نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۲,۱۹۰ نتیجه (۰.۱۷۷ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دریافت فایل-انجمن شرکت های ساختمانی http://acco.ir/wp-content/uploads/2019/05/Magazine-N328.pdf ۱۳۹۸/۸/۱۹ -  در ایــن بودجــه، حجم کل بودجه شــرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، به مبلغ 69۵ هزار و 666 میلیارد تومان پیش بینی شده اســت کــه...  
PDF اصل مقاله (1286 K) بررسی موضوع، مضمون و ترکیب‌بندی تمبرهای دوره... http://ganjineh.nlai.ir/.../article_2289_3fdd3e3cbc47de9fa3df27... ۱۳۹۷/۸/۲۰ -  رسانی آن به مرزهای یک کشور محدود نمی شود؛ زیرا وقتی تمبری بر پاکتی چسبانده و به نقطه ای دیگر از این جهان پهناور ارسال می شود، پیام های نهفتۀ خود را، بی هیچ مانعی به...  
PDF دانلود آموزه های حقوقی 4-سایت دانشگاه شیراز http://farhangi.shirazu.ac.ir/ufd/.../آموزه-های-حقوقی-4.pdf ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ -  در اي ــن راه اس ــتقبال ش ــما دانش ــجويان ب ــا ارس ــال مق ــالات پرماي ــه خ ــود باع ــث ش ــکوفائی اي ــن نش ــريه و امی ــد ب ــه ادام ــه مس ــیر توس...  
PDF اصل مقاله (614 K) پدیدارشناسی جامعیت اسم حُسن وجنبه های زیباشناختی... http://negareh.shahed.ac.ir/.../article_424_39721c1cc780fc7cd15... ۱۳۹۸/۱/۲ -  مراد ما از مفهوم »جنس« در مباحث نوشتار حاضر به معناي عرفي و عاميانه آن نيست. مراد معناي منطقي آن است که در منطق در زمره کليات خمس قرار گرفته و امحسوب مي شود.  
PDF (PDF) متن کامل فصل‌نامه-تحقیق و پژوهش http://iribresearch.ir/farhang_mardom/pdf/44/44.pdf ۱۳۹۶/۴/۴ -  باشدچکیده ان لیسی دارا باید مقالهگردد. انجام مندرج در این راهنما، منابع مورد استفاده در متن، در پایان مقاله ا براساس ترتیب الفبایی نام اانوادگی ـ 4 .(نویسندگان)...  
PDF اصل مقاله (1770 K) شماره کامل مجله شماره 20 زمستان 1392-صنعتی اصفهان http://rpll.ui.ac.ir/.../article_19379_01fb73ecb85865343e490f1a... ۱۳۹۵/۶/۲۴ -  تلفن مسئول مکاتبات در برگ ضمیمه لازم است) .ذکرشود .شود سامی خاص و اصطلاحات لاتین و ترکیبات خارجی بلافاصله پس از فارسی آن داخل پرانتز در متن مقاله ذکر ا -5 شیوه ارجاع...  
PDF اصل مقاله (2749 K) جامعه‌شناسی برنامه‌های درسی پنهان http://www.jicr.ir/.../article_335_ebb2c96b3adccef26c1731476645... ۱۳۹۷/۱/۲۶ -  1396( علیرضا مرادی، 4112-1646: شاپا دسترسی به متن کامل مقاله براساس قوانین کریتیو کامانز . اخذ شده است گاناز نویسند» تحقیقات فرهنگی ایران«حق انتشار این مقاله...  
PDF پاییز و زمستان91-دانشگاه تهران https://literature.ut.ac.ir/documents/.../پاییز و زمستان91.pdf ۱۳۹۷/۱۲/۱ -  دانشكده ادبيات و علوم انساني ،دانشگاه تهران ،خيابان انقلاب –تهران نشاني نشريه: 120-58887966تلفكس 120-18887966تلفن تماس: :ptth ri.ca.tu.poj//آدرس سايت: ri.ca.tu@jyhposolihpپست...  
PDF شماره 352-افق حوزه هفته نامه خبری حوزه های علمیه http://www.ofoghhawzah.com/uploads/Ofogh352_123560.pdf ۱۳۹۴/۱/۴ -  میلادی همزمان با پیشنهادهایي که نخستین منجمان واتیکان براي اصلاحات در تقویم مسیحي جهت تعیین تاریخ دقیق عید میلاد مسیح به پاپ دادند، فعالیت خود را آغاز نمود. از طرفي...  
PDF شماره 352-مرکز مدیریت حوزه های علمیه http://www.ofogh.hawzahqom.ir/uploads/Ofogh352_123560.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۹ -  میلادی همزمان با پیشنهادهایي که نخستین منجمان واتیکان براي اصلاحات در تقویم مسیحي جهت تعیین تاریخ دقیق عید میلاد مسیح به پاپ دادند، فعالیت خود را آغاز نمود. از طرفي...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.