نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۸,۶۱۶ نتیجه (۰.۱۴۹ ثانیه)
نتایج علمی
PDF مقایسه انگیزههای وفاداری، سابقه حمایت و میزان حضور هواداران... http://jrsm.khu.ac.ir/article-1-1813-fa.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۹ -  تراکتورسازي تبریـز و سـپاهان اصـفهان نسـبت ـب ه سـایر باشـگاه ه ـاي وفـاداري هـواداران دانسـت. تفاوت در انگی ـزه توان به نوعیلذا تفاوت در این میزان حمایت را می .بیشتر...  
سید سعادت الله صالحی ساداتی-پرتال جامع علوم انسانی http://ensani.ir/fa/163219/profile.aspx ۱۳۹۸/۹/۱۵ -  جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و نیز رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد که بین کیفیت خدمت و قصد حضور مجدد هواداران باشگاه فوتبال سپاهان اصفهان...  
PDF شماره 2908 شنبه 19 فروردین-نصف جهان http://nesfejahan.net/files/fa/news/1396/1/17/17621_587.pdf ۱۳۹۶/۱/۱۹ -  هنرمندانى است که به شدت مورد علاقه هواداران باشگاه سپاهان است و خیلى او را دوست دارند سلامت خون ایرانى ها بالاتر از آمریکایى هاست انتخابات پیش رو سرنوشت ساز...  
PDF اصل مقاله (593 K) برآورد ارزش اقتصادی باشگاه فوتبال فولاد مبارکه... http://ue.ui.ac.ir/.../article_22419_8aab520c86a192e07f778a82b7... ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ -  elbadulcxE-noN .9 93 اصفهان شهر یبرا سپاهان مبارکه فولاد فوتبال باشگاه یاقتصاد ارزش برآورد ایر موفقیرت برا مررتبط خبرهرای کرردن دنبال شهروندان، بره شردن...  
PDF اصل مقاله (369 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی http://spj.ssrc.ac.ir/.../article_26_6bfce3400585816b539fa2da73... ۱۳۹۵/۳/۱۹ -  24/54±5/52 xam2oVو 02/50±1/07درصد چربی ،سال شدند. باشگاه سپاهان اصفهان و اداره کل ورزش و ،طرح مذکور در کمیته پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی جوانان استان اصفهان مطرح شد...  
PDF دانلود فایل چکیده-دانشگاه آزاد واحد نجف آباد https://thesis.iaun.ac.ir/39304919-fa.pdf ۱۳۹۷/۵/۶ -  جامعه آماري پژوهش شامل هواداران باشگاه سپاهان در شهر اصفهان بوده که به دليل نامحدود بودن جامعه آماري، تعداد ۱۱۲ نفر از طريق فرمول حجم نمونه مورد بررسي قرار گرفته...  
PDF مقایسه تأثیر تمرینهای مقاومتی با استراحت فعال و غیرفعال بر آمادگی... http://jsmt.khu.ac.ir/article-1-125-en.pdf ۱۳۹۵/۹/۲۴ -  باشگاه سپاهان اصفهان و اداره کل ورزش و جپژوهشی دانشگاه شهیدور در کمیته طرح مذک از موافقت این نهادها عملیات اجرای آن پس از دو جلسه هماهنگی با حضور کلیه اصفهان مطرح شد...  
PDF اصل مقاله (369 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی http://spj.ssrc.ac.ir/.../pdf_26_6bfce3400585816b539fa2da736b66... ۱۳۹۵/۹/۲۰ -  24/54±5/52 xam2oVو 02/50±1/07درصد چربی ،سال شدند. باشگاه سپاهان اصفهان و اداره کل ورزش و ،طرح مذکور در کمیته پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی جوانان استان اصفهان مطرح شد...  
PDF اصل مقاله (907.03 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی https://smrj.ssrc.ac.ir/.../article_156_f2d0841e4d27170fce71960... ۱۳۹۸/۱۲/۴ -  بهای بازاریابی آنلاین توسط این باشگاهاتخاذ استراتژی تیم)، جام 19ان اروپا (های حاضر در مراحل نهایی لیگ قهرمانرسمی تمامی تیمسایت وب ،تیم) مورد بررسی قرار گرفت.  
PDF اصل مقاله (907 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی http://smrj.ssrc.ac.ir/.../article_156_f2d0841e4d27170fce719600... ۱۳۹۶/۷/۲۵ -  بهای بازاریابی آنلاین توسط این باشگاهاتخاذ استراتژی تیم)، جام 19ان اروپا (های حاضر در مراحل نهایی لیگ قهرمانرسمی تمامی تیمسایت وب ،تیم) مورد بررسی قرار گرفت.  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.