نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۹,۹۳۸ نتیجه (۰.۰۹۱ ثانیه)
نتایج علمی
PDF تشکیل تیم دوهدفه در شبکههای اجتماعی-دانشگاه تبریز http://tjee.tabrizu.ac.ir/.../article_5737_7047c7f9b796699f66f0... ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ -  هستند؛ لاذا یکای از یهاشبکه یهاا تمیالگاور باودن بار زماان تشکیل تایم، ه نیزممهم در یهاچالش نام مبتنی بر شاخه و حد باالگوریتمی پژوهشدر این . باشدیمموجود یهاا یتوانمناد...  
PDF واکاوی عناصر فرهنگ غربی و تجربهی زیسته ایرانی-موسسه آموزش عالی... http://journals.sabz.ac.ir/scds/article-1-70-en.pdf ۱۳۹۵/۹/۲۰ -  نکتهنظریه ها را در این میدان شکل هاي آنواره آموزان انتقال و عادت که فرهنگ گروه سلطه آن را به زبانمیدانی مطرح هستند هاي انگلیسی انگلیش تایم حاوي چه عناصر دنبال...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1140-214405.pdf ۱۳۹۶/۶/۴ -  نکتهنظریه ها را در این میدان شکل هاي آنواره آموزان انتقال و عادت که فرهنگ گروه سلطه آن را به زبانمیدانی مطرح هستند هاي انگلیسی انگلیش تایم حاوي چه عناصر دنبال...  
PDF واکاوی عناصر فرهنگ غربی و تجربهی زیسته ایرانی-موسسه آموزش عالی... http://journals.sabz.ac.ir/.../browse.php?a_id=70&slc_lang=... ۱۳۹۵/۹/۱۱ -  نکتهنظریه ها را در این میدان شکل هاي آنواره آموزان انتقال و عادت که فرهنگ گروه سلطه آن را به زبانمیدانی مطرح هستند هاي انگلیسی انگلیش تایم حاوي چه عناصر دنبال...  
PDF اصل مقاله (390 K)-دانشگاه تهران https://journals.ut.ac.ir/.../article_65318_614852752bb719a1ddf... ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ -  انحراف معيار از توزيع نرما) σθاست و زني با استفاده از اين مدل زمان جوانه(. تايم است ترمال زني در هر از بذر پياز با توجه به درصد تجمعي جوانه ها با نرم افزار سطوح دمايي،...  
PDF نسخه pdf آموزش کتلت نسخه pdf - پی دی اف-غذاها http://www.akairan.com/.../news2017791462715279.pdf ۱۳۹۶/۴/۱۸ -  چکیده قرارداد مشارکت زمانی )تایم‌شر( قراردادی است که بر اساس آن فرد در دوره زمانی مشخصی از سال نسبت به موضوع قرارداد مالک عین یا منفعت یا دارنده حق انتفاع می...  
PDF دانلود پیش نمایش دانلود پیش نمایش فایل به صورت یک صفحه درمیان-پایان... http://www.tanbal-khan.com/download.htm?id=1136 ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ -  از طریق . (بدلیل محدودیت سرعت حافظه ظرفیت سوییچ محدود می شود در ابتدای تایم اسلات ، داور . سوییچ فابریک ، زمانبندی بر اساس تایم اسلات سل می باشد پردازش داوری . مشخص...  
PDF رابطه بین سبکهای رهبری مربیان و رضایتمندی ورزشکاران استان گلستان https://www.physicaledu.ir/.../234_a37bb675b524ba5ea575df1be946... ۱۳۹۹/۱/۱۵ -  هم چنین ازخورد مثبت ، پس از آن سبک بو استفاده می کنند و تمرین سبک آموزشمربیان بیشتر ازشد که ابعاد از میان .دارند قرار اولویتدر و سبک آمرانه دموکراتیک، سبک...  
PDF دانلود فایل http://www.avatahlil.ir/edu/دو_استراتژی_برای_اسکالپرها.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۹ -  ا بگیریدرشکار خود و به سرعت شلیک کردهخواستید تایم فریم : دقیقه کار می کند. هر کندل در این تایم فریم معرف مقدار حرکت قیمت در یک دقیقه می 1در تایم فریم آتش سریع)...  
PDF متن کامل-دانشگاه ع.پ اصفهان http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/2811/4039 ۱۳۹۷/۹/۱۷ -  هتٌالل اعت، هطالؼه ِ اًذ ٍ ًتایم آى اتیَ پزداختِاعتزط اوغیذ چای عثش ٍ چای تزػ تز اعتزط اوغیذاتیَ، فؾار خَى ػقارُاثز ّذ همایغِ ) هزداى ٍرسؽىار تا رٍیىهزد IMBیا xedni...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.