نتایج جستجو
صفحه ۹ | ۳,۴۱۳ نتیجه (۰.۲۱۱ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (814 K)-سایت دانشگاه یزد http://anm.yazd.ac.ir/.../pdf_447_239f42ebe77537b8666137c172db1... ۱۳۹۶/۹/۱۴ -  کالکوپیریت به صورت اکسولوشن در جهت کلیواژهاي اسفالریت این پژوهش گرمابی باشد. يها محلولبا روي در سهیدر مقار عنصر سرب به دلیل تحرك کمت تواند یمته نشین شده که این...  
PDF تمایز فلسفه ابن سینا و ارسطو به روایت کتاب تهافت ابن رشد-دانشگاه امام... http://avecinnianphilosophy.isuw.ac.ir/.../article_25990_9823d3... ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ -  اين مقاله صرفاً به جهت سوم ابن هایای از تفاوت اين نقدها برای رسیدن به مجموعه دهد. پردازد و جز در موارد خاص، نوع نقد يا پاسخ آن را مورد بحث قرار نمي مي به نتايج...  
PDF برای خوانش این هفته نامه به شکل پی دی اف، به اینجا اشاره کنید.-خراسان... http://www.khorasanzameen.net/php/pdf/omaid_964.pdf ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ -  فدراسیون فوتبال آسیا اسامی ده بازیکن برتـر قاره آسیارااعشم کرد که به اساس این فهرس: منصور فقیریار دروازه بان تیـم ملی فوتبال کشور برترین دروازه بان قاره آسیا...  
PDF بررسی تفاوتهای جنسیتی در سطوح مختلف سرمایهی اجتماعی مطالعهی موردی:... http://journals.sabz.ac.ir/scds/article-1-87-fa.pdf ۱۳۹۶/۶/۲۹ -  یابدهاي مختلف و جامعه دسترسی میهاي موجود در گروهکه فرد از طریق آن به منابع و حمایت فرض بر این است که زنان و . ي اجتماعی زنان و مردان در تهران استي سطوح مختلف...  
PDF بررسی تاثیر انگ بر کیفیت زندگی مبتلایان به ا چآی وی/ ایدز یک مطالعه... http://jqr.kmu.ac.ir/files/.../abachi-A-10-114-1-7dc9e0b.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۰ -  گذارد می اثر وی زندگی بر کیفیت که است تضاد همین. دهد می قرار افراد عادی با تضاد در را او، زندگی موقعیت که فردی یا VIH) دزیا /یو یآ به اچ یانمبتلا یزندگ کیفیت بر...  
PDF تمایز فلسفه ابن سینا و ارسطو به روایت کتاب تهافت ابن رشد-دانشگاه امام... http://avecinnianphilosophy.isuw.ac.ir/.../article_25990_8bd64a... ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ -  اين مقاله صرفاً به جهت سوم ابن هایای از تفاوت اين نقدها برای رسیدن به مجموعه دهد. پردازد و جز در موارد خاص، نوع نقد يا پاسخ آن را مورد بحث قرار نمي مي به نتايج...  
PDF اینجا-میراث مکتوب http://www.mirasmaktoob.ir/fa/system/files/.../ezsdinkashi.pdf ۱۳۹۷/۲/۱۹ -  1 تاريخ تمدن گردد که از پیشینةگاه مقدور میو تعالی يک جامعه آن بدون شک ترقّی چه از اسلاف بر جای مانده است با بینشی علمی و به دور از هر خود آگاه باشد و آن ای ارزشمند...  
PDF -انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران http://www.phypha.ir/ppj/.../ssemnan-A-10-192-2-f69d0d1.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۰ -  سوم به باما از جاد نمود یابیدردی پس از اعمال، ساعت یکتا استرس :ها افتهی ازاسترس را ی ناشی نتوانست پردردrivimatlesOتجویز . شد آن یضمن القاء تحمل در آنالژزیای استرس، منجر...  
PDF مقایسه اثر 4هفته تمرین قدرتی به دو روش مقاومت سازگارپذیر و یکنواخت بر... https://jsmt.khu.ac.ir/article-1-97-en.pdf ۱۳۹۷/۴/۱۱ -  سه جلسه در هر هفته هفته و 4ند و به مدت نواخت قرار گرفتپذیر و یکگروه تمرین قدرتی مقاومت سازگار در دو فیبصورت تصاد تمرین در گروه مقاومت جام شد تکرار ان 0با در سه...  
PDF بررسی و نقد کتاب اقتصاد سیاسی بین الملل نوشته روی اسمیت.pdf Download... http://iirjournal.ir/index.php/fa/component/.../166.html ۱۳۹۶/۹/۷ -  .شود. افزون بر این این کتاب این شناخت را به خواننده می دهد که چگونه رشته اقتصاد سیاسی بین الملل در طی زمان ایجاد شده و برخی از رویه هاي سابق این رشته تا چه...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.