شامل هواداران باشگاه سپاهان در شهر اصفهان بوده که به دليل نامحدود بودن جامعه آماري، تعداد ۱۱۲ نفر از طريق فرمول حجم نمونه مورد بررسي قرار گرفته...  
PDF مقایسه تأثیر تمرینهای مقاومتی با استراحت فعال و غیرفعال بر آمادگی... http://jsmt.khu.ac.ir/article-1-125-en.pdf ۱۳۹۵/۹/۲۴ -  باشگاه سپاهان اصفهان و اداره کل ورزش و جپژوهشی دانشگاه شهیدور در کمیته طرح مذک از موافقت این نهادها عملیات اجرای آن پس از دو جلسه هماهنگی با حضور کلیه اصفهان مطرح شد...  
PDF اصل مقاله (369 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی http://spj.ssrc.ac.ir/.../pdf_26_6bfce3400585816b539fa2da736b66... ۱۳۹۵/۹/۲۰ -  24/54±5/52 xam2oVو 02/50±1/07درصد چربی ،سال شدند. باشگاه سپاهان اصفهان و اداره کل ورزش و ،طرح مذکور در کمیته پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی جوانان استان اصفهان مطرح شد...  
PDF اصل مقاله (907 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی http://smrj.ssrc.ac.ir/.../article_156_f2d0841e4d27170fce719600... ۱۳۹۶/۷/۲۵ -  بهای بازاریابی آنلاین توسط این باشگاهاتخاذ استراتژی تیم)، جام 19ان اروپا (های حاضر در مراحل نهایی لیگ قهرمانرسمی تمامی تیمسایت وب ،تیم) مورد بررسی قرار گرفت.  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20140924150730-9763-241.pdf ۱۳۹۴/۱/۸ -  خرداد و23شماره مطالعات مدیریت ورزشی عنوان ابزاری برای بازاریابی: تعامل با هوادارن از طریق اینترنت به ای فوتبال ایران، آسیا و اروپاهای حرفهباشگاه ی بررسی و...  
PDF ارزیابی میزان رقابت و انحصار در بازی های المپیک بر مبنای شاخص... http://arsmb.journals.pnu.ac.ir/.../article_4470_1be652c816f6fa... ۱۳۹۷/۳/۳ -  بـازيكن 4محدود كردن رقابت دانست. بنا بر مقررات يوفا هنگامي مجاز بود كه مبلغ، مورد توافق هر دو باشـگاه باشـد در تاكيـد ي رم بر آزادي نقل و انتقال نيـروي كـار حاليكه...  
PDF تبعات جیره بندى آب از محسنات آن بیشتر است-نصف جهان https://www.nesfejahan.net/files/fa/news/1397/.../85264_794.pdf ۱۳۹۸/۸/۱۳ -  شود اصفهانى ها! آمدید تهران، بفرمایید رستوران ما علیرضا منصوریان از اســطوره هاى باشگاه استقلال و ســرمربى سابق آبى ها که ســال پیش جاى خود را به »وینفرد شــفر« داد...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.