نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۱,۰۴۰ نتیجه (۰.۳۲۵ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دانلود فایل ( فرمت: pdf - حجم: 452.32 کیلوبایت ) http://datasara.com/secure4dl/.../DS3483-n30dspb.pdf ۱۳۹۵/۷/۱۲ -  هنيهب ندروآ تسدب رد يعس هدش يفرعم فده عباوت هب هجوت اب تياهن رد ينف تايصوصخ نيرت- شور طـسوت تـثعب هاـگورين يناوتزاـب لكيس يداصتقا هنيهب هنيهب يويرانس ود رد كيتنژ...  
PDF نشریه علمی آموزشی آینده پژوهی http://www.spstino.com/upload/file/.../shakhes kam.pdf ۱۳۹۵/۹/۳ -  به همین دلیل در این شماره از نشـــــریه شاخص آینده ، بار دیگر در ســـخنی با خوانندگان گرامی، از همه علاقه مندان و دوستان دعوت می کنیم که نارسایی ها وکاستی هاي...  
PDF دانلود فایل چکیده-دانشگاه آزاد واحد نجف آباد https://thesis.iaun.ac.ir/39205015-fa.pdf ۱۳۹۶/۸/۲۳ -  با استفاده از سیکل برایتون، درجه حرارت خروجی محفظه احتراق باید تا بالاترین راندمان افزایش یابد. با این حال افزایش درجه حرارت ورودی به توربین یک محیط نامناسب را...  
PDF متن کامل-دولت 0,2 رسان ههاى اجتماعی براى خدمات دولتی http://icbr.faslnameh.org/.../browse.php?a_id=399&sid=1&... ۱۳۹۷/۲/۸ -  برایتـون6 انگلسـتان مشـغول به کار بوده اسـت. وى بیـش از 051 اثـر داورى و چاپ شـده دارد و در ویرایـش کتاب هـا و بخـش موضوعـات خـاص مجله هـاى متعـددى همـکارى کرده اسـت.  
PDF رهیافت دانشگاه تراز جهانی به عنوان بخشی از پارادایم جدید آموزش... http://rahyaft.nrisp.ac.ir/.../article_13559_0a94b0cd8dd97ae42b... ۱۳۹۸/۲/۲۶ -  است توسط ادارهکه یسنددر دانشگاه برایتون انگلستان، اظهار ،منتشر شد 4002دولتی انگلستان در سال کلاس جهانی آموزش در سوی جهان بهداشت که ور منظ به نشان کرد که...  
PDF دولت 0,2 رسان ههاى اجتماعی براى خدمات دولتی http://icbr.faslnameh.org/article-1-398-en.pdf ۱۳۹۷/۱/۲۴ -  برایتـون6 انگلسـتان مشـغول به کار بوده اسـت. وى بیـش از 051 اثـر داورى و چاپ شـده دارد و در ویرایـش کتاب هـا و بخـش موضوعـات خـاص مجله هـاى متعـددى همـکارى کرده اسـت.  
PDF دانلود 4-مدیریت و یادگیری وردنت.pdf-مرکز تحقیقات مخابرات ایران http://tto.itrc.ac.ir/sites/.../4-مدیریت و یادگیری وردنت.pdf ۱۳۹۴/۱۰/۲۴ -  است ،فارس ،عموم ،شناساتمام فاز سوم از پروژه ساخت یستان ی،گزارش کاضر گزارش نها: چكیده ٰ و تسات يسااز يااده کاصال از پ یجگازارش نتاا یان در ا. پاردازد ،ما ،وردنت...  
PDF پژوهش های گیاهان دارویی 0931-وزارت جهادکشاورزی http://horticulture.maj.ir/.../ShowFile.aspx?ID=724b78aa-3397-4... ۱۳۹۵/۹/۱۹ -  بردههاي مصنوعی کاملا پی دهندههاي ناشی از سموم شیمیایی، مواد افزودنی، اسانس و طعمزیاندر قرن اخیر دانشمندان به بر این اساس کشورهاي پیشرفته در صدد هستند که کلیه مواد...  
PDF اصل مقاله (743 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات http://jomm.srbiau.ac.ir/.../article_1762_1029012903330b59adde6... ۱۳۹۷/۴/۱۷ -  كالا از فرهنگ مربوط به سن خود پيروي مي نمايد ناختي و نام تجاري محـصول مـي جوانان در ساعت هاي لوكس با توجه به پيشايندهاي روانش پردازد تا عوامل مؤثر بر مصرف...  
  PDF بسم اﷲ الرحمن الرحیم-سایت شهرداری تهران http://region5.tehran.ir/.../LinkClick.aspx?fileticket=Mlc61JsI... ۱۳۹۴/۱/۶ -  لایه پرداخته خواهد شد؛ از ها هاي شهر مجازي، به تعداد دیگري از لایه همچون جلد اول گزارش مربوط به لایه حوزة مدیریت شهري ( 1است در چهار حوزة اصلی، هایی که در این بخش به...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.