نتایج جستجو
صفحه ۸ | ۲۵۱,۴۳۳ نتیجه (۰.۱۰۹ ثانیه)
نتایج علمی
PDF تقویم آموزشی و برنامه عملیاتی سال 1396-مدیریت و برنامه ریزی https://alborz.mporg.ir/.../File.aspx?Mode=File&ObjectType=... ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ -  برنامه های آموزشی و پژوهشی ابلاغی از سوی مراکز سیاستگذاری ملی را فراروی خود خواهیم داشت تا از این رهگذر در اولین سال فعالیت خود تحت ساختار مرکز آموزش و پژوهش های توسعه...  
SID.ir | روشي جديد در بهره برداري از منابع آب حوزه هاي آبريز مناطق... https://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=82139 ۱۳۹۷/۸/۲ -  در اين روش با توجه به دبي آب ورودي به مخزن سد، تقويم آبياري منطقه، سطح زير كشت اراضي، سطح سفره آب زيرزميني، به تناوب از آب مخزن سد و چاههاي آب زيرزميني استفاده...  
PDF لیست کتب فارسی علوم پایه و پزشکی-دانشگاه ع.پ زنجان http://library.zums.ac.ir/.../لیست_کتب_فارسی_پایه_و_پزشکی_.pdf ۱۳۹۷/۱۱/۴ -  مروری بر کلیات طب سنتی ایران محسن ناصری ایران سنتی طب عباس نوروز طب سنتی ایران پورنیازی 17 تقویم الادویه اسفرائینی 17 داروهای ساده در طب سنتی هند عبدالحمید طب...  
PDF اصل مقاله (611 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات http://wsrcj.srbiau.ac.ir/.../article_8646_2296c4ff28a764ef40c7... ۱۳۹۷/۴/۷ -  با توجه به (4931)پرهیزکاري و همکاران، گرفته است هاي خاص الگوهاي زراعی، تناوب کشت گیاهان ویژگی یاري محصولات مختلف تقویم عملیات زراعی و آب زراعی، رایج در مناطق، طیف...  
PDF بررسی غلظت ذرات معلق کوچک تر از 2/5 میکرون، فلزات سنگین و هیدروکربن... https://www.tums.ac.ir/.../jehe-v0n2p95-fa.pdf-m_alimohammadi-2... ۱۳۹۷/۱/۲۱ -  2/5تر از برشسی غلظت ذشات معلق کدچک 96 ♦ 2692 زمست ن، 2س ل اول، شم شه ،مجله مهندسی بهداشت محيط نه ين زمیه در ا که قهبلاَ ينكه مطالعهات یبا توج به ا .يدرس يم ن یه در...  
PDF گزارش عملکرد سال 1396-مرکز تحقیقات مخابرات ایران https://itrc.ac.ir/sites/.../amalkard final kamhajm(7).pdf ۱۳۹۸/۸/۱۹ -  به عبارت دیگر، خلاصۀ اقدامات پژوهشگاه در ماه های آخر دولت یازدهم و از ابتدای روی کار آمدن دولت دوازد هم در دوره ای است که وزارت ارتباطات با رهنمودهای وزیر جوان و...  
PDF فروردین و اردیبهشت 95 -شماره69-شرکت توزیع نیروی برق نواحی استان تهران http://www.tvedc.ir/.../56Nooravaran 69 (4).pdf ۱۳۹۵/۴/۱ -  اردیبهشت 5931ـ شماره 96 مهندس سید علی بربند مدیر عامل شرکت در راس��تای سرکشی از مناطق و ارزیابی عملکرد آنان از منطقه برق فیروزکوه بازدید کرد. مهن��دس بربن��د در...  
PDF فایلPdf-دانشگاه ع.پ ارومیه https://motahari.umsu.ac.ir/uploads/11_552_18_doktora.pdf ۱۳۹۸/۲/۲۳ -  شود هر یک از شعب یک رشته که ناظر بر یک تخصص گرایش نامیده می بدون احتساب دروس )ا درصد کل واحده03 درصد کل واحدها کمتر و از 7از یک رشته نباید از .بیشتر باشد( عمومی...  
PDF توسعه پایدار و متوازن منطقه ای (ابعاد و روندها.pdf2.65 MB-پورتال... https://www.moi.ir/.../توسعه-پايدار-و-متوازن-منطقه-اي-(ابعاد-و-... ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ -  مرتضی عزتی ایران هاي استان اقتصادي رشد 761 861 مسئله طرح. 1 فهرست 9 961 موضوع نهیشیپ. 2 961 اقتصادي رشد هاي نظریه. 1-2 071 یتجرب يها یبررس. 2-1 هی...  
PDF اصل مقاله 1.03 MB-صنعتی اصفهان http://jas.ui.ac.ir/.../article_24029_6c9a14f53b6aa5a5578923921... ۱۳۹۸/۸/۱۴ -  همچنين تنوع ميان دین هاي اجتماعي را ایجاد كرده است كه ایران ساختاري از شکاف در .اناد تر شده هاي ضعف دولت مركزي فعال ویژه در دوره به هااي نوساازي ایاران باه ساب...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.