نتایج جستجو
صفحه ۵ | ۳,۶۱۰ نتیجه (۰.۱۳۶ ثانیه)
نتایج علمی
PDF   مقایسهی تغییرات مکانی پذیرفتاری مغناطیسی و برخی از عناصر سنگین در... http://www.agri-shahinshahr.ir/.../magh.abokhak.anasorsangin (1... ۱۳۹۶/۶/۱۴ -  بستر است آهـن ي ذوبي لنجانات اصفهان صنايعي چون كارخانـه در منطقه ي سيمان سپاهان و مجتمع فولاد مباركه قـرار دارد، ، كارخانهاصفهان اين . همچنين معدن سرب و روي باما در...  
PDF متن کامل (PDF)-دانشگاه علوم پزشکی مازندران http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-9801-fa.pdf ۱۳۹۷/۱/۲۱ -  است. سلاپاهان شلاهر از سلامت شلامال بلاا کلاوه کیللالاومتری معلالادن 7صلالافه و از سلالامت غلالار د لاصلالاله . هدف ایر )4ر شما ه تصوی سر و وی باما ررا دا د مطالعه...  
PDF بررسی تغییرات مکانی عناصر سنگین خاک اصفهان http://www.agri-borkhar.ir/.../magh.abokhak.anasorsangin.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۹ -  بستر است آهـن ي ذوبي لنجانات اصفهان صنايعي چون كارخانـه در منطقه ي سيمان سپاهان و مجتمع فولاد مباركه قـرار دارد، ، كارخانهاصفهان اين . همچنين معدن سرب و روي باما در...  
PDF اصل مقاله (526 K) بررسی چالش های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و... http://prb.iauctb.ac.ir/.../article_524323_8d348557f73a079122d0... ۱۳۹۵/۹/۱۹ -  اما حرو این کشو ها ر مسطقه ایجاب می کسی که چالش هاا مودور ر این مسطقره ا نس به ستاس خا دی کشو ر رو رهه اختا شساسایی و با سی کستم. همچسرتن ستا بااا فسم بستا...  
PDF دانلود رمان https://fooji.ir/.../vaghti-br-1-mard-mobtala-shodam-book.pdf ۱۳۹۸/۹/۲۳ -  در. داشت فاصله باما چهارراه2 تنها مرحومم عموی خانه یک در همگی واقع در داشت قرار میگفتیم عریز او به که دربرزگمام مرحومم،خانه ما زندگی منطقه.بود دورتر ازما کمی که ام...  
PDF اصل مقاله (1.03 MB)-سازمان بورس اوراق بهادار http://newjournal.seo.ir/.../article_11125_6fbd04212699206b4587... ۱۳۹۷/۹/۹ -  نظریه سبد سهام خوبی ایده استفاده از سبد سهام در جهت مدیریت ریسک را نشان می سازی در محتویات پرتفوی آن را در برابر بخشی از ریسک موسوم به ریسک با تنوعموضوع است که...  
PDF اصل مقاله (879 K)-صنعتی اصفهان http://nrgs.ui.ac.ir/.../article_21125_71f1da08a1b082432c70fbd8... ۱۳۹۶/۱/۱۵ -  اص ل وم ن یتثب یواح واژگان ها با که ک آد واژه اک اش اکه یخاص یهاب اف بطة کا چیبا اد ه آنکهیب ش ن یم نینش هم گریک ی یفیها برقراک کر (شرواژه نیب یت او کیتشر ای...  
PDF اصل مقاله 1.54 MB http://www.pfbaj.ir/.../article_102318_d04641ecd8e5396fad88615e... ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ -  این موضوع در مورد بسیاري از جرایمی که وصف فراملی دارند از جمله قاچاق انسان و هاي گونه جرایم نیز همکاري کند. اگرچه دربارۀ این صدق می ،گردان روانتجارت مواد مخدر و...  
PDF اصل مقاله 257.29 K http://www.pfbaj.ir/.../article_102318_2312381fa70d0b5ea855bbe3... ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ -  حتی نتوانسته است اثرات مثبتی را در فرایند مقابله با هایی مانند محاکمه دزدان دریایی در کشورهاي ثالث نیز در عمل با توسل به روش رو محاکمۀ متهمان به دزدي دریایی در...  
PDF انتخاب پرتفوی بهینه با استفاده از سیستم خبره در محیط فازی ممدانی چکیده http://journals.atu.ac.ir/.../article_8369_055240801e8a012cfb59... ۱۳۹۸/۸/۲۳ -  به همین علت، این پهژوهش بسیار مهم می پرتفوي انتخاب مسئله .باشند می تكنیكی و بنیادي هاي و تحلیل تكنیكی را برگزیده و سپس به منظور ها با استفاده از هر دو روش تجزیه و...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.