نتایج جستجو
صفحه ۸ | ۳,۴۱۳ نتیجه (۰.۹ ثانیه)
نتایج علمی
PDF file_downloadدانلود فایل PDF-دانشگاه شهید بهشتی http://jpap.sbu.ac.ir/article/download/25270/7834 ۱۳۹۸/۲/۲ -  شودامری حیاتی برای سازمان محسوب می مهم کیفی پژوهشبررسی این موضوع از روش برای. استها نگهداشت نیروی انسانی مستعد در بانک حاکی از آن بود که معیارهای جذب و مدیر بانکی...  
PDF اصل مقاله (236 K) صفت تفضیلی در حوزه‏ی کسره‏ی اضافه-صنعتی اصفهان http://jrl.ui.ac.ir/.../article_17250_4d0edb2abb43ad1219bc5b2c6... ۱۳۹۵/۶/۲۴ -  از شود که آیا صفت تفضیلی با همین فرافکن وارد ساخت آورد. اما این سئوال مطرح می یک گروه نقشی را به وجود می شود. شود و یا در درون فرافکن دیگري با عناصر این حوزه...  
PDF مقایسه شاخصهای ترکیب بدن دانشجویان پرستاری- مامایی دانشگاه علوم پزشکی... http://jhad.kmu.ac.ir/.../browse.php?a_id=255&slc_lang=en&a... ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ -  1مور سؤاح قرار گرفته اس ( وجو ار یمتفاوت یهامخکل روش نیرفع ا یبرا یریا گبدن را انادازه یچرب عیو توز بیکه قا رند ترک ها موجب روش نیا یایو مزا بی، معاکنند، اما...  
PDF دانلود این فایل پی دی اف-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی http://journals.sbmu.ac.ir/me/article/download/5948/5117 ۱۳۹۳/۱۲/۷ -  بیمار واقعی باما ،است هایی در خصوص بالینی با چالش آموزشند در فرایباشد. پذیر نمی اخلاقی امکان ی آموزشو رضایت پزشک از فرایند آموزشرضایت بیمار، رضایت دانشجو از س مثلث...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://qums.behdasht.gov.ir/uploads/13910919.pdf ۱۳۹۴/۵/۲ -  زیرا وقوع این عوارض برای کودکان خطرناک است و می تواند آنھا را به مرگ نزدیک کند وه بر توجه به اورژانس ھا، بیماری ھای شایع این قشر از جامعه نیز در این کنگره به بحث...  
PDF متن کامل (PDF) https://frooyesh.ir/article-1-889-fa.pdf ۱۳۹۷/۳/۶ -  آمیگدال، در پردازش هیجانات نقش اساسی ایفا می در این ناحیه از مغز دچار چار نقص در پردازش هیجانات هستند ه داست بیمارانی ک تلا باما به طور کلی آنچه اهمیت دارد این است...  
PDF اصل مقاله (132 K) رابطه اقتصاد و سیاست در الوس جغتای-دانشگاه آزاد... http://history.bojnourdiau.ac.ir/.../article_517789_ecb0b6d4f61... ۱۳۹۷/۴/۳ -  طرفین این دعواي بزرگ از زمان نخستین جانشنین جغتاي تا زمان حکمرانی دوا ادامه داشت رسیدن در میان مدعیان قدرت در ه عنوان روشی براي به قدرتاخوشایند باما همین مسئله...  
PDF دریافت-پورتال نماز http://qunoot.net/.../attachfile-1499252932vkt2gh2m6y8l.pdf ۱۳۹۶/۴/۳۰ -  اند ، مفيد دانستهو نشاط و برطرف نمودن غم و اندوهرا براي ايجاد شادي البلاغه نماز خواندن نهج سلامت بر را بودن مذهبي تأثير مختلف، هايفرهنگ در گرفته صورت متعدد...  
PDF Full text [pdf] [PDF 534 kb]-انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران http://www.phypha.ir/.../browse.php?a_id=288&slc_lang=en&am... ۱۳۹۴/۱/۱۸ -  از یبرا. استفاده شد برای سنجش آستانه درد kcilf liaT تکرار استرس .ظاهر شد ی پر درداثر آن بصورتعد ساعت سوم به باما از جاد نمود یابیدردی پس از اعمال، ساعت یکتا استرس :ها...  
PDF تمایز فلسفه ابن سینا و ارسطو به روایت کتاب تهافت ابن رشد-دانشگاه امام... http://avecinnianphilosophy.isuw.ac.ir/.../article_25990_8bd64a... ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ -  اين مقاله صرفاً به جهت سوم ابن هایای از تفاوت اين نقدها برای رسیدن به مجموعه دهد. پردازد و جز در موارد خاص، نوع نقد يا پاسخ آن را مورد بحث قرار نمي مي به نتايج...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.