نتایج جستجو
صفحه ۱۶ | ۲,۲۷۴ نتیجه (۰.۱۹۷ ثانیه)
نتایج علمی
PDF نشریه علمی ترویجی ترویج علم شماره دهم-انجمن ترویج علم ایران https://www.popscience.ir/.../نشریه-علمی-ترویجی-ترویج-علم-شماره... ۱۳۹۸/۸/۲۳ -  بود خواهد فصلنامه از هاییبخش نیز علم ترویج حوزه در شاخص :شود آورده زیر شکل به پرانتز داخل شدهاستفاده موضوع یا قول نقل پایان در مقاله متن در مأخذ و منابع ارجاع ...  
PDF جلد سوم.pdf-دانشگاه شاهد http://shahed.ac.ir/news/ParnianLibrary/جلد سوم.pdf ۱۳۹۶/۱۰/۲ -  تسا هدش انب نیا رد هک قرب نیا و دباییم ققحت هوسا یملاسا هعماج ،یملاسا تلود زا سپ و ؛ددرگیم یملاسا تلود ناهج رد زین و ملاسا ناهج رد یعیبط یرتسب رد اهندمت مامت...  
PDF دانلود رمان حریری به رنگ آبان -دانلود رمان نامادری هوس باز PDF با... http://dl.nicebanoo.ir/.../Hariri Be Range Aban_nicebanoo.ir.pd... ۱۳۹۷/۴/۱۹ -  اینکه هیچ وقت جرئت ندا شت با می شهه کسددي دسددت بده مگر اینکه اول یه دور دسددت هاش رو به مانتوش بکشدده و مطمئن شه خ شکن. م سلما هیچکس دو ست ندا شت یه د ست نمنا.  
PDF اینجا-motaleaat.ir http://motaleaat.ir/.../dyplomasi_omomi_amrica.1395-11-20.pdf ۱۳۹۶/۵/۸ -  ضمن آنكه تلاش دارد با معرفی فرهنگ کشورها یا موضوعات مرتبط به مناسبات فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها اطلاعات جامع و ارزشمندی را ارائه دهد. امید است این...  
PDF شأن و جایگاه نوروز در نزد ایرانیان با تأکید بر شاهنامه-دانشگاه آزاد... https://jsr.riau.ac.ir/.../article_1683_42e133795deeece8fffcd3f... ۱۳۹۹/۳/۹ -  تفسیر در خود نهفته دارند که موجب شد تا نماد با عنوان یک رکن کم نظیر در میان دیگر ارایه های همچون استعاره، تشبیه ).973 :96 منصورزاده،(و کنایه، موقعیت ویژه را داشته...  
PDF شاخصهای سبک زندگی اسلامی-مرکز بررسی های استراتژیک http://css.ir/Media/PDF/1399/03/18/637271214223466303.pdf ۱۳۹۹/۳/۲۱ -  نینهاد تیشکاک. 4/4 962 یاسلام یزندگ سبک یشاخصها و اصول: دوم بخش 962 یاسلام یزندگ سبک بر حاکم اصول: چهارم فصل 5 962 مقدمه 362 یاسلام یزندگ سبک در...  
PDF اصل مقاله 384.95 K-دانشگاه الزهرا(س) https://hph.alzahra.ac.ir/.../article_4380_2d50094a58fd5afc6b31... ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ -  الگويي براي نگارش و گزينش تاريخ از جانب آنان استفاده شده است و با ترسيم يك خط سير، از آفرينش بشر تا قيامت، ضـمن 1ديني است نماد فلسفة نظري خطي عنوان منشأ پيدايش...  
PDF اصل مقاله (1853 K) متن کامل مجله10-صنعتی اصفهان http://coth.ui.ac.ir/.../article_15748_09a24d7c910e4f82f2685228... ۱۳۹۶/۱۲/۶ -  بخش عمده خوانده سبحاني، ) اند اختصاص دادهالاهيات خاص به اين بحث در ( ع)چه از ميراث گرانبهاي احاديث اهل بيت نآ(. 96: 0831 و عميقي است كه داراي مضامين بلند پايه ،اين...  
PDF نمونه گزارش کار ورزی-حکم انتصاب اداری به چه صورت نوشته می شود و چه... https://karmandcontrol.com/blog/wp-content/uploads/.../گزارش.pd... ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ -  شودمی شامل را آموزشی طرح .بنویسند روایتی – پژوهشی گزارش آموزشی طرح هر برای و کنند با وعین به کارورز آن، به مربوط گزارش نوشتن و کارورزی از ترم این گذراندن با...  
PDF دانلود با لینک مستقیم http://hoghooghplus.ir/.../Hoghooghe Madani - Mohammad Khakbaz ... ۱۳۹۵/۹/۱۹ -  است.((تامین نیازهای روحی،عاطفی،حق غیر مالی و ... »حقوق معنوی«زوجیت،حق تاًلیف،حق اختراع تفاوت های حق مالی و غیر مالی ) قابلیت تبدیل و تقویم به پول 1 8...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.