نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۱,۰۱۸ نتیجه (۰.۲۹۱ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دانلود فایل ( فرمت: pdf - حجم: 452.32 کیلوبایت ) http://datasara.com/secure4dl/.../DS3483-n30dspb.pdf ۱۳۹۵/۷/۱۲ -  هنيهب ندروآ تسدب رد يعس هدش يفرعم فده عباوت هب هجوت اب تياهن رد ينف تايصوصخ نيرت- شور طـسوت تـثعب هاـگورين يناوتزاـب لكيس يداصتقا هنيهب هنيهب يويرانس ود رد كيتنژ...  
PDF دانلود فایل چکیده-دانشگاه آزاد واحد نجف آباد https://thesis.iaun.ac.ir/39205015-fa.pdf ۱۳۹۶/۸/۲۳ -  با استفاده از سیکل برایتون، درجه حرارت خروجی محفظه احتراق باید تا بالاترین راندمان افزایش یابد. با این حال افزایش درجه حرارت ورودی به توربین یک محیط نامناسب را...  
PDF اصل مقاله (1440 K) مروری بر مهم ترین فناوری های مدیریت تولید برق از... http://www.jrenew.ir/.../article_51441_e82db91dd37fafc3d7496568... ۱۳۹۷/۱/۱۴ -  جذب تجديدپذير منابع از انرژي تامین و مهار سمت به انرژي، بخش منابع، اين میان از کشور، از وسیعی مناطق در تابش بالاي پتانسیل به توجه ساده، بنديطبقه يک در بیشتري...  
PDF اصل مقاله (704 K)-دانشگاه هنر http://dam.journal.art.ac.ir/.../article_299_77984bda3ee08887ea... ۱۳۹۵/۸/۲۰ -  در سال 0091 گروهی از عکاسان انگلیسی با هدف بهره مندی از تجربیات عکاسی يکديگر در زمینه ی سینما، در شهر برايتون انجمنی را تشکیل دادند. اعضای اين انجمن در جستجوی...  
PDF دانلود 4-مدیریت و یادگیری وردنت.pdf-مرکز تحقیقات مخابرات ایران http://tto.itrc.ac.ir/sites/.../4-مدیریت و یادگیری وردنت.pdf ۱۳۹۴/۱۰/۲۴ -  است ،فارس ،عموم ،شناساتمام فاز سوم از پروژه ساخت یستان ی،گزارش کاضر گزارش نها: چكیده ٰ و تسات يسااز يااده کاصال از پ یجگازارش نتاا یان در ا. پاردازد ،ما ،وردنت...  
PDF اصل مقاله (743 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات http://jomm.srbiau.ac.ir/.../article_1762_1029012903330b59adde6... ۱۳۹۷/۴/۱۷ -  كالا از فرهنگ مربوط به سن خود پيروي مي نمايد ناختي و نام تجاري محـصول مـي جوانان در ساعت هاي لوكس با توجه به پيشايندهاي روانش پردازد تا عوامل مؤثر بر مصرف...  
PDF دانلود فایل PDF-وبگاه سراسری گروه صنعتی پاکمن http://files.wikipg.com/images/context/files/1-1(14).pdf ۱۳۹۴/۱/۷ -  های حرارتی بالا را تحمل نمایند، با شکست مواجه شدتنش با گذشت زمان و پس از جنگ جهانی دوم، پیشرفت این صنعت قیب جدی برای سایربه نقطه عطف خود رسید به طوریکه ر ها...  
PDF برای خوانش این نوشته به شکل پی دی اف، به اینجا اشاره کنید.-خراسان زمین http://khorasanzameen.net/php/pdf/arianfar39.pdf ۱۳۹۶/۱/۱۵ -  » هاگات«سازد که اگر خاطر نشان می )، برایتون۸۹۹۱( .استوجود نداشته آن هااند، احتمال حفظ کیفیت زبان قدیمی شدهشفاهی دست به دست می ):ویرایش پسین(ویرایش رود گمان می(است،...  
PDF مشاهده فایل PFD-شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی http://www.shmoton.ir/my_doc/ihcs/article/.../name18.pdf ۱۳۹۵/۹/۸ -  مفهوم ة اركان فلسف ةاز زمر ةنجـا كـه نـه تنهـا در عرص ـ آ، تا است او رسوخ كرده ةهاي فلسف كه در سراسر بخش ز همه چيز بـا نظـر و محـور طبيعت فراروي ما ني ةاعمال و افعال...  
PDF تیپسازی بویلرهای بازیاب حرارت-خدمات مهندسی و صنایع برق ایران http://www.sabainfo.ir/Content/Media/article/2759.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۲۴ -  اي است که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته استجویی در زمان تحویل مسالهراستاي اهداف اقتصادي و صرفه ر نهایـت هاي آینده گروه مپنا و تعداد بویلرها مطالعه وسیعی در...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.