نتایج جستجو
صفحه ۶ | ۳۵۶,۲۷۷ نتیجه (۰.۰۹۵ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://siasatgozari.hamahangi.behdasht.gov.ir/.../1_1161_139007... ۱۳۹۴/۱/۸ -  رشته تاریخ و تمدن ایران در دانشگاه علوم پزشکی شھید بھشتی - ٨٢ خانه جدید در پایتخت دارو٠٥١س آغاز جلوگیری از آبیاری مزارع با فاضلاب تاسی: در نشست معاونان دانشگاه علوم پزشکی...  
PDF اصل مقاله 701.8 K http://www.roir.ir/.../article_89365_6a236a8f7cdd9a04e5361d96fb... ۱۳۹۸/۶/۲۴ -  خواهـد بـود، از جملـه برخـی مغرضین که به عنوان منبع تاریخ ح،ق پروژه تطهیر است.عوامل ت تطهیر مربوط به دوران امروز نیست و قبل از ان،لاب به شکلی دیگر و در سطحی گسترده...  
PDF دانلود متن راهبرد فرهنگ شماره 22-دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی https://sccr.ir/UserFiles/.../rahbordefarhang22_opt.pdf ۱۳۹۸/۸/۱۲ -  تدوين). عنوان رس��اله. مقطع تحصيلي. دانش��كده و دانش��گاه محل تحصيل. پايگاه اينترنتي: نام پايگاه اينترنتي. (تاريخ به روزرساني). تاريخ بازيابي. نشاني پايگاه اينترنتي.  
PDF بررسی و تحلیل روابط دوجانبة مطالعات تطبیقی هنر و تاریخ هنر http://www.kimiahonar.ir/files/.../admin-A-10-1-47-a74803f.pdf ۱۳۹۴/۶/۶ -  میزان بستگی مطالعات تطبیقی هنر به داده های تاریخ هنر معمولا ًبه حّدی است که دسته بندی سبک ها و مکاتب تاریخی را می توان از جمله پیش فرض های مطالعة تطبیقی به حساب...  
PDF ره نگ ک رسازی شه ماری و مع اترخی اریان-شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی... http://www.udrc.ir/.../28_99e5946e1fac486ec733671531d217d8 ۱۳۹۷/۹/۱۶ -  کشاور رفتاه در ایان دوره تالاش کارد چهاارمین دوره سازمان میراث فره کنگره تاریخ معماری و شهرساازی ایاران را باا رویکاردی متفااوت برگازار کناد تاا دوره چهاارم کنگاره فرصاتی...  
PDF ره نگ ک رسازی شه ماری و مع اترخی اریان-شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی... http://udrc.ir/برنامه‌ها/.../28_99e5946e1fac486ec733671531d217d... ۱۳۹۶/۱۲/۱ -  کشاور رفتاه در ایان دوره تالاش کارد چهاارمین دوره سازمان میراث فره کنگره تاریخ معماری و شهرساازی ایاران را باا رویکاردی متفااوت برگازار کناد تاا دوره چهاارم کنگاره فرصاتی...  
PDF دانلود جزوه تاریخ حدیث دکتر احمد پاکتچی-باشگاه دانشجویان پیام نور http://dl.pnu-club.com/.../tarikh_hadith_pakatchi(WWW.PNU-CLUB.... ۱۳۹۴/۱/۹ -  آن ابعادي را که پیش خودم فکر میجوانب مباحث مربوط به تاریخ حدیث ن بخواهند مورد بررسی قرار بگیرد را انتخاب کردم براي کار کردن. مطالعه تاریخ: جلسه اي را که امروز...  
PDF سیطره1400سالهاعببفغغانستان-teil-1 https://rahparcham1.org/.../سیطره1400سالهاعببفغغانستان-teil-1.p... ۱۳۹۹/۳/۲۱ -  قبل از معتزله 3".زن است بجز کنیزکان او 71ست آنچه بیشتر از همه ا": درباره زنان حضرت می نویسد) مقدسی( گذشته از این ها همین که مردمان ما فرصت . ا در تاریخ خویش مشاهده مینمایمما...  
PDF متن کتاب‌نامه رشد هشتم-دفتر انتشارات کمک آموزشی http://samanketab.roshdmag.ir/Roshdmag_content/.../5226_orig.pd... ۱۳۹۴/۸/۷ -  رسیده به دبیرخانه آغاز می شود. در نخستین مرحله، که مرحله غربالگری است، تعداد محدودی از کتاب هایی که موضوعشان ارتباطی با برنامة آموزشی کشور ندارد یا تاریخ انتشار آن ها...  
PDF اصل مقاله 622.97 K احمد محمود: روایتِ تاریخ و داستان در رمان «همسایه... https://perlit.tabrizu.ac.ir/.../article_10295_f4b4984865d3b95d... ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ -  اند.نظر داشته های رنگ ِرماننویسندگانی است که بستر و پییکی از » احمد محمود«معروف به » احمد اعطاء« دهد. محمود شکل می او را تاریخ معاصر و رویدادهایی که خودِ او و نسل امروز...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.