نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۱,۳۳۵ نتیجه (۱.۷۶ ثانیه)
نتایج علمی
PDF ارزیابی کارایی هزینه ای در صنعت بانکداری ایران طی سا لهای... http://jpbud.ir/article-1-844-fa.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۴ -  الگوي مورد استفاده مدل ناکارايي متغير در زمان بتيس و کولي (2991) و داده هاي مورد استفاده شامل اطلاعات ده بانک دولتي و چهار بانک خصوصي است. نتايج نشان مي دهد...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20131109095841-9884-100.pdf ۱۳۹۴/۱/۸ -  الگوي مورد استفاده مدل ناکارايي متغير در زمان بتيس و کولي (2991) و داده هاي مورد استفاده شامل اطلاعات ده بانک دولتي و چهار بانک خصوصي است. نتايج نشان مي دهد...  
روزنامه آفتاب يزد86/5/27: رئال بتيس قهرمان رقابت هاي چهارجانبه... http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1466165 ۱۳۹۵/۱۰/۳ -  اما در ضربات پنالتي تيم بتيس موفق تر ظاهر شد و با نتيجه 4 بر 3 برابر زاراگوزا به پيروزي رسيد تا در مجموع با نتيجه 5 بر 4 اين ديدار را به سود خود به پايان برده و...  
روزنامه اعتماد86/4/9: هکتور کوپر، سرمربي رئال بتيس-بانک اطلاعات... http://magiran.com/npview.asp?ID=1433274 ۱۳۹۵/۴/۴ -  هکتور کوپر که سابقه مربيگري در تيم هاي رئال مايورکا، والنسيا و اينترميلان را نيز در کارنامه دارد، با امضاي قراردادي رئال بتيس را در فصل 2008-2007 هدايت خواهد کرد و...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20121212092634-9402-50.pdf ۱۳۹۳/۱۲/۲۸ -  است( 5991)ی بتیس و کوئلی یو مدل اثرات کارا( 2991)بتیس وکوئلی ( یا خطای ترکیب)ن زما (5831 -7831)های های کشور طی سال کشاورزی در استان بانک شعب مدیریت ستادی63 آمار و...  
نویسنده جي. اف. بتيس-پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی http://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=76192 ۱۳۹۷/۶/۱۲ -  .. سال ...لطفا صبر کنید... نشریات ...لطفا صبر کنید... نویسندگان ...لطفا صبر کنید... متن کامل ...لطفا صبر کنید... ...لطفا صبر کنید... نویسنده جي. اف. بتيس صفحه...  
PDF ارزیابی کارایی فنی صنایع کارخانهای ایران-دانشگاه چمران اهواز http://jqe.scu.ac.ir/.../article_10564_9aed6c7569029a06a174af76... ۱۳۹۷/۸/۵ -  ناسازگار خواهند شد (يوسفي، گرفته نشود، مقادير محاسبه شده تورش ).34ص در مباحث کارايي، الگوی ديگری تحت عنوان الگوی دوم بتيس و شود. در حقيقت، اين الگو برای تعيين عوامل...  
PDF بزرسی یضعیت مذیزیت کلاس اسبتیذ داوشگبٌ علًم پششکی بیزجىذ اس دیذگبٌ... http://rme.gums.ac.ir/.../browse.php?a_id=265&slc_lang=en&a... ۱۳۹۸/۹/۱۸ -  گط ثب ضقتِ تحهیلی تفبٍت هؼٌیزاقت، اهب ثیي ؾجه هسیطیت ولاؼ هساذلِ لی اؾت. ثٌبثطایي زض جْت افعایف تَاًوٌسی ًتبیج ًكبى زاز وِ ؾجه هسیطیت ولاؼ غبلت اؾبتیس زاًكگبُ اظ...  
PDF دانلود این فایل پی دی اف-کتابخانه منطقه ای علوم و فناوری شیراز http://pubj.ricest.ac.ir/index.php/code3em/article/.../345 ۱۳۹۴/۱/۲۹ -  .شده است دوم این فرض نقض يشود و در مرحله نظرگرفته می ارایه کردند که در آن (3)ي به صورت رابطه مدلی 5991بتیس و کولی در سال صادي، همانند توان به بررسی اثرات برخی از عوامل...  
مقاله تاثیر گسترش بانکداری الکترونیک بر کارایی نظام بانکی در... https://www.civilica.com/Paper-CEBPS01-CEBPS01_014.html ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ -  نکته قابل توجه این است که بانکهای خصوصی به صورت مشخص کاراتر از بانکهای دولتی عمل نمودهاند. نتایج تخمین مدل دوم بتیس کولی حاکی از تاثیر مثبت معنادار گسترش بانکداری...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.