نتایج جستجو
صفحه ۶ | ۳,۵۸۷ نتیجه (۰.۱۷۶ ثانیه)
نتایج علمی
PDF نمود استمراری در زبان فارسی بر اساس نظریة پیشنمونگی-دانشگاه الزهرا(س) http://jlr.alzahra.ac.ir/.../article_3603_ff1d446c7fe8c45945c11... ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ -  باناگون وآثار گ فعول بوه عنووان ابتودای در »موی «نشوانه به ووودِو یش یکسان بودهکم و باما ده باشد، استفاده نکر شناسی شناختی معنا دیدگاهآیا از رسد این است کهکه به ذهن...  
PDF دانلود فرمت PDF http://cdn.romandooni.ir/uploads/SizdahHashtadonoh.pdf ۱۳۹۷/۶/۳ -  بیخیال چشم غره هاي ساره!غذامون که تموم شد یا بهتره بگم من که سیر شدم از جا بلند شدیم و از رستوران بیرون زدیم.مهرناز همونطور که جاي لگد ساره رو،روي شلوار لی ش...  
PDF تجاری شدن تریاک در اقتصاد ایران دوره قاجار-دانشگاه الزهرا(س) http://hii.alzahra.ac.ir/.../article_2510_225d6398c8514b39c856e... ۱۳۹۶/۳/۳۱ -  این رابطب اب تگ از آنجا با هاود آما ه داری م دیگر از لیورها پییرفت سرمای است ل این د دست لیاورها در حاال ارد ر ابات متقابا تجااری شا ن لا در در ن های توسع گ...  
PDF اصل مقاله (685 K)-دانشگاه الزهرا(س) http://ijar.alzahra.ac.ir/.../article_425_ef7a4d4a6cf1d4da11b07... ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ -  مال موفقیت طرفین نیز بیشتر استاحت، تصمیمات اخذ شده در فرایند مذاکره بهتر باشد باما آلدرد و ( نتیجه حاصل شده بهینه نخواهد بود ؛نتوان به عوامل اثرگذار بر مذاکرات پی...  
PDF دریافت سند http://www.ararc.ir/fa/file/697/download?token=XdC9PR-f ۱۳۹۷/۱/۴ -  کلیه ی حقوق مادی و معنوی اثر متعلق به مرکز پژوهشی آرا می باشد. ویرایش اول - بهار 6931 طراحی جلد و صفحه آرایی وچاپ: واحد گرافیک مؤسسه پیام رسان حکمت و...  
PDF لینک دانلود رمان سیزده هشتاد و نه http://up.hefyan.ir/tooptarinha/Roman/13.89.roman.pdf ۱۳۹۷/۴/۱۴ -  جوییدم رو غذام مگه؟بیخیال میشد سرش چیزا این گشنه آدمه که همونطور مهرناز.زدیم بیرون رستوران از و شدیم بلند جا از شدم سیر که من بگم بهتره یا شد تموم : گفت میتکوند...  
PDF اصل مقاله 1.01 MB-سایت دانشگاه گیلان https://interpolitics.guilan.ac.ir/.../article_3702_f0ef561a672... ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ -  باه مخت ف به اش ام متفا ی در ر ابو رفتارهای ر سیه امری ا بر د یافته مهاار » سات ری«پار ژ یا دلباه د ر ا باما ضعف ر سیه یدلبه 1991مثام، در دهه فار ددیاددطرب ی یا...  
PDF اصل مقاله (654 K) منطق ابهری در بیان الاسرار-دانشگاه تهران https://journals.ut.ac.ir/.../article_63729_3d67d38a447cd43a296... ۱۳۹۶/۸/۲۸ -  هر یک مشتمل است بر منطق، فیزیک، و متافیزیک ها ابهری به خط خویش بر آغاز همۀ آننسخۀ اصل برای خود رونویسی کرده و آید تقدیم و تحقیق بخش آنچه در پی می.ستیادداشت إنهاء...  
PDF تبیین نقش آموزش و پرورش در مهندسی فرهنگی کشور-دبیرخانه شورای عالی... https://sccr.ir/Files/11628.pdf ۱۳۹۸/۵/۸ -  ازآنجاکه امروزه، آموزش وپرورش، دوره گذار از وضع موجود، به سوي آموزش وپرورش تحـول کند، لذا دراین پژوهش، مراد ازآموزش وپرورش، نظام تربیت ري مییافته برمبناي سندتحول...  
PDF گزارش تحلیل مهارتی نیروی کار مبتنی بر دینامیک اشتغال-وزارت تعاون کار... https://karafarini.mcls.gov.ir/icm_content/.../264730_orig.pdf ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ -  بهحوزه خواهند دا نیدر ا کنندهنییتع ینقش ت،یدر سطح رسته فعال طورنیو هم ملی سطح در یتح ،یقتصادا یاهتیعالفاز رشته ی. برخکنندیرا تجربه نم نییپا ای یبه رشد منف وکاری...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.