نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۱,۰۳۷ نتیجه (۲.۲۱۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (704 K)-دانشگاه هنر http://dam.journal.art.ac.ir/.../article_299_77984bda3ee08887ea... ۱۳۹۵/۸/۲۰ -  در سال 0091 گروهی از عکاسان انگلیسی با هدف بهره مندی از تجربیات عکاسی يکديگر در زمینه ی سینما، در شهر برايتون انجمنی را تشکیل دادند. اعضای اين انجمن در جستجوی...  
PDF http://journals.msrt.ir/files/site1/rds_journals/1335/article-1335-235465.pdf http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1335-235465.pdf ۱۳۹۶/۶/۱ -  .............  
PDF اصل مقاله (1440 K) http://www.jrenew.ir/.../article_51441_c4d6a8229d681a76ab4bfc35... ۱۳۹۷/۱/۲۰ -  جذب تجديدپذير منابع از انرژي تامین و مهار سمت به انرژي، بخش منابع، اين میان از کشور، از وسیعی مناطق در تابش بالاي پتانسیل به توجه ساده، بنديطبقه يک در بیشتري...  
PDF دولت 0,2 رسان ههاى اجتماعی براى خدمات دولتی http://icbr.faslnameh.org/article-1-398-en.pdf ۱۳۹۷/۱/۲۴ -  برایتـون6 انگلسـتان مشـغول به کار بوده اسـت. وى بیـش از 051 اثـر داورى و چاپ شـده دارد و در ویرایـش کتاب هـا و بخـش موضوعـات خـاص مجله هـاى متعـددى همـکارى کرده اسـت.  
PDF تیپسازی بویلرهای بازیاب حرارت-خدمات مهندسی و صنایع برق ایران http://www.sabainfo.ir/Content/Media/article/2759.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۲۴ -  اي است که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته استجویی در زمان تحویل مسالهراستاي اهداف اقتصادي و صرفه ر نهایـت هاي آینده گروه مپنا و تعداد بویلرها مطالعه وسیعی در...  
PDF متن کامل [PDF 623 kb]-دانشگاه علم و صنعت ایران http://ijiepm.iust.ac.ir/article-1-973-fa.pdf ۱۳۹۵/۹/۶ -  نمودن خط مونتاژ به عنـوان يـك مساله پژوهش عملياتي را نخستين بـار برايتـون تعريـف نمـود. وي ايستگاهي را براي همـه هايانهاي كاري را ثابت، زماندازه ايستگاه هــا، برابــر...  
PDF پژوهش های گیاهان دارویی 0931-وزارت جهادکشاورزی http://horticulture.maj.ir/.../ShowFile.aspx?ID=724b78aa-3397-4... ۱۳۹۵/۹/۱۹ -  بردههاي مصنوعی کاملا پی دهندههاي ناشی از سموم شیمیایی، مواد افزودنی، اسانس و طعمزیاندر قرن اخیر دانشمندان به بر این اساس کشورهاي پیشرفته در صدد هستند که کلیه مواد...  
  PDF بسم اﷲ الرحمن الرحیم-سایت شهرداری تهران http://region5.tehran.ir/.../LinkClick.aspx?fileticket=Mlc61JsI... ۱۳۹۴/۱/۶ -  لایه پرداخته خواهد شد؛ از ها هاي شهر مجازي، به تعداد دیگري از لایه همچون جلد اول گزارش مربوط به لایه حوزة مدیریت شهري ( 1است در چهار حوزة اصلی، هایی که در این بخش به...  
PDF اصل مقاله (696 K)-مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی http://isih.ir/.../?_action=showPDF&article=173&_ob=9d4... ۱۳۹۷/۹/۱۳ -  بررسی تفصیلی این سه ویژگی در این جستار نمی گنجد و ما در این مقاله تنها ترجمه فرهنگی را به عنوان یکی از مهم ترین این الزامات مورد بررسی قرار می دهیم. مسلما ًرسیدن...  
PDF اصل مقاله (743 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات http://jomm.srbiau.ac.ir/.../article_1762_1029012903330b59adde6... ۱۳۹۷/۴/۱۷ -  كالا از فرهنگ مربوط به سن خود پيروي مي نمايد ناختي و نام تجاري محـصول مـي جوانان در ساعت هاي لوكس با توجه به پيشايندهاي روانش پردازد تا عوامل مؤثر بر مصرف...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.