نتایج جستجو
صفحه ۸ | ۳,۶۱۰ نتیجه (۰.۱۹۱ ثانیه)
نتایج علمی
PDF متن کامل (PDF) https://frooyesh.ir/article-1-889-fa.pdf ۱۳۹۷/۳/۶ -  آمیگدال، در پردازش هیجانات نقش اساسی ایفا می در این ناحیه از مغز دچار چار نقص در پردازش هیجانات هستند ه داست بیمارانی ک تلا باما به طور کلی آنچه اهمیت دارد این است...  
PDF Full text [pdf] [PDF 833 kb]-انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران http://www.phypha.ir/.../browse.php?a_id=790&slc_lang=en&am... ۱۳۹۴/۱/۱۸ -  است اصلی این دارو است، تنها از طریق سیستم اپیویدی نیست بلکه نور اپی نفرین و سرتونین نیز باز جذباثرات مهاری بر روی ه درستی مکانیسم دقیقی هنوز باما در مورد مرفین، [.  
PDF اصل مقاله (132 K) رابطه اقتصاد و سیاست در الوس جغتای-دانشگاه آزاد... http://history.bojnourdiau.ac.ir/.../article_517789_ecb0b6d4f61... ۱۳۹۷/۴/۳ -  طرفین این دعواي بزرگ از زمان نخستین جانشنین جغتاي تا زمان حکمرانی دوا ادامه داشت رسیدن در میان مدعیان قدرت در ه عنوان روشی براي به قدرتاخوشایند باما همین مسئله...  
PDF نسبت خیال با معرفت در فلسفه ملاصدرا-دانشگاه پیام نور http://pms.journals.pnu.ac.ir/.../article_4439_a45c3fdd0913ae01... ۱۳۹۷/۵/۴ -  يتيدوجوم زا تفرعم هك اجنآ زا زا نهذ رد يملع روص لاصتا و تسا رادروخرب هچراپكي ناكما لايخ قيرط يم ريذپ دوش تفرعم ره يانب گنس لايخ ، تسا ديدج .5. تاكاردا راتخاس زا...  
PDF اصل مقاله (165 K)-دانشگاه آزاد اسلامی تبریز http://jwsf.iaut.ac.ir/.../article_519817_547f24fedbb02923dfdb3... ۱۳۹۷/۴/۱۱ -  مرد است یض میان زن وعدال بر وجود نابرابري و تب ، کرده و بسیاري از موارد دیگر مردان تحصیل ، راد صمدي) کاهدکرده می زنان تحصیل شارکت دختران وو این گونه مسائل تبعیض...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://mbs.behdasht.gov.ir/uploads/13910919.pdf ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ -  زیرا وقوع این عوارض برای کودکان خطرناک است و می تواند آنھا را به مرگ نزدیک کند وه بر توجه به اورژانس ھا، بیماری ھای شایع این قشر از جامعه نیز در این کنگره به بحث...  
PDF متن کامل (PDF)-دانشگاه علوم پزشکی اراک http://jams.arakmu.ac.ir/article-1-1077-fa.pdf ۱۳۹۸/۱۱/۳ -  داخل ه از وازوپرسین باما تزریق یک دوز اندك (. 64-74)گردد هسته منزوي حساسیت برادیکاردي رفلکسی را تغییر نمی دهد، جا ه ب رفلکس را به مقادیر بالاتر ضربان قلب جاtniop...  
PDF ارزیابی جوامع زیستی، کیفیت آب و پتانسیل آبزی پروری دریاچه اردلان در... http://isfj.ir/article-1-1896-en.pdf ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ -  مخا آ ارسلار عار 83º10´سر مختصات هغرافیااوآ شارستار سرا ط شرقآ و سر محل روساتای ارسلار 74º31´شیالآ و باما 4631سر ساا س انن .)1شکل ( اس ش ه واقع منلدا مکتار از اراضآ...  
PDF آسیب‌شناسی زمینه‌های علمی در تمدن اسلامی از دیدگاه سید حسین نصر http://journal.isihistory.ir/article-1-38-fa.pdf ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ -  شر اخت هرایتاسلامي و روابط آن با دولخلافت تارنخ غرب درازنای ان علرل در رود. به شاار مي» ش اسيغرب«ترن ب یاد نظری در مهم ،سقوطان علل زمی ه سقوط آرام آرام اقتصادی...  
PDF اصل مقاله (1808 K)-دانشگاه تهران https://journals.ut.ac.ir/.../article_63892_84b9a5caeae8280218f... ۱۳۹۶/۹/۱۵ -  سیییر وبا طب قه ده ند ها و یا ت زیع م یاوی اطا ارا ئه ومیتک بوستک ب نابرایم برار بر ورد د قت )0102 ,ieazeR & imetaF هار مارر ماتری ها از باماتک بوسبلی و دقت تک ، ا...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.