نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۱,۳۳۷ نتیجه (۰.۱۰۸ ثانیه)
نتایج علمی
PDF ارزیابی کارایی هزینه ای در صنعت بانکداری ایران طی سا لهای... http://jpbud.ir/article-1-844-fa.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۴ -  الگوي مورد استفاده مدل ناکارايي متغير در زمان بتيس و کولي (2991) و داده هاي مورد استفاده شامل اطلاعات ده بانک دولتي و چهار بانک خصوصي است. نتايج نشان مي دهد...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20131109095841-9884-100.pdf ۱۳۹۴/۱/۸ -  الگوي مورد استفاده مدل ناکارايي متغير در زمان بتيس و کولي (2991) و داده هاي مورد استفاده شامل اطلاعات ده بانک دولتي و چهار بانک خصوصي است. نتايج نشان مي دهد...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-649-156485.pdf ۱۳۹۶/۷/۱۰ -  الگوي مورد استفاده مدل ناکارايي متغير در زمان بتيس و کولي (2991) و داده هاي مورد استفاده شامل اطلاعات ده بانک دولتي و چهار بانک خصوصي است. نتايج نشان مي دهد...  
تخمین کارایی فنی بانک کشاورزی با استفاده از تابع تولید مرزی-پرتال... http://ensani.ir/fa/article/302262 ۱۳۹۸/۹/۳ -  برای این منظور، روش تابع تولید مرزی تصادفی بکارگرفته می شود. مدل های مورد استفاده در این پژوهش، مدل ناکارایی متغیر با زمان (یا خطای ترکیب) بتیس وکوئلی (1992) و مدل...  
روزنامه آفتاب يزد86/5/27: رئال بتيس قهرمان رقابت هاي چهارجانبه... http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1466165 ۱۳۹۵/۱۰/۳ -  اما در ضربات پنالتي تيم بتيس موفق تر ظاهر شد و با نتيجه 4 بر 3 برابر زاراگوزا به پيروزي رسيد تا در مجموع با نتيجه 5 بر 4 اين ديدار را به سود خود به پايان برده و...  
روزنامه آفتاب يزد86/4/27: كوپر، مربي رئال بتيس شد-بانک اطلاعات نشریات... http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1446346 ۱۳۹۵/۹/۲۵ -  تيم فوتبال بتيس در كنار كوپر چند بازيكن جديد را هم به خدمت گرفته تا از سقوط به دسته دوم رقابت هاي لاليگا جلوگيري كند. كوپر، مربي رئال بتيس شد □ روزنامه آفتاب يزد،...  
نویسنده جي. اف. بتيس-پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی http://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=76192 ۱۳۹۷/۶/۱۲ -  .. سال ...لطفا صبر کنید... نشریات ...لطفا صبر کنید... نویسندگان ...لطفا صبر کنید... متن کامل ...لطفا صبر کنید... ...لطفا صبر کنید... نویسنده جي. اف. بتيس صفحه...  
PDF ارزیابی کارایی فنی صنایع کارخانهای ایران-دانشگاه چمران اهواز http://jqe.scu.ac.ir/.../article_10564_9aed6c7569029a06a174af76... ۱۳۹۷/۸/۵ -  ناسازگار خواهند شد (يوسفي، گرفته نشود، مقادير محاسبه شده تورش ).34ص در مباحث کارايي، الگوی ديگری تحت عنوان الگوی دوم بتيس و شود. در حقيقت، اين الگو برای تعيين عوامل...  
PDF دانلود این فایل پی دی اف-کتابخانه منطقه ای علوم و فناوری شیراز http://pubj.ricest.ac.ir/index.php/code3em/article/.../345 ۱۳۹۴/۱/۲۹ -  .شده است دوم این فرض نقض يشود و در مرحله نظرگرفته می ارایه کردند که در آن (3)ي به صورت رابطه مدلی 5991بتیس و کولی در سال صادي، همانند توان به بررسی اثرات برخی از عوامل...  
PDF بزرسی یضعیت مذیزیت کلاس اسبتیذ داوشگبٌ علًم پششکی بیزجىذ اس دیذگبٌ... http://rme.gums.ac.ir/article-1-265-en.pdf ۱۳۹۷/۱/۲۶ -  گط ثب ضقتِ تحهیلی تفبٍت هؼٌیزاقت، اهب ثیي ؾجه هسیطیت ولاؼ هساذلِ لی اؾت. ثٌبثطایي زض جْت افعایف تَاًوٌسی ًتبیج ًكبى زاز وِ ؾجه هسیطیت ولاؼ غبلت اؾبتیس زاًكگبُ اظ...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.