نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۳,۵۳۷ نتیجه (۰.۱۷۱ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (278 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی http://fej.iauctb.ac.ir/.../pdf_511499_2f8e50d235c2bb3d82507139... ۱۳۹۵/۹/۱۱ -  بدین ترتیب از یکسو بخش خصوصی واگذار گردیده است و انتظار می رود در آینده نیز ادامه سرمایه گذاران با خرید سهام از بازده آن منتفع شده و از سوي دیگر با مورد توجه قرار...  
PDF تاثیر دیابت، اختلاﻻت چربی، مصرف سیگار و برخی دیگر از عوامل خطرساز در... http://ijem.sbmu.ac.ir/article-1-1076-en.pdf ۱۳۹۶/۱/۸ -  ندگيري شد پي ۰۸ در سنين کمتر از بوده و علت اصلي مرگ ،عروق کرونر ميزان . مشاهده گرديدسال ميزان آن در مردان بالاتر از زنان مرگ . مغزي در زن و مرد مساوي بودي مرگ...  
PDF اصل مقاله (383 K) الگوی پراکنش مکانی وی‌ول (Quercus libani Oliv) در... http://ijfpr.areeo.ac.ir/.../article_112880_fc738bbdfb2f36f9864... ۱۳۹۶/۷/۴ -  مريوان پرداختند. هايسه گونه بلوط در جنگل محيط وسعت، اهميت مسائل از نظر ي زاگرسهاجنگل خاك و توسعه منابع آبي از اهميت خاصي زيستي، حفظ دليل مشكلات اجتماعي ههاي اخير باما...  
PDF دانلود این مقاله فایل مرتبط 1-موسسه آینده روشن http://intizar.ir/images/docs/files/000000/nf00000995-1.pdf ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ -  مشممماور شممم،کت از تی ط بد تیر یمحمدا به مد و باما مه 1333اهمه یآشممممممدوگ کننمد مشممممماوران هدهشمممممده بوا سمممممبب یز یر و برنامه یویق تدکر سمممممنار یطر هدت...  
PDF مدل ساختاری جهت شناسایی مؤلفههای استراتژیک اثربخش بر نهادینهسازی... http://tms.atu.ac.ir/.../article_1210_6aca5b736cb1a26e4fe27a7ce... ۱۳۹۶/۶/۱ -  در این م هاي بالاي ترقي صعود سازمان به پله تواند منجر بههاي استراتژیک مؤثر ميدیدگاه اید مورد سازي فناوري جدید باما آنچه که پيش از نهادینه ).9002 ,la te oseMگردد...  
PDF اصل مقاله (175 K) رابطه مؤلفه‌های راهبردهای یادگیری با مؤلفه‌های... http://nea.ui.ac.ir/.../article_19103_11d235a56dfaec5d7eda910d0... ۱۳۹۵/۶/۲۴ -  له و ابعاد آن و یافتن و اجراي راه حل آن استأشناختی یا مس (.7731خرازي،)برند مسایل گوناگون راهبردهاي یکسان به کار نمی عنوان فرایندهاي دها را باما این راهبر.  
PDF متن کامل (PDF) https://frooyesh.ir/article-1-889-fa.pdf ۱۳۹۷/۳/۶ -  آمیگدال، در پردازش هیجانات نقش اساسی ایفا می در این ناحیه از مغز دچار چار نقص در پردازش هیجانات هستند ه داست بیمارانی ک تلا باما به طور کلی آنچه اهمیت دارد این است...  
PDF Full text [pdf] [PDF 833 kb]-انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران http://www.phypha.ir/.../browse.php?a_id=790&slc_lang=en&am... ۱۳۹۴/۱/۱۸ -  است اصلی این دارو است، تنها از طریق سیستم اپیویدی نیست بلکه نور اپی نفرین و سرتونین نیز باز جذباثرات مهاری بر روی ه درستی مکانیسم دقیقی هنوز باما در مورد مرفین، [.  
PDF مقایسه اثر 4هفته تمرین قدرتی به دو روش مقاومت سازگارپذیر و یکنواخت بر... https://jsmt.khu.ac.ir/article-1-97-en.pdf ۱۳۹۷/۴/۱۱ -  سه جلسه در هر هفته هفته و 4ند و به مدت نواخت قرار گرفتپذیر و یکگروه تمرین قدرتی مقاومت سازگار در دو فیبصورت تصاد تمرین در گروه مقاومت جام شد تکرار ان 0با در سه...  
PDF اصل مقاله (203 K)-انجمن علمی فلسفه دین ایران http://journal.philor.org/.../pdf_1375_f578a04ee17c8e4254c3f267... ۱۳۹۷/۱/۳ -  در این وود فصلی از کتاب خود دربارة فضایل عقلانی را به آن اختصاص داده ارائه و سپس، بر اساس این تحلیل، به باور دینـی ِمبتنـی بـر تحلیلی از این فضیلت عقلانی شود.  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.