نتایج جستجو
صفحه ۹ | ۳,۶۱۰ نتیجه (۰.۲ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (814 K)-سایت دانشگاه یزد http://anm.yazd.ac.ir/.../pdf_447_239f42ebe77537b8666137c172db1... ۱۳۹۶/۹/۱۴ -  کالکوپیریت به صورت اکسولوشن در جهت کلیواژهاي اسفالریت این پژوهش گرمابی باشد. يها محلولبا روي در سهیدر مقار عنصر سرب به دلیل تحرك کمت تواند یمته نشین شده که این...  
PDF ارزیابی جوامع زیستی، کیفیت آب و پتانسیل آبزی پروری دریاچه اردلان در... http://isfj.ir/article-1-1896-en.pdf ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ -  مخا آ ارسلار عار 83º10´سر مختصات هغرافیااوآ شارستار سرا ط شرقآ و سر محل روساتای ارسلار 74º31´شیالآ و باما 4631سر ساا س انن .)1شکل ( اس ش ه واقع منلدا مکتار از اراضآ...  
PDF اصل مقاله (696 K)-دانشگاه بوعلی سینا همدان https://rjir.basu.ac.ir/.../article_1340_7c6bd3ecc87e8ea15e879b... ۱۳۹۶/۴/۱۸ -  روش مورد استفاده در این پژوهش مقایسه بردارند. شناخت قالات و اسنادی است که اطلاعاتی در خصوص موضوع مربوطه دربرداری از کتب، مفیش ی دو انقلاب از این های بسیج و اعتراض...  
PDF تحلیل انتقادی، مقایسهای مواجهۀ اهل سنت و ابنتیمیه با فضایل فاطمۀ زهرا{ http://pke.journals.miu.ac.ir/.../article_3551_dc83695ca7a81772... ۱۳۹۸/۹/۲ -  نمونه برخی او را از اقطاب صوفیه و بعضی وی را از دشمنان تصوف برشمرده {به ویژه حضرت فاطمه زهرا بیتتیمیه در خصوص اهلنقطه نظر ابن ،دیگر است. ه سلَّم آنان بیل مگاهی...  
PDF تأثیر ترکیبات مختلف فساد بر جذب سرمایه در کشورهای همتراز سطح توسعه... https://aes.basu.ac.ir/.../article_2252_17ecf4852dcf75865e5f008... ۱۳۹۷/۳/۲ -  وجودی که های موجود در جذب آن، توجه بسیاری به محدودیتدلیل بهبرای این کشورها برخوردار است و ویژه هگذاری، باما عوامل متعددی وجود دارد که منافع حاصل از سرمایه ؛شودگذاری...  
PDF اصل مقاله (772 K)-دانشگاه تهران https://jalit.ut.ac.ir/.../article_65371_6286abc3509f43668000fb... ۱۳۹۷/۱/۴ -  بر اا بر معنا یمبتن اریمع نيا ،کندیم یجمله بررس . با شودمی لیواره تشک که خود حداقل از دو جمله ستا یمرکب ةبه صورت جمل ايشود و یم انیساده ب مورد واکاوی قرار دو زبان...  
PDF زیر گونه های اختلال شخصیت ضذ اجتماعی، ارتباط آن با اضطراب و همبودی آن... http://jcp.semnan.ac.ir/.../article_2111_1b05c07bb305efcced1088... ۱۳۹۷/۴/۱۷ -  ثژژ ا تفضژژضن ااژژ اي يايا اتژژل ش صيتژژضد رژژد اعل ژژب ي از پ لژژ بم ژژد م ژژ ي مض ژژ هژب از نزمژ ثژ ا ت ضژد يايه ثژب نزمژ ارژر اة شلژد ا ژدازه هضژ صژد. ث ا اتل...  
PDF اصل مقاله (165 K)-دانشگاه آزاد اسلامی تبریز http://jwsf.iaut.ac.ir/.../article_519817_547f24fedbb02923dfdb3... ۱۳۹۷/۴/۱۱ -  مرد است یض میان زن وعدال بر وجود نابرابري و تب ، کرده و بسیاري از موارد دیگر مردان تحصیل ، راد صمدي) کاهدکرده می زنان تحصیل شارکت دختران وو این گونه مسائل تبعیض...  
PDF تمایز فلسفه ابن سینا و ارسطو به روایت کتاب تهافت ابن رشد-دانشگاه امام... http://avecinnianphilosophy.isuw.ac.ir/.../article_25990_8bd64a... ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ -  اين مقاله صرفاً به جهت سوم ابن هایای از تفاوت اين نقدها برای رسیدن به مجموعه دهد. پردازد و جز در موارد خاص، نوع نقد يا پاسخ آن را مورد بحث قرار نمي مي به نتايج...  
PDF بررسی دیدگاه اشاعره و ابن عربی در مسئلۀ خلق مدام-جامعه المصطفی... http://pke.journals.miu.ac.ir/.../article_3524_5066fcca137cb786... ۱۳۹۸/۹/۲ -  اُ )715: 51، ج4731 (طباطبایی،.است شود، این است که منظور از آفرینشکثر مفسران قرآن دریافت میآنچه که از تفسیر ا خلاف آنان، ه عربی باما ابن ،نخست در آیه، ابداء و از خلق...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.