نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۹,۹۳۸ نتیجه (۰.۱۳۵ ثانیه)
نتایج علمی
PDF بررسی اثربخشی آموزش طرح تایم غنیسازی ازدواج بر افزایش رضایت زناشویی... http://journal.nums.ac.ir/article-1-364-en.pdf ۱۳۹۶/۸/۱۶ -  گروه آزمایش بنا به هدف طرح، دریافت کردند، در حالیکه در مورد گروه کنترل ساعته 2جلسه 31سازی) را تایم (غنی هاداده صورت نپذیرفت. نتایج بدست آمده مورد ارزیابی آماری...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1907-465020.pdf ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ -  گروه آزمایش بنا به هدف طرح، دریافت کردند، در حالیکه در مورد گروه کنترل ساعته 2جلسه 31سازی) را تایم (غنی هاداده صورت نپذیرفت. نتایج بدست آمده مورد ارزیابی آماری...  
  PDF مقایسه ای بر پروتکل های سیگنالینگ و فهرست مطالب-bayanbox : بیان باکس http://bayanbox.ir/download/.../fa-hardStatevsSoftState.pdf ۱۳۹۴/۹/۸ -  بیان عمومی، ما واژه سیگنالینگ ارتباط می دهیم که در آن وضعیت نصب شده مگر اینکه به صورت دوره (و حذف) می شود » تایم اوت« گردد (که پیام hserferای با دریافت یک پیام سیگنالینگ...  
PDF تحقق اهداف قرارداد مشارکت زمانی تایم شر از طریق عقد اجاره کلی در معین... http://ijrj.baboliau.ac.ir/.../article_530049_424d53f1d438ab0d0... ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ -  در مالکیت منافع خانه مذکور به ای هفته شر تنها حق استفاده کدام، یک هفته از سال از آن استفاده کنند. در حق انتفاع، برای منتفعان از موضوع تایم می آید؛ بدون آنکه...  
PDF مدیریت بحران و اثربخشی تیم: یک بررسی دقیق تر-دانشگاه امام حسین http://journals.ihu.ac.ir/.../article_201949_d70dc78e099e5fa5e8... ۱۳۹۸/۹/۶ -  55 بارتون،(دهد پاسخ ،مشاطبان بیشمار خود به موثر طور به بحران فراگیر، ساازمانی، بحاران باه پاساخ بارای هاا تایم طرح استفاده هم از دي ری محققان کاه کنناد اشااره...  
PDF اصل مقاله (223 K) http://jplrjournal.edalat.ac.ir/.../pdf_13152_90f81027be3f630eb... ۱۳۹۶/۱۰/۲ -  7- استدلال به تالي فاسد غیر عقلایي در تایم شرینگ که نمي توان بدان ملتزم شد . فرض کنیم مالکیت محدود در زمان خاص به فردي اعطا شد؛ یکي از عناصر حقوقي آن حق تصرف...  
PDF 1 ارزیابی عملکرد تیمهای کاری دانشکده علوم پزشکی آبادان از دیدگاه... http://jmdhr.mubabol.ac.ir/article-1-21-en.pdf ۱۳۹۶/۶/۸ -  نمونه پژوهش مدیران و کارشناسان دانشکده عل 3531مطالعه به صورت مقطعی در تابستان :روش بررسی کااری باود. هاای سئوال مارتب تایم 5متغیر دموگرافیک و 8ها پرسشنامه خود...  
PDF دانلود مقاله http://support.pdnsoft.com/.../PDN-Tech-Financial_Market.pdf ۱۳۹۴/۶/۵ -  قانون اهمیت علم ریاضی، منحنی افت سرمایه و نسبت سود به انواع نمودار نمودار میله نمودار تایم فریم یا بازه سطوح حمایت و نحوه تشخیص حمایت و درجه اهمیت خطوط حمایت...  
PDF دانلود مقاله-مادسیج https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/08/002.pdf ۱۳۹۸/۹/۶ -  (تایمترمال زنـی اسـتفاده جوانـه تایم برای توصیف ترکیب اثر دما و رطوبت بر اند و از مدل هیدروترمال هیدروتایم با یکدیگر ترکیب شده -با استفاده از مدل از این رو .ها...  
PDF اصل مقاله (1065 K)-انجمن آبیاری وزهکشی ایران http://idj.iaid.ir/.../article_55321_0c1429faeccde0248492f025d2... ۱۳۹۷/۵/۳۰ -  عملکرد به ترتیب با کاربرد ترین و کمدر رقم اسپرینگ تایم بیش. بودند تـن در هکتـار تفـاوت 62/2اي زیـر سـطحی بـا عملکـرد تن در هکتـار و قطـره 42/5اي سطحی با عملکرد ري قطرهنتایج...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.