نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۳۹,۱۹۶ نتیجه (۰.۱۳۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF بررسی ویژگی های انتزاعی در نقاشیخط های صداقت جباری-دانشگاه علوم پایه... http://jdva.du.ac.ir/.../article_101_adf61819b851184b98eabfced1... ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ -  آثار استاد فرهیخته، صداقت جباری آشناتر می کند. پیشینه تحقیق کم وبیش کتب و مقالاتی که در مورد این هنر بدیع در دسترس می باشد، که به برخی از آن ها اشاره می کنیم: 1)...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-738-338012.pdf ۱۳۹۶/۶/۱۹ -  باشندمی گزینش را به سمت انتخاب ارقام آفتابگردانی با عملکرد مطلوب و نیز مقاوم به خشکی ITSشاخص و همکارانحمید جباری 3 گاووزی و شاخص پایداری عملکرد و (...  
PDF متن کامل [PDF 265 kb] http://agrobreedjournal.ir/.../browse.php?a_id=224&slc_lang... ۱۳۹۵/۹/۱۲ -  جباري. و ح. دانشیان، ج .773-883( :4)01. مجله علوم زراعی ایران. دومدر کشت ( 301R × 62SMC) گیـاهی بـر خصوصـیات مورفولوژیـک و عملکـرد هیبریـد پاکوتـاه هـاي مختلـف...  
PDF سبک زندگی و سیره اخلاقی امام جواد؟ع؟-جامعه المصطفی العالمیه http://imam.miu.ac.ir/uploads/17_143_29_2.pdf ۱۳۹۶/۶/۷ -  سبک زندگی و سیره اخلاقی امام جواد؟ع؟ محمدرضا جباری1 چکیده مباحــث مربــوط بــه ســبک زندگــی و ســیره اخلاقــی معصومــان؟عهم؟ امــروزه اهمیتــی دوچنــدان یافتــه...  
PDF (برای دانلود کلیک کنید)-متلب سایت | آموزش متلب | مقالات و فیلم های … http://files.matlabsite.com/docs/papers/ij/pa94001663.pdf ۱۳۹۴/۱۱/۳ -  fo DI انهمكاروپوربهزاد جباري. . .بررسي مشخصات خروجي در فرايند 1931دي،5شمارة21دورةمهندسي مكانيك مدرس67 زني افزايش يافته است، سبب گسترشفركانس جرقه،متداول ته انرژي...  
PDF بررسی تاثیر مدت زمان بیهوشی بر بروز لرز پس از بیهوشی در اعمال جراحی... http://rjms.iums.ac.ir/article-1-786-en.pdf ۱۳۹۸/۹/۲ -  پاييز/ 65شماره / دهمچهاردوره بررسي تأثير مدت زمان بيهوشي بر بروز لرز پس از بيهوشي در اعمال جراحي اندام I پور مهدي منوچهريدكتر * II مرتضي جباري مقدمدكتر...  
PDF اصل مقاله (202 K)-دانشگاه تبریز https://sustainagriculture.tabrizu.ac.ir/.../pdf_862_b9241df2c8... ۱۳۹۸/۹/۲۶ -  شد و با تامین آب 1ای برنج در منطقه کمبوداهی گدانه جباري و . کافی طول دوره پر شدن دانه بیشتر شد نشان دادند که با افزایش تنش خشکی ( 9831)همکاران . کاهش یافت گیا گلرنگ...  
PDF اصل مقاله (169 K)-دانشگاه تبریز https://sustainagriculture.tabrizu.ac.ir/.../pdf_1033_b36330439... ۱۳۹۸/۹/۳۰ -  پایدارنامه ویژه جباري و ذوالفقاري 23 بوته که به طـور تصـادفی در هـر کـرت انتخـاب گردیـد، .گیري شدنداندازه ، طول دوره رشد زایشـی طول دوره رشد رویشی ، ارتفاع بوته،(تعداد...  
PDF کتاب‌نامه رشد فنی حرفه‌ای شماره 17 -دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی https://samanketab.roshdmag.ir/.../12663_orig.pdf ۱۳۹۷/۹/۱۴ -  طول در آن سیتدر که است یااندازهبه آن حجم و رود ینم فراتر نیمع حد کی از یدرس کتاب صفحات ن،یا بر افزون. شودیم . باشد ممکن و سریم یلیتحص سال ییتوانا و دانش از یواحد سطح...  
PDF روزنامه شماره 730-شروع http://shoroonline.ir/files/fa/news/1397/1/15/38075_139.pdf ۱۳۹۷/۲/۱۳ -  زمانی بودن یا نبودن ویدئو مطرح بود و تقریبا اغلب کسانی که دورو برمان هستند خاطره ای از حمل و نقل پنهانی آن دارند؛ پــس از آن پای ماهــواره و ممنوعیت آن به میان...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.